Jak wykorzystać środki prawne do pomocy dziecku zagrożonemu lub dotkniętemu przemocą?

Dyrektor szkoły oraz nauczyciele mają nie tylko społeczny, ale również prawny obowiązek zawiadamiać organy ścigania o przestępstwach zwłaszcza z użyciem przemocy wobec ucznia.
W wielu przypadkach brak reakcji ze strony szkoły, może narazić dyrektora oraz pracowników pedagogicznych zarówno na odpowiedzialność dyscyplinarną, jak i karną. Podjęcie skutecznych środków prewencyjnych i represyjnych wobec sprawców przemocy stanowi obecnie jedno z największych wyzwań w szkole. Problem ten jest aktualny zwłaszcza w kontekście przymusowej izolacji zw. z epidemią. Jakie są skuteczne środki prawne, które chronią ucznia zagrożonego lub dotkniętego przemocą? W jaki sposób nauczyciele powinniz nich korzystać? Szkolenie stanowi kompendium praktycznej wiedzy niezbędnej każdemu dyrektorowi, pedagogowi, nauczycielowi pozwalającej pomóc dziecku dotkniętemu przemocą.

Czytaj więcej...

Jak współpracować z rodzicami „trudnych” uczniów w sytuacji nauczania na odległość i nie tylko?

Jak współpracować z rodzicami trudnych uczniów w sytuacji nauczania na odległość

szkolenie online

Rodzic ucznia z zachowaniami trudnymi zwykle szybko wchodzi w rolę trudnego rozmówcy, tym samym wdraża strategie zabezpieczające siebie i dziecko, w sposób niekoniecznie zgodny z oczekiwaniami nauczycieli: zachowuje się agresywnie, podważa autorytet, dąży do utrzymania wyłącznie własnych racji.

Z uwagi na nasilenie emocji, rozmowa z rodzicem „ucznia trudnego” powinna być oparta o kompetencje miękkie: szacunek, tolerancja, partnerstwo. Powinna łączyć komunikat „ja” z  językiem emocji. Niezwykle ważne jest, by omawiając trudności dziecka, skoncentrować się na opisie konkretnych zachowań. Starać się zachęcić rodziców do zastanowienia się nad tym, jak funkcjonuje ich dziecko, jakie są jego mocne strony, a nad czym należy pracować.

Czytaj więcej...