Tematyka szkoleń
1.1 Podstawy neurodydaktyki - nauczania przyjaznego mózgowi

Czym jest neurodydaktyka? Jak działa mózg? Formatowanie do wizji czy rozwijanie indywidualnych zdolności? Podstawowe zasady pracy nauczyciela zgodne z neurodydaktyką.

1.2 Metody i techniki rozwijające pamięć

Prawa funkcjonowania pamięci. Mechanizmy zapamiętywania. Mnemotechniki ułatwiające zapamiętywanie:  łańcuchowa metoda zapamiętywania (ŁMZ), zakładkowa metoda zapamiętywania (ZMZ), technika słów zastępczych (TSZ), główny system pamięciowy (GSP). Mapy myśli.

1.3 Metody i techniki rozwijające koncentrację

Czym jest uwaga? Stopnie nieuwagi i ich skutki. Zabójcy i przyjaciele koncentracji. Kinezjologia edukacyjna. Praktyczne ćwiczenia i pomysły na rozwój koncentracji.

1.4 Metoda projektu

Planowanie, realizacja i ewaluacja projektu. Rola nauczyciela i uczniów. Projekty edukacyjne, społeczno-obywatelskie i młodzieżowe. Bank pomysłów na tematykę, realizację i ewaluację projektu. Projekty młodzieżowe w oparciu o fundusze zewnętrzne.

1.5 Metody aktywizujące

Uczenie przez doświadczenie - cykl Kolba. Przykłady i zastosowanie metod aktywizujących. Metody aktywizujące na różnych etapach edukacyjnych i różnych przedmiotach. Dobór metod do potrzeb i możliwości uczniów. Najnowsze trendy w edukacji.

1.6 Energizery i lodołamacze - sposoby na aktywną lekcję

Przykłady energizerów.  Energizery aktywizujące i synchronizujące pracę półkul mózgowych. Rola energizerów i lodołamaczy w procesie lekcyjnym.

1.7 Jak rozwijać kreatywność u uczniów?
Trening twórczości - praktyczne narzędzia rozwijające kreatywność uczniów i nauczycieli - gry, zabawy, ćwiczenia. Kreatywne rozwiązywanie problemów. "Potwory kreatywności" - jak sobie z nimi radzić?
1.8 Pytania, które uczą myśleć
Wprowadzenie do systemu "myślenia pytaniami". Różnica między "ścieżką uczącego się" a "ścieżką wyrokującego". Zastosowanie otwierających pytań w procesie edukacji. Tasonomia Blooma. Strategie zamiany pytań. Pytania kluczowe.
1.9 Gry i zabawy - innowacyjny sposób nauczania
Gry, zabawy i ćwiczenia rozwijające myślenie logiczne, kreatywne i strategiczne. Gry i zabawy animacyjne. Gry strategiczne, gry symulacyjne.
1.10 Sposoby motywowania uczniów do nauki
Metody, techniki, gry motywacyjne. Ocenianie a motywacja. Pochwały i nagany. Ćwiczenia umacniające poczucie własnej wartości, zabawy rozwijające umiejętności współpracy.
1.11 Coaching - metoda skutecznej motywacji
Poznanie założeń i podstaw coachingu. Różne modele coachingu. Narzędzia coachingowe do wykorzystania w pracy z uczniami. Pytania, które motywują.
1.12 Czytanie globalne
Metoda czytania globalnego - główne zasady. Subwokalizacja - czytanie ciche czy głośne. Konstruowanie ćwiczeń i pomocy do czytania globalnego. Organizacja lekcji uwzględniającej czytanie globalne.
1.13 Wspomaganie rozwoju dziecka do osiągnięcia dojrzałości szkolnej
Diagnoza dojrzałości  szkolnej. Stymulowanie rozwoju małego dziecka w zakresie sprawności manualnej i ruchowej, spostrzegania wzrokowego i słuchowego oraz rozwoju mowy - metody i techniki pracy. Współpraca z rodzicami.
1.14 Jak uczyć, by nauczyć czytać, pisać i liczyć
Wymagania programowe a możliwości psychofizyczne dziecka w edukacji wczesnoszkolnej. Różnorodność metod nauki czytania. Metody poprawnego pisania od wprowadzenia liter do poprawności ortograficznej i kreatywności w tworzeniu tekstów. Kształtowanie sprawności rachunkowych w dziecięcym liczeniu.
1.15 Jak nauczyć się uczyć?
Diagnoza własnego stylu uczenia się. Wzorce myślowe. Dobór metod, technik i form pracy do własnego stylu uczenia się. Techniki sprzyjające uczeniu się. Metody pomagające pobudzać obie półkule mózgowe.
1.16 Ocenianie kształtujące. Dlaczego warto je stosować?
Elementy oceniania kształtującego: cele lekcji, "nacobezu". Współpraca z rodzicami. Pytania kluczowe. Informacja zwrotna. Ocena koleżeńska. Samoocena.
1.17 Google dla edukacji - narzędzia do pracy metodą projektu i webquestów
Dlaczego warto pracować w chmurze? Dokumenty Google - przykłady wykorzystania na lekcjach. Blogger i Webquest - jak samodzielnie stworzyć webquest? Krótki przegląd innych narzedzi TIK do pracy metodą projektów (kalendarz Google i learningapps.org, Edmodo, mapy myśli, sonda, "remember the milk").
1.18 Tablica interaktywna w procesie edukacyjnym
Podstawy obsługi tablicy interaktywnej. Programy do obsługi tablic - Smart Notebook i Open Sancore. Narzędzia i aplikacje online: puzzle, learningapps.org, voki.com, quizlet.com.
1.19 Interaktywne zajęcia z wykorzystaniem laptopów, tabletów, smartfonów i pilotów
Kiedy wykorzystywanie TIK na lekcji jest celowe? Prawo autorskie w Internecie - licencje Creative Commons, wyszukiwanie plików, otwarte zasoby edukacyjne. Narzędzia i aplikacje online - uczeń twórcą materiałów edukacyjnych: mapy myśli, komiksy, książki online, mozaiki słowne, filmy animowane, interaktywny plakat.
1.20 Komunikacja i współpraca z wykorzystaniem TIK
Poznanie narzędzi TIK wspomagających komunikację i współpracę: praca w chmurze, portale społecznościowe w edukacji, Skype, blogi, portale edukacyjne (np. learningapps.org, Edmodo).
1.21 Coaching w budowaniu samoświadomości ucznia
Sztuka zadawania pytań uświadamiających zasoby ucznia. Matryca potrzeb i celów. Przekonania wspierające i ograniczające w konstruktywnym rozwoju potencjału ucznia.
1.22 Jak szukać informacji w Internecie, czyli efektywne googlowanie
Googlowanie jest obecnie codzienną czynnością wykonywaną przez nas w Internecie. Ale czy znamy inne wyszukiwarki? Jak efektywnie znaleźć interesujący nas film lub stronę, która nie istnieje od 10 lat? Rodzaje wyszukiwarek. Rozwijanie umiejętności wyszukiwania. Ukryte skarby internetowe. Praktyczne ćwiczenia do zastosowania na każdej lekcji.
1.23 Jak nie złamać prawa w sieci?
Wiarygodność treści internetowych. Siedem rzeczy, których nie wiedzieliście na temat Wikipedii. Zrozumieć prawa autorskie. Cyfrowy plagiat. Praktyczne rady dla nauczycieli.
1.24 Obserwacje koleżeńskie – skuteczna metoda doskonalenia nauczycieli
Nauczyciel nauczycielowi … nauczycielem!   Obserwacja lekcji bez stresu, w życzliwej atmosferze, wykluczająca krytykę. Wsparcie, rozwój, budowanie  pewności siebie, integracja zespołu. Szkoła jako organizacja ucząca się. Obserwacja koleżeńska a "hospitacja" i lekcja otwarta.
1.25 Taksonomia B. Blooma w efektywnym nauczaniu
Rola zadań edukacyjnych w podnoszeniu jakości nauczania i uczenia się. Formułowanie zadań rozwijających krytyczne myślenie i rozumowanie uczniów. Wykorzystanie taksonomii Blooma w planowaniu lekcji odwróconej.
1.26 Jak rozpoznać, że uczniowie się uczą?
Lekcje wyzwalające zaangażowanie, stawiające wyzwania, budujące pewność siebie. "Widoczny" dla uczniów i nauczyciela proces uczenia się.  Praca z celami, która ma sens. Rozwijanie  głębokiego myślenia. Budowanie wiedzy proceduralnej ("umiem" zamiast "wiem"). Wykształcenie u  uczniów odpowiedzialności za własne uczenie się. Praca z taksonomią SOLO.
1.27 Lekcja 4 MAT
Lekcja angażująca wszystkich uczniów. Wyzwalanie emocji, budowanie wiedzy, kształcenie umiejętności, wzbudzanie refleksji. Zajęcia dla wzrokowca, słuchowca i  kinestetyka. Angażowanie wszystkich rodzajów percepcji w ciągu 45 minut.
1.28 Lekcje odwrócone
Odwrócona lekcja zamiast pracy domowej. Czas zajęć wykorzystany na zadania kształcące biegłość i doskonalenie umiejętności. Rozwiązywanie problemów zamiast wykładu i pogadanki. Uczniowie twórcami wartościowych zadań i sprawdzianów.
1.29 Jak dobrze zacząć, jak z sensem zakończyć lekcję?
Co powinno się wydarzyć na początku lekcji? Jak "zaprząc" klasę do pracy od razu po dzwonku i nie zmarnować ani minuty? Jak zastąpić wykład porywającą uczniów narracją? Jak zaskoczyć, zaintrygować uczniów? Jak z sensem zakończyć lekcję? Co robić, kiedy lekcja się kończy, a materiał jeszcze nie? Czym zastąpić tradycyjne zadanie domowe?
1.30 Jak zapanować nad "trudną klasą" i utrzymać w niej dyscyplinę?
Nieświadomie prowokowanie trudnych zachowań uczniów. Kontrakt z klasą, który działa. Reguły, zasady i procedury. Wyciąganie konsekwencji a  trenowanie zachowań. Postawa proaktywna i reagowanie na bieżąco. Panowanie nad klasą.
1.31 Uczeń jako dociekliwy badacz
 Uczeń jako badacz. Praca oparta na zaangażowaniu i entuzjazmie. Stawianie i weryfikacja hipotez, uzasadnianie wniosków, rozwiązywanie problemów, podejmowanie decyzji, dociekanie. Przejęcie przez ucznia odpowiedzialności za własne uczenie się. Uczeń gospodarzem lekcji. Nauczanie a uczenie się uczniów.
1.32 Jak wykorzystać różne gadżety, przedmioty w czasie lekcji?
Wykorzystanie w procesie uczenia się rzeczy typowych i nietypowych, dziwnych i zwyczajnych. Organizowanie  zajęć  wokół przedmiotu (gadżetu). Pożyteczne wykorzystanie w czasie lekcji telefonu komórkowego.  Utrwalanie wiedzy, odpytywanie, sprawdzanie umiejętności z  wykorzystaniem  różnych przedmiotów
1.33 Atrakcyjne lekcje wychowawcze
Jak poznać potrzeby swoich uczniów? Klasowy program lekcji wychowawczych. Aktywne metody pracy na lekcjach wychowawczych. Jak napisać scenariusz lekcji, które zostają w pamięci?
1.34 Uczeń i nauczyciel – wspólna praca w chmurze - NOWOŚĆ
Praca w dokumentach Google. Współpraca uczniów w sieci. Padlet, Leaningapps, Edmodo, Google Docs – dobre praktyki.
Wykorzystanie gamifikacji do motywowania uczniów. Tworzenie webquestu.
1.35 Przygotowanie i realizacja lekcji z wykorzystaniem TIK - NOWOŚĆ
Elementy prawa autorskiego w sieci w praktyce nauczycielskiej. Zasoby Internetu wspierające proces nauczania/uczenia się.
Narzędzia on-line nauczyciela edukacji: powtarzanie i utrwalanie wiedzy, motywowanie do podejmowania twórczych działań, gromadzenie i udostępnianie zasobów. Komunikacja i współpraca nauczycieli z wykorzystaniem TIK. Przykłady wykorzystania TIK na lekcji.
1.36 Metody coachingowe jako narzędzie wspierania procesu uczenia się  - NOWOŚĆ
Jak pomóc uczniowi odkryć własne zasoby i z nich korzystać? Przekonania ograniczające i wspierające.
Metody do zmiany przekonań. Jak pomóc uczniowi w planowaniu procesu uczenia się? Koło rozwojowe i inne narzędzia w planowaniu procesu uczenia się.
1.37 Uczyć się z głową  - NOWOŚĆ
Fakty i mity o uczeniu się, czyli co tak naprawdę utrudnia, a co ułatwia uczenie się. Skupienie i rozproszenie a rozumienie treści i doskonalenie umiejętności. Testowanie jako narzędzie uczenia się. glutynacja, czyli jak sklejać ze sobą porcje wiedzy.
Prokrastynacja – wróg uczenia się, jak skutecznie z nią walczyć. Co zrobić, by wykorzystać słabości systemu system klasowo-lekcyjnego do efektywnego uczenia się.
1.38 Skuteczne (zapomniane?) zasady dobrej edukacji  - NOWOŚĆ
Czasami wyważamy otwarte drzwi do uczenia się, a może warto sięgnąć po sprawdzone metody, o których zdążyliśmy zapomnieć?
Oto one! Kierowanie uwagi, czyli co zrobić, by uczeń zauważył, czego ma się nauczyć. Jak porcjować wiadomości. W którym miejscu w czasie i w przestrzeni powinna pojawić się informacja, by została zapamiętana. Zakotwiczanie, odnoszenie do "Ja" i emocje – wielka trójca prowadząca do uczenia się.
1.39 Magia eksperymentów, czyli jak dotykać nauki  - NOWOŚĆ
Doświadczenia kształtujące proces obserwacji. Doświadczenia na lekcjach i w domu. Rola nauczyciela w przygotowaniu doświadczeń. Pytania jako droga do odkryć. Doświadczenia modelowe. Bank pomysłów projektowych. Gry środowiskowe.

Salon Edukacyjny EMPIRIALubię toZnajdz nas na Facebooku Google+Kanał RSS

Używamy cookies i innych technologii m.in. w celach: świadczenia usług i prowadzenia statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia w swojej przeglądarce internetowej. Aby dowiedzieć się wiecej na temat naszej polityki prywatności i zastosowania plików cookies odwiedż naszą stronę polityki prywatności, i zapoznaj się szczegółowo z naszą polityką i warunkami użytkowania serwisu Salonu Edukacujnego EMPIRIA.

  Akceptuje pliki cookie na tej stronie.
Polityka prywatności