PRACA Z UCZNIEM ZE SPEKTRUM AUTYZMU (ASD) - Szkolenie w Poznaniu

PRACA Z UCZNIEM ZE SPEKTRUM AUTYZMU (ASD)

Autyzm dziecięcy (zespół Kannera),Autyzm wysokofunkcjonujący (HFA),Autyzm atypowy, zespół Aspergera (ZA)

Kompetencje zdobyte na szkoleniu umożliwią:

 • rozróżnianie specyficznych zachowań dziecka autystycznego i tego o typowym rozwoju
 • wypracowanie strategii i procedur w przypadku wystąpienia u uczniów zachowań trudnych
 • współtworzenie efektywnego środowiska nauczania włączającego z uwzględnieniem zabezpieczenia działań własnych i szkoły, zgodnie z Rozp. MEN z dnia 9 VII 2017 r.
 • podniesienie komfortu pracy nauczyciela/specjalisty szkolnego
 • efektywne komunikowanie się z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka autystycznego oraz rodzicami pozostałych uczniów w klasie.
 • dokonanie wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia i opracowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego

Tematyka:

 1. Całościowe zaburzenia rozwoju dziecka. Objawy zaburzeń, reakcje wyuczone w odpowiedzi na działania osób w środowisku.
 2. Czy rodzic może odmówić badania dziecka w poradni i/lub innej placówce specjalistycznej? Praktyczne wskazówki       prawne.
 3. Co może zrobić nauczyciel? Umiejętności interwencyjne w sytuacji trudnej. Bieżąca praca
  z dzieckiem - „recepta” na zespół Aspergera.
 4. Co może zrobić nauczyciel wspomagający/specjalista szkolny? Modelowanie zachowań pożądanych, komunikacja alternatywna. Zorganizowane formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkoły (zajęcia specjalistyczne).
 5. Organizacja edukacji włączającej – przykładowy zakres działań.
 6. Przykłady rozmowy warsztatowej z rodzicem dziecka autystycznego oraz rodzicami pozostałych dzieci w klasie.

Termin i miejsce:       20 lutego 2020 r. - POZNAŃ

Osoba prowadząca: Joanna Stachowiakpedagog, oligofrenopedagog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej; posiada wieloletnie doświadczenie w pracy
w szkole, specjalista w obszarze pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (organizowanie i udzielanie pomocy pp uczniom, rodzicom i nauczycielom zgodnie z przepisami prawa oświatowego). Podczas autorskich warsztatów i szkoleń zwraca szczególną uwagę na praktyczne aspekty zastosowania poruszanego zagadnienia.

Zapisz się na szkolenie już dzisiaj

 

Sprawdź termin szkolenia w kalendarium: