baner projektu przyjazna edukacja

 REKRUTACJA

 1. Rekrutację Uczestników projektu prowadzi Lider i Partner projektu na podstawie złożonych dokumentów rekrutacyjnych.
 1. Rekrutacja odbywać się będzie z uwzględnieniem zasady równości szans, w tym równości płci. Zakłada się równy dostęp do Projektu zarówno kobiet, jak i mężczyzn znajdujących się w grupie potencjalnych Uczestników Projektu.
 2. Warunkiem koniecznym do zgłoszenia się do projektu jest zatrudnienie w KO/JST/PDN/przedszkolu/szkole podstawowej, ponadpodstawowej, artystycznej realizujących podstawę programową w zakresie kształcenia ogólnego sp, LO położonych na terenie województwa zachodniopomorskiego.
 3. Rekrutacja do udziału w projekcie prowadzona będzie w terminie od 27.09.2021 r. do 31.12.2021 r., z możliwością przedłużenia przez Lidera.
 4. Ogłoszenie o terminie oraz miejscu składania dokumentów rekrutacyjnych przez pracowników KO, JST, PDN, przedstawicieli kadry kierowniczej i nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, ponadpodstawowych, szkół artystycznych realizujących podstawę programową w zakresie kształcenia ogólnego sp, LO z terenu województwa zachodniopomorskiego zamieszczone zostanie na stronie internetowej Lidera/Partnera https://www.empiria.edu.pl/przyjaznaedukacja oraz przekazane zostanie drogą elektroniczną do wszystkich wyżej wymienionych placówek z terenu województwa.
 5. Dokumenty rekrutacyjne, dostępne będą w biurze projektu oraz na stronie internetowej Lidera/Partnera  https://www.empiria.edu.pl  Dokumenty należy składać w wersji elektronicznej za pomocą udostępnionego przez Realizatora FORMULARZA ONLINE załączając do formularza skany podpisanych załączników. Kandydat ubiegający się o zakwalifikowanie do projektu wysyłając formularz online akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.
 1. W przypadku problemów technicznych związanych z działaniem formularza online, Realizator projektu dopuszcza możliwość wysłania podpisanego formularza i załączników za pomocą skanów na adres: Salon Edukacyjny EMPIRIA – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, ul. gen. L. Rayskiego 28/3; 70-442 Szczecin
 2. Dokumenty składane są drogą elektroniczną, dopuszcza się przyjęcie dokumentów złożonych osobiście/pocztą/kurierem.
 3. Kandydat ubiegający się o zakwalifikowanie do projektu składa następujące dokumenty:
  1. Formularz zgłoszeniowy z deklaracją udziału (załącznik nr 1 do Regulaminu);
  2. Oświadczenie o zatrudnieniu z informacją o zajmowanym stanowisku (załącznik nr 2 do Regulaminu);
  3. Oświadczenie uczestnika/uczestniczki, o nie objęciu wsparciem w zakresie szkoleń w ramach projektów: „Asystent Ucznia ze SPE”, „Przestrzeń Dostępnej Szkoły”, „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą” (załącznik nr 3 do Regulaminu);
  4. Zaświadczenie uczestnika/uczestniczki dot. wkład niefinansowego do projektu (załącznik nr 4 do Regulaminu);
  5. Oświadczenie uczestnika/-czki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 5 do Regulaminu);
  6. Oświadczenie uczestnika/-czki o zapoznaniu się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 6 do Regulaminu);
 1. Dokumenty złożone po terminie naboru lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
 2. Weryfikacja dokumentów dokonywana jest przez Komisję Rekrutacyjną powołaną przez Koordynatora projektu.
 3. Punkty dodatkowe otrzymują Nauczyciele/kadra zarządzająca którzy są zatrudnieni w przedszkolu/szkole na terenie gminy wiejskiej/miejsko-wiejskiej +10 pkt.
 4. W przypadku, gdy liczba pracowników KO, JST, PDN, przedstawicieli kadry kierowniczej i nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, ponadpodstawowych, szkół artystycznych realizujących podstawę programową w zakresie kształcenia ogólnego sp, LO chętnych do udziału w Projekcie przekroczy liczbę dostępnych miejsc utworzona zostanie lista rezerwowa. O zakwalifikowaniu do projektu decydować będzie kolejność zgłoszeń.
 5. Objęcie wsparciem w ramach Projektu osoby z listy rezerwowej możliwe jest w przypadku rezygnacji innego uczestnika przed rozpoczęciem pierwszego zjazdu  lub jeśli w wypadku rozpoczęcia udziału osoby z listy rezerwowej spełniony  zostanie wymóg uczestnictwa w min. 75% udziału w zajęciach.
 6. Zatwierdzenie list przez Lidera/Partnera następuje w terminie do 5 dni roboczych od dnia zakończenia przyjmowania wniosków. Koordynator projektu zapewnia przekazanie tych informacji dyrektorom/wicedyrektorom/kierownikom zespołów przedmiotowych/kierownikom świetlic szkół/przedszkoli ubiegającym się o uczestnictwo w Projekcie.

Szczegółowy REGULAMIN do pobrania

Masz problemy z czytaniem, kliknij i użyj tego menu aby wybrać pomocne funkcje