REGULAMIN SZKOLEŃ W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
organizowanych przez Salon Edukacyjny EMPIRIA

Informacje ogólne

 1. Organizatorem szkoleń jest Salon Edukacyjny EMPIRIA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. gen. L. Rayskiego 28/3, 70-442 Szczecin, wpisany do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy SZCZECIN-CENTRUM w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem  KRS 0000324374; NIP 8513079407, REGON 320619884.
 2. Szkolenia adresowane do kadr systemu oświaty, rodziców i uczniów realizowane są przez Salon Edukacyjny EMPIRIA – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, nr wpisu do rejestru KO-XI-AM-4032/45/09. Organem prowadzącym ODN jest Salon Edukacyjny EMPIRIA Sp. z  o. o.
 3. Trzon oferty Salonu Edukacyjnego EMPIRIA stanowią:
  1. SZKOLENIA OTWARTE (realizowane jako pojedyncze szkolenia lub jako cykle szkoleniowe)
  2. SZKOLENIA ZAMKNIĘTE (realizowane jako pojedyncze szkolenia lub jako programy doskonalenia)
 1. Do szkoleń otwartych zaliczane są ponadto kursy specjalistyczne (Kurs trenerski Akademia Trenerów EMPIRII, Kurs Doradcy Metodycznego) oraz tzw. granty kuratoryjne.
 2. Oferta uzupełniająca: coaching, superwizje, konsultacje, doradztwo, konferencje, lekcje pokazowe, seminaria.
 3. Uczestnicy otrzymują odpowiednie zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia
  po zakończeniu zajęć i spełnieniu następujących warunków: 
  1. uczestnictwo  w minimum 80% zajęć
  2. podpisanie listy obecności
  3. wykonanie zadań objętych programem szkolenia
  1. W przypadku zagubienia lub zniszczenia wydanego oryginału zaświadczenia możliwe jest wydanie jego duplikatu.

Rekrutacja

 1. Podstawą do uczestnictwa w szkoleniu jest poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.empiria.edu.pl.
 2. Zgłoszenia na szkolenia typu otwartego przyjmowane są do wyczerpania miejsc.
  O przyjęciu na szkolenie otwarte decyduje kolejność zgłoszeń i przy niektórych szkoleniach wynikające z przepisów prawa zasady rekrutacji. Informacja o zakwalifikowaniu na szkolenie otwarte przekazywana jest drogą elektroniczną.
 3. Po uzyskaniu od Organizatora informacji o zakwalifikowaniu Uczestnik szkolenia otwartego ma obowiązek potwierdzić swój udział w szkoleniu drogą elektroniczną (na adres e-mail podany przez Organizatora w informacji o zakwalifikowaniu).
 4. Szczegóły dotyczące przeprowadzenia szkolenia typu zamkniętego ustalane są między stronami drogą elektroniczną, telefonicznie lub osobiście. Ostateczne ustalenia są zawierane w formie załącznika do faktury.

Warunki płatności

 1. Co do zasady podstawą płatności jest Faktura wystawiona przez Organizatora po wykonaniu usługi szkoleniowej z terminem płatności do 14 dni (forma płatności – przelew). Odstępstwa od tej zasady są uzgadniane między Stronami indywidualnie.
 2. Faktura zostanie przesłana pocztą elektroniczną lub przekazana osobiście po zakończeniu szkolenia. Na wyraźne życzenie klienta istnieje możliwość przesłania faktury pocztą tradycyjną.

Rezygnacja z uczestnictwa

 1. O rezygnacji z uczestnictwa należy poinformować Organizatora za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (e-mail lub sms) nie później niż 2 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia.
 2. W przypadku rezygnacji po wskazanym wyżej terminie lub w przypadku niepoinformowania Organizatora o rezygnacji Organizator zastrzega sobie prawo wystawienia Faktury na kwotę 50% należności za zamówione szkolenie.

Zmiany terminu szkolenia

 1. W przypadku odwołania szkolenia Organizator zwróci wpłaconą kwotę w całości lub przeprowadzi szkolenie w innym terminie.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany cen i programu szkolenia, o czym poinformuje uczestników przynajmniej na 3 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia. Zamawiający może wówczas zrezygnować z udziału w szkoleniu, uzyskując zwrot wpłaconej należności.

Postanowienia końcowe

 1. Salon Edukacyjny EMPIRIA Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
 2. Przesłanie zgłoszenia oznacza akceptację warunków regulaminu.

Salon Edukacyjny EMPIRIALubię toZnajdz nas na Facebooku

Używamy cookies i innych technologii m.in. w celach: świadczenia usług i prowadzenia statystyk.

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.

Zrozumiałem