przyjazna edukacja - rekrutacja uczestników na szkolenia
O edukacji włączającej - Dzieci, chłopiec i dziewczynka siedzący przed monitorem wskazują na ekran

O EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ

"Każda osoba ucząca się w Polsce, w tym każde dziecko, ma prawo do edukacji zgodnej z indywidualnymi predyspozycjami i możliwościami, realizowanej wspólnie z rówieśnikami jak i najbliżej miejsca zamieszkania. Przepisy gwarantują prawo do włączenia społecznego oraz swobodnego wyrażania poglądów w sprawach dotyczących własnej edukacji i traktowania ich z należytą uwagą, stosownie do wieku oraz poziomu dojrzałości. Prawa te zostały określone w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Konwencji o Prawach Dziecka, Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych oraz ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

Edukacja włączająca zapewnia aktywny udział i uczestnictwo każdej osoby uczącej się w procesie nauczania-uczenia się, poprzez zwiększenie jego dostępności i stworzenie warunków umożliwiających postępy w indywidualnym rozwoju i osiąganiu zakładanych efektów kształcenia.

Czytaj więcej...

 

CEL PROJEKTU

Celem projektu Rozwój kompetencji kadr systemu oświaty w województwie zachodniopomorskim w zakresie edukacji włączającej – PRZYJAZNA EDUKACJA, jest zwiększenie wiedzy na temat edukacji włączającej u 1259 osób. Cel ten będzie realizowany w formie cyklu szkoleń i doradztwa, zgodnych z programami szkoleń i materiałami szkoleniowymi opracowanymi w ramach projektu pozakonkursowego ORE "Uczeń ze SPE - opracowanie modelu szkolenia i doradztwa", merytorycznie koordynowanych przez trenerów przygotowanych w ramach ww projektu, w okresie od X 2021 do VIII 2023 r.

Czytaj więcej ...
Cel projektu - Chłopiec zastanawia się nad celem

 

Działania w ramach projektu - dwie ręce tworzą głowę składającą się ze śróbek

DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU:

  1. Organizacja cyklu szkoleń dla osób objętych wsparciem
  2. Przeprowadzenie konsultacji/doradztwa dla uczestników szkoleń

Podjęte działania w ramach projektu przyczynią się do wypracowania strategicznych rozwiązań w JST/szk/plac., które po zakończeniu projektu zostaną wdrożone do praktyki samorządowej i szkolnej. Zmiany będą dotyczyły głównie sposobu pracy szkoły/placówki w obszarze edukacji włączającej.
W ramach projektu zaplanowano w okresie II 2022-VII 2023:

Czytaj więcej...

 

GRUPA DOCELOWA

Wsparciem w formie szkoleń i doradztwem z zakresu edukacji włączającej zostanie objęta grupa 1259 osób (1008 K/251M) w tym:

  • pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli,
  • nauczyciele i przedstawiciele kadry kierowniczej przedszkoli, szkół podstawowych, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkół podstawowych, liceów, szkół artystycznych)realizujących kształcenie ogólne w zakresie LO),techników, szkół branżowych I i II stopnia,
  • pracownicy JST odpowiedzialni za edukację, w szczególności edukację włączającą (przede wszystkim kadra kierownicza/decyzyjna)
Grupa docelowa - Kobieta pisze czarnym flamastrem na szkle

 

Rekrutacja - Dzewczyna z książką na głowie na któryej leży zielone jabłko, w tle ludzie

REKRUTACJA

Rekrutację Uczestników projektu prowadzi Lider i Partner projektu na podstawie złożonych dokumentów rekrutacyjnych.

Rekrutacja odbywać się będzie z uwzględnieniem zasady równości szans, w tym równości płci. Zakłada się równy dostęp do Projektu zarówno kobiet, jak i mężczyzn znajdujących się w grupie potencjalnych Uczestników Projektu.

Warunkiem koniecznym do zgłoszenia się do projektu jest zatrudnienie w KO/JST/PDN/przedszkolu/szkole podstawowej, ponadpodstawowej, artystycznej realizujących podstawę programową w zakresie kształcenia ogólnego sp, LO położonych na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Rekrutacja do udziału w projekcie prowadzona będzie w terminie od 27.09.2021 r. do 31.12.2021 r., z możliwością przedłużenia przez Lidera.

Czytaj więcej...

FINANSOWANIE

Projekt „Rozwój kompetencji kadr systemu oświaty w województwie zachodniopomorskim
w zakresie edukacji włączającej - PRZYJAZNA EDUKACJA”


 

Reczpospolita Polska - Flaga i godło PolskiDOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
117 474,70 

flaga unii europejskiej


DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ POWER 2014-2020
1 848 387zł


CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU
2 053 764,00


Masz problemy z czytaniem, kliknij i użyj tego menu aby wybrać pomocne funkcje