baner-zyczenia wakacje-2019
Tematyka szkoleń
4.1 Obowiązkowa dokumentacja pracy nauczyciela i wychowawcy
Dokumentacja przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej. Dokumentacja wychowawcy klasy, nauczyciela ubiegającego się o awans. Uchwały i zarządzenia dyrektora. Druki ścisłego zarachowania.
4.2 Analiza ryzyka w zakresie zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych szkoły dokonywana przez nauczycieli
Istota, cele i standardy kontroli zarządczej. Wybór celów i zadań w ramach sprawowanej kontroli zarządczej. Analiza ryzyka wybranych zadań. Obowiązująca dokumentacja.
4.3 Diagnoza wstępna i planowanie pracy dydaktycznej i wychowawczej nauczyciela
Planowanie pracy na podstawie przeprowadzonej diagnozy wstępnej. Znaczenie i cel diagnozy w edukacji. Rodzaje diagnoz wstępnych. Wykorzystywanie wyników i konstruowanie wniosków. Planowanie pracy ucznia i nauczyciela.
4.4 Koncepcja pracy szkoły
Dokumenty tworzące koncepcję pracy szkoły. Opracowywanie koncepcji pracy szkoły, wizji, misji, modelu absolwenta. Procedura opracowywania koncepcji pracy szkoły. Konsultowanie koncepcji z organami szkoły. Prezentowanie i upublicznianie koncepcji pracy szkoły.
4.5 Monitorowanie realizacji podstawy programowej
Realizacja podstawy programowej. Monitorowanie realizacji podstawy programowej pod względem ilościowym i jakościowym. Przykładowe arkusze monitoringu i sprawozdania z realizacji podstawy programowej.
4.6 Ewaluacja wewnętrzna i zewnętrzna
Założenia ewaluacji. Planowanie i projektowanie ewaluacji. Realizacja procesu ewaluacji: przygotowanie narzędzi badawczych, prezentacja wyników, zarządzanie procesem ewaluacji. Praktyczne przygotowanie do ewaluacji zewnętrznej.
4.7 Szkolne programy nauczania. Wybór, modyfikacja, tworzenie własnych programów
Programy nauczania w dokumentach prawa oświatowego. Struktura programów nauczania. Podstawa programowa a program nauczania. Kryteria wyboru programu nauczania. Modyfikacja programu. Zawartość opinii o programie.
4.8 Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną
Podstawy prawne udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Opinie, orzeczenia i ich interpretacja. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce.
4.9 Praca wychowawcza szkoły
Tworzenie programu wychowawczego szkoły. Praca wychowawcy klasowego - zadania i odpowiedzialność. Efektywne lekcje wychowawcze. Współpraca z rodzicami - organizacja zebrań, angażowanie rodziców do działań statutowych szkoły.
4.10 Ewaluacja i monitorowanie realizacji podstawy programowej kształcenia w zawodach
Ewaluacja realizacji podstawy programowej kształcenia w zawodach – diagnoza osiągnięć uczniów w kontekście przygotowania do egzaminu potwierdzającego kwalifikację zawodową w wybranym okresie cyklu kształcenia.  Działania organizacyjne i metodyczne zwiększające efektywność pracy szkoły zawodowej.
4.11 Egzaminy potwierdzające kwalifikację w zawodzie – szanse i zagrożenia
Poprawa zdawalności przez uczniów egzaminów potwierdzających kwalifikację w zawodzie – możliwości wynikające z założeń formalno-prawnych przeprowadzania egzaminów. Planowanie dydaktyczne w szkole zawodowej w kontekście przygotowania i przeprowadzania egzaminów. Ewaluacja szkolnych planów nauczania. Zagrożenia związane z nową formułą egzaminów.
4.12 EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły
Analiza działań szkoły pod kątem wykorzystania  wyników egzaminów zewnętrznych. Analizowanie i interpretowanie wyników edukacyjnych uczniów. Wykorzystanie kalkulatora EWD do analizy wyników egzaminów zewnętrznych. Zaplanowanie działań dydaktycznych i wychowawczych doskonalących pracę szkoły w oparciu o wyniki statystyczne EWD.
4.13 Nadzór pedagogiczny - prawa i obowiązki nauczyciela
Organizacja pracy rady pedagogicznej. Arkusz organizacyjny szkoły. Zadania nauczyciela wynikające z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły/placówki. Kontrole wewnętrzne, obserwacje zajęć.
4.14 Analiza wyników egzaminów zewnętrznych
Pozyskiwanie informacji na temat wyników z raportów ogólnopolskich. Opracowanie wyników w zespołach przedmiotowych. Sporządzanie wniosków dla szkoły, nauczyciela i ucznia.
4.15 Wewnątrzszkolny a przedmiotowy system oceniania  - NOWOŚĆ
Podstawy prawne oceniania. Czym jest wewnątrzszkolny system oceniania. Czym jest przedmiotowy system oceniania.
Kto i w jakim celu tworzy te dokumenty. Przykłady dobrych praktyk.
4.16 Budowanie systemu doradztwa zawodowego w szkole  - NOWOŚĆ
Podstawy prawne realizacji zadań z zakresu poradnictwa, preorientacji i doradztwa zawodowego w szkole/placówce na wszystkich poziomach edukacyjnych. Tworzenie systemu doradztwa, konstruowanie programów, opracowywanie ciekawych scenariuszy.
Organizacja zajęć w placówce.
4.17 Ocena pracy nauczyciela – nowe przepisy  - NOWOŚĆ
Nowe przepisy określające tryb postępowania dyrektora w zakresie oceny pracy nauczyciela. Likwidacja oceny dorobku zawodowego nauczyciela w toku awansu zawodowego. Kryteria oceny pracy nauczyciela. Obowiązek ustalenia regulaminu oceny pracy nauczyciela określającego wskaźniki tej oceny. Przepisy przejściowe dotyczące oceny pracy nauczyciela.
4.18 Awans zawodowy nauczyciela w świetle nowych przepisów prawa oświatowego. Procedura i wymagania  - NOWOŚĆ
Procedura awansu zawodowego w świetle nowych przepisów o awansie zawodowym. Obowiązki nauczyciela w związku z podjęciem czynności związanych z awansem zawodowym. Obowiązki dyrektora i opiekuna stażu w związku z awansem zawodowym. Plan rozwoju zawodowego – treść i terminy opracowania. Wymagania na kolejne stopnie awansu zawodowego – analiza przepisów w praktyce. Obowiązki nauczyciela w związku z zakończeniem stażu. Dokumentacja załączana do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego.
4.19 Prawa i obowiązki nauczyciela po reformie oświaty  - NOWOŚĆ
Nowe zasady oceny pracy nauczyciela (kryteria, przykładowe wskaźniki, terminy). Nowe procedury awansu zawodowego w świetle aktualnych przepisów prawa oświatowego. Realizacja zajęć i czynności w ramach zadań statutowych szkoły w ramach art.42 ust. 2 pkt 2 KN – jakie to zajęcia?
Obowiązki nauczyciela/wychowawcy w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej – zadania, dokumentacja.
Aktualne zmiany w prawie oświatowym w pytaniach i odpowiedziach.

Salon Edukacyjny EMPIRIALubię toZnajdz nas na Facebooku Google+Kanał RSS

Używamy cookies i innych technologii m.in. w celach: świadczenia usług i prowadzenia statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia w swojej przeglądarce internetowej. Aby dowiedzieć się wiecej na temat naszej polityki prywatności i zastosowania plików cookies odwiedż naszą stronę polityki prywatności, i zapoznaj się szczegółowo z naszą polityką i warunkami użytkowania serwisu Salonu Edukacujnego EMPIRIA.

  Akceptuje pliki cookie na tej stronie.
Polityka prywatności