baner-zyczenia wakacje-2019

SZANOWNI PAŃSTWO

W dniach 09-24 lipca 2019 r.

Salon Edukacyjny EMPIRIA będzie nieczynny (przerwa urlopowa).

W sprawach pilnych prosimy o kontakt pod numerem tel. +48 693 543 256
CYKL SZKOLEŃ DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Odpowiedzialność przygniata, gdy myślisz o tym, ile jeszcze MUSISZ zrobić, uwalnia – gdy myślisz, ile jeszcze MOŻESZ zrobić (M. Dąbrowski). Szkoła pełni funkcje dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze. Zadaniem dyrektora jest takie zarządzanie szkołą, żeby właściwie i efektywnie realizować podstawowe zadania szkoły. Czy to oznacza, że dyrektor jest za to wszystko odpowiedzialny? Czy to oznacza, że jedna osoba w szkole ponosi konsekwencje związane z właściwym jej funkcjonowaniem? Co musi dyrektor, a co musi pracownik? Co może dyrektor i co może pracownik? O tym jest ten cykl. O zarządzaniu szkołą i odpowiedzialnością swoją i swoich pracowników.

 

Temat 1 – OCENA PRACY NAUCZYCIELA – nowe przepisy, regulamin

Nowe przepisy określające tryb postępowania dyrektora w zakresie oceny pracy nauczyciela – Karta Nauczyciela i rozporządzenie; kryteria oceny pracy nauczyciela określone w KN. Kryteria oceny pracy nauczyciela określone w rozporządzeniu MEN. Obowiązek ustalenia regulaminu oceny pracy nauczyciela określającego wskaźniki i tryb ustalenia regulaminu. Propozycje konstrukcji i elementów regulaminu. Opracowanie projektu regulaminu oceny pracy nauczyciela.

Temat 2 – REGULAMIN PRACY I REGULAMIN WYNAGRADZANIA W SZKOLE – odpowiedzialność dyrektora za treść i stosowanie

Znaczenie prawne i praktyczne regulaminów wewnątrzzakładowych. Tryb ustalenia regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania. Zasady współdziałania pracodawcy ze związkami zawodowymi w zakresie treści ustalania regulaminów wewnątrzzakładowych. Konieczna i fakultatywna treść regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania – wymagania wynikające z przepisów prawa i praktyczne przykłady. Przykłady określonych zapisów w regulaminie pracy i regulaminie wynagradzania w świetle praktyki i orzecznictwa sądowego.

Temat 3 – FUNKCJONOWANIE ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOŁACH – przepisy prawa i praktyka stosowania

Zasady właściwego wydatkowania środków z funduszu socjalnego w kontekście kontroli ZUS. Regulamin ZFŚS. Przyznawanie świadczeń z Funduszu – kryterium socjalne. Zasady udzielania świadczeń pieniężnych. Wyłączenia możliwości finansowania określonych działań ze środków funduszu socjalnego. Pożyczki na cele mieszkaniowe – zasady udzielania i możliwe sposoby zabezpieczenia pożyczki. Orzecznictwo sądowe w sprawach dotyczących regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Temat 4 – JAK SKUTECZNIE PRZECIWDZIAŁAĆ MOBBINGOWI, MOLESTOWANIU I DYSKRYMINACJI W SZKOLE?

Prawne konsekwencje mobbingu, molestowania i dyskryminacji. Przykłady z orzecznictwa i praktyki błędów popełnianych wobec pracowników szkoły. Odpowiedzialność za mobbing, molestowanie, zachowania dyskryminujące nauczyciela. Uprawnienia i obowiązki dyrektora oraz kadry pedagogicznej w związku z podejrzeniem nieakceptowalnych zachowań. Środki prewencyjne i interwencyjne, które należy wprowadzić w szkole.

Temat 5 – ZARZĄDZANIE ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRACOWNIKÓW – aspekt psychologiczny

Model zarządzania sytuacyjnego P. Herseya i K. Blancharda. Cztery podstawowe umiejętności lidera. Style zarządzania: "Instruktor", "Trener", "Pracownik o Zmiennym Zaangażowaniu", "Perfekcyjny Wykonawca". Narzędzia oraz model pracy umożliwiający kierowanie pracownikami do określonych działań. Praca z nauczycielami na różnym etapie rozwoju – ćwiczenie symulacyjne. Analiza sytuacji, gdy trzeba użyć odmienny styl niż etap rozwoju pracownika – case study. Prezentowanie narzędzi na określonych przypadkach z doświadczenia prowadzącego i uczestników szkolenia.

Temat 6 – POLITYKA KADROWA W SZKOLE – zatrudnianie i zwalnianie pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych

Podstawy nawiązania stosunku pracy z nauczycielem – relacje między Kodeksem Pracy a Kartą Nauczyciela. Wymagania kwalifikacyjne (w tym nowe przepisy) a zatrudnienie nauczyciela. Zatrudnienie pracowników niepedagogicznych w placówkach oświatowych. Zmiana stosunku pracy nauczyciela i pracowników niepedagogicznych – tryb i warunki dopuszczalności. Orzecznictwo sądów powszechnych w sprawach związanych ze zmianą stosunku pracy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem i pracownikiem niepedagogicznym.

Temat 7 – ZARZĄDZANIE CZASEM PRACY W SZKOLE – praktyka stosowania przepisów o czasie pracy i urlopie wypoczynkowym

Czas pracy nauczyciela: wymiar czasu pracy; pensum nauczyciela a wymiar czasu pracy; zajęcia i czynności wykonywane poza pensum – ze szczególnym uwzględnieniem zadań i czynności wynikających ze statutu szkoły; podwyższone pensum; obniżenie pensum; praca w dniu wolnym od pracy i wynagrodzenie za pracę w dniu wolnym od pracy; godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. Czas pracy pracowników niepedagogicznych. Urlop wypoczynkowy w placówkach oświatowych: urlopy nauczycieli – wymiar i zasady udzielania; urlop wypoczynkowy pracowników niepedagogicznych.

Kalendariun szkoleń otwartych

CYKL SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH 4–8

"Jak zachwyca, kiedy nie zachwyca!" – skarżył się Gałkiewicz przymuszany do miłości do literatury. A przecież zachwyca! Trzeba tylko umiejętnie ten zachwyt w uczniach wzbudzić. Zamiast tłumaczyć uczniom, że muszą uczyć się polskiego, bo będą zdawali egzamin, zaprośmy ich na lekcję o języku do escape room lub zagrajmy w słowotwórczego chińczyka. Zamieńmy żmudne ćwiczenia pisania w kreatywną zabawę, w czasie której rozwiążemy zagadki kryminalne. Do rozmowy o wierszu wykorzystajmy karty, kości i inne gadżety, zamiast sztampowych pytań o interpretację. Krótko mówiąc, zaprośmy naszych uczniów na porywające lekcje języka polskiego! Tymczasem my zapraszamy Państwa na porywające warsztaty, które sprawią, że prowadzone przez was lekcje już nigdy nie będą takie jak dotychczas.

 

Temat 1 – UCZYMY EGZAMINACYJNYCH FORM WYPOWIEDZI

Jak spełnić kryteria egzaminacyjne dłuższej wypowiedzi literackiej. Jak uczyć i jak na pewno nie uczyć rozprawki. Gałąź logiczna jako schemat rozprawki, artykułu, przemówienia. Wywód argumentacyjny jako stała składowa wszystkich lekcji języka polskiego. Zabawa, humor, pure nonsens w nauce argumentowania. Sposoby na twórczą narrację: kości, tabela narracyjna, opowiadanie z kubka i inne. Jak uczyć dialogu i dynamizowania wypowiedzi.

Temat 2 – NOWE LEKTURY W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH 4-8

Trzy fazy pracy z tekstem: przed, w trakcie i po lekturze. Lektura jako projekt – myślenie projektowe sposobem na tekst literacki. Wykorzystanie mechanizmów gier w pracy nad lekturą. Wykorzystanie ekspresji twórczej uczniów przy analizie oraz interpretacji tekstu. Podstawy języka wizualnego. "Obupółkulowe" odczytywanie tekstu literackiego. Metody i techniki wizualizacji: infografika, myślografia.

Temat 3 – GRY NA JĘZYKU POLSKIM

Gamifikacja a grywalizacja – różnice, podobieństwa, zastosowanie w dydaktyce. Adaptacja gier do celów szkoleniowych: chińczyk, szachy, domino, różne rodzaje kart. Tworzenie prostych gier szkoleniowych niewymagających rekwizytów. Tworzenie prostych gier szkoleniowych z wykorzystaniem różnych przedmiotów: spinnery, kostki, klamerki, klocki jenga. Uczniowie twórcami gier. Studium przypadku: słowotwórcza gra szkoleniowa.

Temat 4 – UCZYMY PISANIA

Pisarska rozgrzewka. Trening pisarskiej kreatywności w czterech krokach: przełamywanie barier, nowa perspektywa, skojarzenia, przekształcenia. Sposoby na "opornych". Metafory i analogie w tekstach uczniowskich. Teksty użytkowe: zaproszenie, ogłoszenie, przepis zawiadomienie – zabawnie i z humorem. Sposoby na dialog, opis, opis sytuacji.

Temat 5 – ESCAPE ROOM NA LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO

Czym jest escape room. Jak wykorzystać mechanizmy escape room w czasie lekcji języka polskiego. Konstruowanie zadań stanowiących wyzwanie – konkretne przykłady. Jak zapewnić przejście od zabawy do utrwalania wiedzy i kształcenia umiejętności. Rozwijanie kompetencji kluczowych: uczenie się, współpraca, samoocena. Escape room jako technika kształcenia kompetencji literackich, językowych i gramatycznych. Studium przypadku: escape room – lekcja powtórzeniowa o imiesłowach.

Temat 6 – SPOSOBY NA GRAMATYKĘ

Znaczenie nauczania sensorycznego: jak zaprząc dłonie do uczenia się i zapamiętywania. Wykorzystanie prostych przedmiotów w procesie uczenia się o języku. Rola narracji w nauce treści językowych. Praktyczne sposoby ułatwiające rozumienie gramatyki. Wizualizacja w nauce o języku – heksy. Kreatywne metody na językowe zawiłości: kostki, karty, klamerki i inne. Techniki utrwalania wiedzy: skandowanie, akronimy, memory, jenga, chińczyk i inne.

Temat 7 – SPOSOBY NA POEZJĘ

Poetycka rozgrzewka, czyli dlaczego nie zaczynamy od wiersza. Słowa klucze inaczej: chmura słów, mapa semantyczna. Szukanie analogii i metafor: karty dixit, story cubes i inne. (Poważne) zabawy interpretacyjne, czyli czym zastąpić lego logos: klocki jenga, puzzle, domino. Interpretowanie poprzez działanie, czyli zwykły przedmiot (np. klamerka) jako punkt wyjścia. Kreatywność w służbie interpretacji: przełamywanie barier myślowych, nowa perspektywa, budowanie skojarzeń, twórcze przekształcenia. Jak powinien wyglądać wiersz, czyli wizualizacja bez infantylności.

Kalendariun szkoleń otwartych

CYKL SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI MATEMATYKI W KLASACH 4-8

Dobrze prowadzone lekcje matematyki mają nie tylko odzwierciedlenie w wynikach egzaminów zewnętrznych, ale przyczyniają się do rozwoju wielu ważnych kompetencji ucznia. Celem cyklu "7! sposobów na efektywne nauczanie matematyki" jest wyposażenie nauczycieli w kompetencje w zakresie skutecznego i efektywnego nauczania matematyki w atrakcyjny i przyjazny dla ucznia sposób. Każde ze szkoleń to paleta różnorodnych i sprawdzonych metod, które pomagają nauczycielom realizować podstawę programową w nieszablonowy sposób.

Cykl dedykowany jest zarówno nauczycielom z mniejszym doświadczeniem, jak i tym, którzy chcieliby coś zmienić w swoim nauczaniu w celu poprawy efektywności nauczania i wzrostu zaangażowania uczniów na lekcji.

 

Temat 1 – UCZYMY RACHUNKÓW

Skąd wzięły się liczby naturalne – znaczenie opowieści na lekcjach matematyki. Liczby naturalne – z zerem czy bez zera? Czy można dzielić przez zero? Jak odpowiadać na trudne pytania uczniów? Jak odróżnić cyfrę od liczby? Metody wprowadzania układu dziesiątkowego. System rzymski w pigułce. Metody wprowadzania układu rzymskiego. Jak rysujemy oś liczbową? Jak pieniądze pomagają w obliczeniach? Jak osiągnąć sprawność rachunkową i nie umrzeć z nudów? Wprowadzanie gier na lekcjach matematyki. Worek pomysłów na prowadzenie lekcji arytmetyki od klasy czwartej do ósmej.

Temat 2 – UCZYMY UŁAMKÓW

Jak kształtować pojęcie ułamków i tłumaczyć działania na ułamkach? Jak poczuć ułamki? Wizualizacja pojęć matematycznych. "Lajtowy" sposób na ułamki. Jak dobrać ciąg ćwiczeń, które umożliwią dziecku samodzielne odkrywanie różnych własności. Znaczenie problemów na lekcji matematyki. Czynnościowe nauczanie matematyki. Garść metod wprowadzających zagadnienia ułamków zwykłych, dziesiętnych i procentów. Jak budować głębokie rozumienie pojęć matematycznych? Zdrowy rozsądek zamiast "x". Kiedy wprowadzać równania? Obniżki i podwyżki. Metoda problem-based learning.

Temat 3 – WPROWADZAMY W ŚWIAT PŁASZCZAKÓW

Sztuka wyciągania wniosków – kilka słów o definiowaniu i uzasadnianiu. Zeszyt w kratkę czy czysty? Zalety i wady zeszytów szkolnych w kontekście nauczania geometrii. Linie i punkty. Jak wprowadzić ucznia w abstrakcyjny świat geometrii? Walory dydaktyczne zwykłego sznurka. Metody wprowadzania pojęcia długości. Jak pokazywać kąty? Jak skonstruować kątomierz? Badamy własności trójkątów. Eksperymenty w geometrii. Czy kwadratowy stół jest prostokątny? Uczymy własności czworokątów. Obwód – pojęcie z życia codziennego. Wykorzystywanie intuicji ucznia. Wypełniamy prostokąt kwadratami. Trudności uczniów z pojęciem pola.

Temat 4 – ROZSZERZAMY ZAKRES GEOMETRII

Co wynika z przystawania? Cechy przystawania trójkątów. Interpretacje pojęć matematycznych. Co to jest symetralna odcinka i dwusieczna kąta? Eksperymenty w geometrii. Słów kilka o symetrii. Metody wprowadzania pojęcia symetrii. Poszerzamy wiadomości o kole. Konstrukcje geometryczne. Magia liczby pi. Matematyka doświadczalna. O twierdzeniu Pitagorasa. Zamieniamy tezę z założeniem. Jak kształcić dowodzenie twierdzeń? Skąd wziął się pierwiastek kwadratowy. Związek geometrii z arytmetyką.

Temat 5 – UCZYMY DZIAŁAŃ NA LICZBACH DODATNICH I UJEMNYCH

Plusy i minusy w życiu i w matematyce. Trudna historia liczb ujemnych. Czy pisać plusy? Jak odpowiadać uczniom na trudne pytania? O tradycyjnym termometrze. Zalety zwykłego termometru na lekcji matematyki. Modele finansowe. Zastosowanie matematyki finansowej w szkole podstawowej. Jak jeździć windą? Jak odkrywać własności działań na liczbach ujemnych. Gdzie leży trudność w odejmowaniu liczb ujemnych? Potęga o wykładniku naturalnym i całkowitym. Jak wprowadzić pojęcie pierwiastka? Obliczanie pierwiastków w 5 sekund.

Temat 6 – BRYŁY

Poznajemy prostopadłościan. Metody wprowadzania ważnych pojęć w klasie czwartej SP. Doskonalenie orientacji przestrzennej uczniów. Powierzchnia czy pole powierzchni? Jak wyjaśniać trudne pojęcia? Wypełniamy prostopadłościan sześcianami. Intuicyjne rozumienie pojęć. Poznajemy graniastosłupy i ostrosłupy. Wykorzystanie geogebry na lekcji matematyki. Obliczamy pole powierzchni i objętość. Wykorzystywanie wiedzy do rozwiązywania problemów współczesnego świata. Poznajemy bryły obrotowe. Podstawy obsługi aplikacji GeoGebra 3D.

Temat 7 – POMAGAMY ZROZUMIEĆ ALGEBRĘ

Pierwsze oznaczenia literowe i pierwsze problemy. Jak łagodnie przejść z liczb do liter? Matematyczny pożytek z liter. Skuteczne narzędzia w uzasadnianiu własności matematycznych. Minusy w wyrażeniach algebraicznych. Trzy znaczenia znaku minus. Liczba przeciwna do sumy i różnicy. Różne modele związków liczbowych. Od wyrażeń arytmetycznych do algebraicznych. Nawiasy w wyrażeniach algebraicznych. Od tekstu do wyrażenia algebraicznego – układamy równania. Przykłady równań z geometrii. Co to jest rozwiązanie równania? Metody rozwiązywania zadań tekstowych. Ciekawe metody wprowadzania równań. Bingo w algebrze.

Kalendariun szkoleń otwartych


Salon Edukacyjny EMPIRIALubię toZnajdz nas na Facebooku

Używamy cookies i innych technologii m.in. w celach: świadczenia usług i prowadzenia statystyk.

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.

Zrozumiałem