Klauzula informacyjna dla zleceniobiorców i wykonawców Salonu Edukacyjnego Empiria


Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),dalej RODO, poniżej przedstawiamy, w jaki sposób są przetwarzane dane osobowe zleceniobiorcówi wykonawców  Salonu Edukacyjnego EMPIRIA:

Administrator Danych Osobowych (ADO)

Salon Edukacyjny EMPIRIA (Salon Edukacyjny EMPIRIA Sp. z o. o.,
Salon Edukacyjny EMPIRIA – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli)
Siedziba: 70-442 Szczecin, ul. gen. L. Rayskiego 28/3
Kontakt: +48 91 434 00 01; Nasz system jest chroniony przed spamowaniem, oraz robotami. Aby zapoznać się z pełną wersją serwisu, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zarząd Salonu Edukacyjnego dochowuje staranności przy przetwarzaniu danych osobowych i wdraża odpowiednie środki techniczne
i organizacyjne, by zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzykom naruszenia praw i wolności osób fizycznych wynikających
z zakresu, charakteru, kontekstu i celów przetwarzania danych.

Cele i podstawa przetwarzania danych

 1. Zawarcie lub zamiar zawarcia umowy zlecenia / umowy o dzieło
  (z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej lub  umowy zlecenia wykonania usługi (z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą),a następnie realizacja praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 2. Wypełnienie obowiązku prawnego, któremu podlega ADO
  (m.in. wobec ZUS, urzędu skarbowego) – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 3. Prawnie uzasadniony interes ADO (jeżeli będzie potrzeba ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń) – art. 9 ust. 2 lit. f RODO.

Planowany okres przechowywania danych

 1. W okresie obowiązywania umowy oraz później – do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających
  z umowy i w związku z realizacją obowiązków podatkowych, rachunkowych i archiwizacyjnych przewidzianych przepisami prawa.
 2. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Kategorie przetwarzanych danych

 1. Umowa zlecenia: imię i nazwisko, nazwisko rodowe, data urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, urząd skarbowy, obywatelstwo,  numer rachunku bankowego; e-mail, telefon kontaktowy; miejsce i adres zatrudnienia, wymiar etatu, wysokość wynagrodzenia względem płacy minimalnej – kwota wyższa/niższa, ewentualnie – inne tytuły ubezpieczenia; czy wnosi o objęcie ubezpieczenie społecznym/ chorobowym i odprowadzanie składek ZUS.
 2. Umowa o dzieło: imię i nazwisko, nazwisko rodowe, data urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, urząd skarbowy, obywatelstwo,  numer rachunku bankowego; e-mail, telefon kontaktowy.
 3. Umowa zlecenia wykonania usługi: imię, nazwisko Zleceniobiorcy oraz nazwa działalności; adres siedziby, NIP, numer rachunku bankowego; czy jest płatnikiem VAT; e-mail, telefon kontaktowy.

Twoje prawa

Podanie danych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy.
Zleceniobiorca (wykonawca) ma prawo do:

 1. żądania dostępu do swoich danych i ich sprostowania,
  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 2. zgłaszania sprzeciwu wobec przetwarzania,
 3. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa UODO.

Twój dostęp do danych

 1. Dane są dostępne w siedzibie ADO.
 2. Istnieje możliwość uzyskania wydruku/kopii danych.

Udostępnianie danych innym podmiotom

 1. Salon Edukacyjny EMPIRIA nie udostępnia pozyskanych danych osobowych innym administratorom danych osobowych.
 2. Odbiorcami danych mogą być jedynie podmioty, którym Salon Edukacyjny EMPIRIA powierzył przetwarzanie danych na podstawie umowy powierzenia (np. biuro rachunkowe, dostawca usług IT) oraz z którymi ma do czynienia na gruncie obowiązujących przepisów prawa (np. Urząd Skarbowy, ZUS, banki, podmioty dostarczające przesyłki kurierskie, pocztę).

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Salon Edukacyjny EMPIRIA nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich (poza UE) ani do organizacji międzynarodowych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu. Osoba, której dane dotyczą, nie podlega profilowaniu.

 

Masz problemy z czytaniem, kliknij i użyj tego menu aby wybrać pomocne funkcje