PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH
W FORMIE STACJONARNEJ
W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ KORONAWIRUSA.

 

I. WPROWADZENIE

1. Niniejsza procedura powstała w związku z realizacją przez Salon Edukacyjny EMPIRIA Sp. z o.o. usług szkoleniowych w formie stacjonarnej w warunkach pandemii koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę o nazwie COVID-19. Procedura ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestników szkoleń, prowadzących, pracowników obsługujących szkolenia.

2. Realizacja usług szkoleniowych w formie stacjonarnej w warunkach pandemii koronawirusa SARS-Cov-2 odbywa się wyłącznie za zgodą wszystkich stron biorących udział w szkoleniu (Organizator/Trener/Uczestnik).

3. Procedura obowiązuje od momentu jej przyjęcia do odwołania.

II. PODSTAWOWE INFORMACJE

1. Koronawirus jest wirusem RNA osłoniętym błoną tłuszczową (lipidową). Dzięki takiej budowie można mu zapobiegać przez zastosowanie środków chemicznych, takich jak zwykłe mydło, alkohol min. 60-70%, preparaty do dezynfekcji i inne wirusobójcze.

2. Według dostępnej wiedzy naukowej transmisja wirusa odbywa się głównie drogą kropelkową.

3. Okres inkubacji, czyli okres od zarażenia a początkiem występowania objawów, w przypadku wirusa powodującego COVID-19 waha się pomiędzy 1-14 dni, a u części zarażonych objawy mogą w ogóle nie występować. Osoby bez objawów mogą być źródłem zakażenia.

4. Ludzie w każdym wieku mogą zostać zainfekowani przez nowy koronawirus. Osoby starsze, a także osoby z istniejącymi schorzeniami przewlekłymi (takimi jak astma, cukrzyca, choroby serca) wydają się bardziej podatne ma wystąpienie cięższych objawów choroby.

III. PODSTAWOWE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1.  Zakaz udziału w szkoleniu osób, które:

a. miały bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 (kontakt z przypadkiem potwierdzonym lub przypadkiem prawdopodobnym),

b. pracowały lub przebywały jako odwiedzający w jednostce opieki zdrowotnej, w której leczono pacjentów zakażonych SARS-CoV-2,

c. mają objawy przeziębienia, takie jak :gorączka, kaszel, duszności.

Przed rozpoczęciem szkolenia Uczestnicy/Trenerzy poproszeni zostaną o wypełnienie Oświadczenia o stanie zdrowia i świadomości ryzyka związanego z zakażeniem COVID-19.

2. Mycie rąk wodą z mydłem oraz dezynfekowanie rąk płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60 %)–przed wejściem na salę szkoleniową i po zakończeniu przerw.

3. Zachowanie bezpiecznej odległości, to znaczy co najmniej 1,5 metra odległości między trenerem a pozostałymi uczestnikami szkolenia oraz co najmniej 1,5 metra między uczestnikami szkolenia.

4. Stosowanie zasady ochrony podczas kichania i kaszlu poprzez zakrycie ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką.

5. Zakrywanie ust i nosa podczas szkolenia, np. poprzez maseczkę ochronną, przyłbicę.

6. Unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

7. Mierzenie temperatury za pomocą termometru bezdotykowego.

IV. WARUNKI ORGANIZACYJNE DOTYCZĄCE PRZESTRZENI

1. Szkolenie musi być realizowane z zapewnieniem szczególnych warunków organizacyjnych dotyczących przestrzeni:

a. dostosowanie liczby uczestników do obowiązujących przepisów,

b. zapewnienie sali szkoleniowej o powierzchni umożliwiającej zachowanie niezbędnych odległości między trenerem i uczestnikami, o której mowa w pkt. III.3 niniejszej procedury,

c. specjalne oznakowanie miejsc siedzących i przypisanie miejsca do danej osoby,

d. dezynfekcja powierzchni w sali szkoleniowej i jej bezpośrednim otoczeniu przed rozpoczęciem szkolenia i w czasie przerw, stosując w tym celu wodę z detergentem lub środkiem dezynfekcyjnym,

e. zapewnienie dobrej wentylacji, częstego wietrzenia pomieszczenia (szczególnie przed i po szkoleniu),

f. zapewnienie środków do dezynfekcji rąk,

g. zapoznanie Trenerów/Uczestników szkolenia z zapisami niniejszej Procedury.

2. Zapewnienie warunków, o których mowa w punkcie IV.1 leży po stronie podmiotu odpowiedzialnego za organizację przestrzeni szkoleniowej.

IV. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA  KORONAWIRUSEM

1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów w dniu rozpoczęcia szkolenia Uczestnicy/Trenerzy i pracownicy obsługi szkolenia nie powinni przychodzić na miejsce szkolenia, powinni pozostać w domu i postępować zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego/Ministra Zdrowia oraz skontaktować się niezwłocznie z lekarzem lub powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować o swoich objawach.

2. Uczestnik jest zobowiązany do monitorowania swojego stanu zdrowia. Jeśli podczas szkolenia zaobserwuje u siebie objawy takie jak: kaszel, duszności, gorączkę itp. zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania trenera lub organizatora szkolenia. Uczestnik zobowiązany jest zastosować się do wytycznych trenera lub innego przedstawiciela organizatora szkolenia.

3. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem u Uczestnika/ Trenera/

Organizatora należy niezwłocznie odseparować go od reszty osób i skierować do wyznaczonego pomieszczenia oraz wdrożyć procedury zgodne z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.

Masz problemy z czytaniem, kliknij i użyj tego menu aby wybrać pomocne funkcje