REFORMA SYSTEMU OŚWIATY W SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH - 24 września 2019 r w Poznaniu

REFORMA SYSTEMU OŚWIATY W SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH

Nowe szkoły ponadpodstawowe, nowe statuty szkół.

Obowiązki dyrektora i nauczycieli

Tematyka:

 1. Założenia reformy systemu oświaty w odniesieniu do dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych – nowe szkoły ponadpodstawowe.
 2. Szkoła ponadpodstawowa i oddziały dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej w okresie przejściowym (2019 – 2023):
  1. równoległe istnienie oddziałów       szkoły   ponadpodstawowej    i oddziałów dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej;
  2. równoległa realizacja dwóch podstaw programowych.
  3. stosowanie dwóch reżimów prawnych wobec dwóch typów szkół.
 3. Nowa podstawa programowa i obowiązki dyrektorów i nauczycieli wynikające  z podstawy programowej.
 4. Zadania nauczycieli w świetle przepisów ustawy Prawo oświatowe i nowych aktów wykonawczych:
  1. obowiązek opracowania nowych zestawów programów nauczania;
  2. obowiązki nauczycieli w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 5. Statut szkoły ponadpodstawowej wg. nowych przepisów.
  1. obowiązek uchwalenia nowego statutu szkoły ponadpodstawowej do 30.11.2019 r.
  2. podstawy prawne statutu szkoły w świetle nowych przepisów – tryb ustalenia statutu;
  3. zasady redagowania statutu szkoły;
  4. struktura statutu – układ treści i jego właściwa redakcja;
  5. konieczna treść statutu – z uwzględnieniem zmian w prawie oświatowym;
  6. propozycje określonych zapisów w statutach.
 6. Zasady oceniania w statucie szkoły – treść i stosowanie przepisów prawa:
  1. Uwzględnienie zasad wynikających z ustawy i z rozporządzenia w przedmiotowych zasadach oceniania.
  2. Szczegółowe rozwiązania w zakresie oceniania, np. prawo do poprawy oceny, prawo do ustalenia oceny rocznej wyższej niż przewidywana.

Prowadzący: Marek Walaszek – prawnik, nauczyciel; specjalizuje się głównie w prawie pracy, prawie oświatowym, prawie cywilnym i rodzinnym; działalność szkoleniową i doradczą prowadzi od 1999 r.; współpracuje z organami prowadzącymi i związkami zawodowymi, m.in. w zakresie wykonywania stosunku pracy oraz konstruowania i zmiany aktów prawa wewnątrzzakładowego (regulaminów pracy, wynagradzania); autor licznych publikacji z zakresu prawa oświatowego i prawa pracy.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Adresaci: Dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych

Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych

Termin szkolenia: 24 września 2019 r., godz. 10.00 – 15.00

Miejsce szkolenia: POZNAŃ

Odpłatność za szkolenie: 399 zł brutto. Cena obejmuje: szkolenie, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat, serwis kawowy

 

Sprawdź termin w Kalendarium

 

Zapisz się na szkolenie już dzisiaj

Sprawdź termin szkolenia w kalendarium: