Zmiany w Karcie Nauczyciela od 1 września 2019 r. - PROMOCJA WAKACYJNA!

 
Z dniem 1 września 2019 r., zgodnie z ustawą zmieniającą Kartę Nauczyciela z dnia 13 czerwca 2019 r. znaczącej zmianie ulegają przepisy dotyczące praw i obowiązków nauczycieli. Na szczególną uwagę zasługuje systemowa zmiana przepisów o ocenie pracy nauczyciela, zmiana w przepisach o awansie zawodowym, o wynagrodzeniu nauczycieli, oraz przepisy dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczyciela.
Te przepisy są dostępne dla każdego dyrektora i nauczyciela, jednak niewiele osób ma okazję DOWIEDZIEĆ SIĘ OD PRAWNIKA, SPECJALIZUJĄCEGO SIĘ W PRAWIE OŚWIATOWYM, jak je stosować, na co uważać, jakie wprowadzić rozwiązania we własnej placówce. I mimo, że szkolenia zaplanowane są na wrzesień – zapraszamy już dzisiaj do rezerwacji miejsc.

 

KOMPETENCJE ZDOBYTE NA SZKOLENIU UMOŻLIWIĄ:

 •  właściwe  zastosowanie nowych i zmienionych przepisów prawa oświatowego;
 • odpowiednie do intencji ustawodawcy stosowanie przepisów o zatrudnieniu nauczyciel na czas określony;
 • właściwe stosowanie przepisów o odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli i stosowaniu kar porządkowych z Kodeksu Pracy;
 • właściwe stosowanie przepisów i zasad regulujących ocenę pracy nauczyciela.

Tematyka:

 1. Zmiany w systemie oceny pracy nauczyciela, przywrócenie oceny dorobku zawodowego.
  • likwidacja kryteriów oceny pracy nauczyciela określonych w rozporządzeniu;
  • zniesienie cykliczności oceny pracy nauczyciela;
  • powrót do trzystopniowej skali oceny pracy nauczyciela;
  • nowe rozporządzenia w sprawi oceny pracy nauczyciela.
 2. Zmiany w systemie awansu zawodowego.
  • likwidacja oceny pracy nauczyciela jako warunku umożliwiającego awans – przywrócenie oceny dorobku zawodowego za okres stażu;
  • skrócenie stażu nauczyciela stażysty do 9 miesięcy – z ważnym przepisem przejściowym;
  • zmiany zasad obywania stażu przez nauczycieli stażystów i przywrócenie rozmowy kwalifikacyjnej oraz poprzedniego składu komisji;
  • skrócenie przerwy między uzyskaniem stopnia awansu zawodowego a rozpoczęciem kolejnego stażu.
 3. Zmiany w systemie zatrudniania nauczycieli. 
  • zatrudnienie nauczyciela stażysty na jeden rok i nauczyciela nieposiadającego przygotowania pedagogicznego na jeden rok;
  • ograniczenie możliwości wielokrotnego zatrudniania nauczyciela na czas określony z przyczyn dotyczących organizacji nauczania – nowa regulacja opierająca się na zasadach Kodeksu Pracy (!).
 4. Zmiany w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli:
  • konieczność zmian w regulaminach wynagradzania nauczycieli (zmiana uchwały!) oraz indywidualnych stosunków pracy niektórych nauczycieli, w szczególności nauczycieli wychowawców przedszkoli, którzy stracili dodatek za wychowawstwo!;
  • likwidacja dodatku za wyróżniającą pracę;
  • zmiana istoty dodatku za wychowawstwo jako jednego z dodatków funkcyjnych;
  • zwiększenie średnich wynagrodzeń nauczycieli
  • ustanowienie "nowego" dodatku – "jednorazowego świadczenia na start". 
 5. Zmiany w przepisach o odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli.
  • ukaranie karą porządkową, o której mowa w art. 108 KP, nie wyłącza postępowania przed rzecznikiem dyscyplinarnym ani przed komisją dyscyplinarną, w przypadku, gdy za naruszenie obowiązków nauczyciela lub godności zawodu nauczyciela, które to zachowanie jednocześnie stanowiło "czyn naruszający prawa i dobro dziecka";
  • brak "przedawnienia" w przypadku popełnienia "czynu naruszającego prawa  i dobro dziecka";
 6. Przepisy przejściowe dotyczące oceny pracy nauczyciela i awansu zawodowego.

Prowadzący: Marek Walaszek –  prawnik, nauczyciel; specjalizuje się głównie w prawie pracy, prawie oświatowym, prawie cywilnym i rodzinnym; działalność szkoleniową i doradczą prowadzi od 1999 r.; współpracuje z organami prowadzącymi i związkami zawodowymi, m.in. w zakresie wykonywania stosunku pracy oraz konstruowania i zmiany aktów prawa wewnątrzzakładowego (regulaminów pracy, wynagradzania); autor licznych publikacji z zakresu prawa oświatowego i prawa pracy.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Adresaci:   Dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych

Czas trwania:  6 godzin dydaktycznych

Termin szkolenia:

Szczecin: 9 września  2019 r., godz. 10.00 – 15.00

Koszalin: 10 września  2019 r., godz. 10.00 – 15.00

Poznań: 17 września  2019 r., godz. 10.00 – 15.00

Odpłatność za szkolenie:      399 zł brutto.

Jeśli zgłosisz się do 7 lipca 2019 r. – cena wynosi 299 zł brutto

 

Cena obejmuje: szkolenie, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat, serwis kawowy

ZGŁOSZENIA  - na stronie www.empiria.edu.pl w zakładce ZGŁOSZENIA – ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIA OTWARTE

Zapisz się na szkolenie już dzisiaj

Sprawdź termin szkolenia w kalendarium: