Tematyka szkoleń
2.1 Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej
Identyfikowanie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Metody i narzędzia diagnozowania. Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
2.2 Psychopedagogiczna diagnoza uzdolnień
Diagnoza zdolności. Przegląd metod i narzędzi diagnostycznych dostępnych dla nauczycieli. Opracowywanie własnych narzędzi adekwatnych do rodzaju uzdolnień. Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.
2.3 Praca z uczniem zdolnym
Uczeń zdolny w dokumentach prawa oświatowego. Indywidualny program nauki. Indywidualny tok nauki.  Metody, formy pracy  w klasie i na zajęciach dodatkowych. Planowanie i ewaluacja pracy nauczyciela z uczniem zdolnym. Rozwijanie zdolności uczniów w szkole - praktyczne rozwiązania.
2.4 Szkolny program wspierania ucznia zdolnego
Zawartość i tworzenie programu pracy z uczniem zdolnym w oparciu o rozporządzenie MEN.  Planowanie ewaluacji: dobór metod i narzędzi. Tworzenie szkolnego programu wspierania rozwoju uczniów zdolnych
2.5 Jak pracować z dzieckiem z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej
ADHD - charakterystyka konkretnych zachowań. Elementy mające wpływ na zaostrzenie objawów. Sposoby budowania relacji z rodzicami dziecka z ADHD. Praktyczne metody radzenia sobie z objawami ADHD w czasie zajęć. Superwizja konkretnych przypadków i sytuacji
2.6 Praca z uczniem z zaburzeniami zachowania
Czym jest zaburzone zachowanie? Modelowanie sytuacji trudnych. Budowanie strategii korygowania zaburzonych zachowań w szkole.
2.7 Uczeń z dysfunkcją słuchu w szkole masowej
Rodzaje niedosłuchu. Czynniki rozwoju mowy dziecka z wadą słuchu. Trudności językowe uczniów z wadą słuchu. Sposoby indywidualizowania zadań oraz dostosowania warunków pracy podczas zajęć lekcyjnych. Ocenianie efektów pracy dziecka z dysfunkcją słuchu.
2.8 Uczeń z FAS
Przyczyny, objawy i trudności dziecka z FAS w szkole, funkcjonowanie w środowisku, współpraca z rodzicami.
2.9 Uczeń z depresją
Rodzaje i symptomy zaburzeń depresyjnych. Depresja dziecięca i jej przyczyny – reakcje na trudne sytuacje (rozwód, utrata kontaktów emocjonalnych, śmierć bliskiej osoby). Specyficzne zaburzenia depresyjne u młodzieży. Postępowanie w szkole wobec ucznia z depresją.
2.10 Praca z uczniem z wadami wymowy
Klasyfikacja zaburzeń mowy; rozpoznanie wad wymowy; podstawowe zasady pracy z uczniami z wadami wymowy na lekcjach; wywoływanie głosek, utrwalanie poprawnej wymowy.
2.11 Praca z uczniem z dysleksją
Przyczyny, uwarunkowania i typy dysleksji rozwojowej. Skala Ryzyka Dysleksji. Ćwiczenia słuchu werbalnego uczniów z dysleksją w szkole. Trudności w tworzeniu i ocenie poprawności własnych tekstów, wypowiadaniu się, dyskusji i pracy w grupie. Sposoby pomocy w klasie uczniowi dyslektycznemu.
2.12 Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej
Jak rozpoznać dziecko z zaburzeniami integracji sensorycznej? Symptomy dysfunkcji procesów SI - Kwestionariusz Przesiewowy dla nauczycieli. Pomoc dziecku z zaburzeniami SI - możliwości i ograniczenia w środowisku ucznia. Terapia integracji sensorycznej - przebieg i zasady jej właściwego prowadzenia.
2.13 Praca z uczniem z zespołem Aspergera w klasie integracyjnej i masowej
Charakterystyka ucznia z Zespołem Aspergera. Sprawdzone metody pracy z uczniem z zespołem Aspergera. Sposoby modelowania zachowania dziecka w czasie pobytu w szkole.
2.14 Seksualność osób niepełnosprawnych
Fazy rozwoju seksualnego. Specyfika seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną. Normy w zachowaniach seksualnych. Terapia i edukacja osób z niepełnosprawnością intelektualną w zakresie wychowania do życia w rodzinie.
2.15 Nastolatek wśród nastolatków
Główne potrzeby w okresie dojrzewania. Co jest normą, a co już nie? Jak budować relacje z nastolatkiem?
2.16 Autodestrukcyjne zachowania nastolatków – zaburzenie odżywiania, samookaleczenia, próby samobójcze
Charakterystyka autodestrukcyjnych zachowań nastolatków. Główne strategie nawiązywania kontaktu z nastolatkami prezentującymi zachowania niepokojące. Komunikacja w sytuacji kryzysowej w relacji z nastolatkiem, zespołem klasowym, rodzicami.
2.17 Ryzyko dysleksji, ryzyko dyskalkulii – jak zauważyć i pomóc?
Przyczyny i symptomy ryzyka dysleksji, dysgrafii, dysortografii i dyskalkulii oraz sposoby przezwyciężania trudności w nauce czytania, pisania i liczenia o charakterze specyficznym. Diagnoza ryzyka dysleksji. Dostosowanie wymagań do potrzeb i możliwości edukacyjnych dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce.
2.18 Funkcjonalna terapia ręki – doskonalenie sprawności manualnej i grafomotoryki na zajęciach z dziećmi
Ontogeneza i funkcjonowanie ręki. Jak rozpoznać nieprawidłowości w rozwoju manualnym i grafomotorycznym dziecka 5-, 6-, 7-letniego. Wpływ zaburzeń sensorycznych na rozwój motoryki małej. Ćwiczenia i zasady prowadzenia zajęć usprawniających sprawność manualną i grafomotoryczną. Jak opracować program rozwoju sprawności grafomotorycznej dziecka.
2.19 Procedury działań nauczycieli wobec dzieci z ADHD oparte na zasadach terapii poznawczo-behawioralnej
Dziecko z ADHA w szkole. Wygaszanie i wzmacnianie zachowań wobec dziecka z ADHD. Standardy "obsługi" dziecka z ADHD. Projektowanie działań interwencyjnych.
2.20 Procedury działań nauczycieli wobec dzieci z ODD (zachowania opozycyjno-buntownicze) oparte na zasadach terapii poznawczo-behawioralnej 
Dziecko z ODD w szkole. Wygaszanie i wzmacnianie zachowań wobec dziecka z ODD. Standardy "obsługi" dziecka z ODD. Projektowanie działań interwencyjnych.
2.21 Muzykoterapia w pracy z uczniem niepełnosprawnym  - NOWOŚĆ
Stymulacja dźwiękiem z zastosowaniem mis dźwiękowych oraz innych instrumentów wibrujących. Rytm, tempo zabawy i ćwiczenia rytmizujące. Melodia i melodyka – stymulowanie do swobodnej wokalizy i operowania głosem w problemach z komunikacją językową. Ruch przy muzyce – ćwiczenia muzyczno-ruchowe redukujące napięcie oraz rozwijające płynność ruchów. Trening słuchowy – ćwiczenia i zabawy słuchowe.
2.22 Indywidualizacja pracy z uczniem z zaburzeniami neurorozwojowymi  - NOWOŚĆ
Dostosowanie wymagań edukacyjnych do uczniów: ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej, z niepełnosprawnością intelektualną, z zaburzeniami komunikacji, ze spektrum zaburzeń autystycznych, z zaburzeniami ruchowymi.
Dobór metod nauczania. Praktyczne rozwiązania. Skuteczne i efektywne indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne – planowanie, realizacja, ewaluacja.
2.23 Potrzeby rozwojowe ucznia klas młodszych a oczekiwania nauczycieli  - NOWOŚĆ
Rozwój myślenia u dzieci. Prawidłowości rozwojowe uczniów klas 4-6. Rozwijanie u uczniów samodzielności i odpowiedzialności za podejmowanie zadań szkolnych z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych na danym etapie nauki.

Salon Edukacyjny EMPIRIALubię toZnajdz nas na Facebooku Google+Kanał RSS

Używamy cookies i innych technologii m.in. w celach: świadczenia usług i prowadzenia statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia w swojej przeglądarce internetowej. Aby dowiedzieć się wiecej na temat naszej polityki prywatności i zastosowania plików cookies odwiedż naszą stronę polityki prywatności, i zapoznaj się szczegółowo z naszą polityką i warunkami użytkowania serwisu Salonu Edukacujnego EMPIRIA.

  Akceptuje pliki cookie na tej stronie.
Polityka prywatności