baner projektu przyjazna edukacja

O EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ

„Każda osoba ucząca się w Polsce, w tym każde dziecko, ma prawo do edukacji zgodnej z indywidualnymi predyspozycjami i możliwościami, realizowanej wspólnie z rówieśnikami jak i najbliżej miejsca zamieszkania. Przepisy gwarantują prawo do włączenia społecznego oraz swobodnego wyrażania poglądów w sprawach dotyczących własnej edukacji i traktowania ich z należytą uwagą, stosownie do wieku oraz poziomu dojrzałości. Prawa te zostały określone w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Konwencji o Prawach Dziecka, Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych oraz ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

Edukacja włączająca zapewnia aktywny udział i uczestnictwo każdej osoby uczącej się w procesie nauczania-uczenia się, poprzez zwiększenie jego dostępności i stworzenie warunków umożliwiających postępy w indywidualnym rozwoju i osiąganiu zakładanych efektów kształcenia.

Uczestnictwo warunkowane jest z jednej strony zasobami osoby uczącej się (możliwościami i preferencjami w zakresie uczenia się),z drugiej zaś dostępnością środowiska uczenia się

Celem edukacji włączającej jest nie tylko umożliwienie pełnego uczestnictwa w procesie uczenia się wszystkim uczniom, ale także wyposażenie ich w kompetencje niezbędne do stworzenia w przyszłości włączającego społeczeństwa, w którym osoby, niezależnie od występujących różnic m.in. w stanie zdrowia, sprawności, pochodzeniu, wyznaniu, są pełnoprawnymi członkami społeczności i stanowią cenny zasób rozwoju cywilizacyjnego”

(Na podstawie „Edukacja dla wszystkich”, MEiN 2021)

 

Masz problemy z czytaniem, kliknij i użyj tego menu aby wybrać pomocne funkcje