REGULAMIN SZKOLEŃ
WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH PRZEZ SALON EDUKACYJNY EMPIRIA SP. Z O.O.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem szkoleń jest Salon Edukacyjny EMPIRIA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. gen. L.  Rayskiego 28/3, 70-442 Szczecin, wpisany do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy SZCZECIN-CENTRUM w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem  KRS 0000324374; NIP 8513079407, REGON 320619884.
 2. Szkolenia adresowane do kadr systemu oświaty, rodziców i uczniów realizowane są przez Salon Edukacyjny EMPIRIA – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, nr wpisu do rejestru KO-XI-AM-4032/45/09. Organem prowadzącym ODN jest Salon Edukacyjny EMPIRIA Sp. z  o. o.
 3. Trzon oferty Salonu Edukacyjnego EMPIRIA stanowią:

SZKOLENIA OTWARTE dostępne dla wszystkich zainteresowanych, realizowane jako pojedyncze szkolenia, cykle szkoleniowe lub kursy doskonalące.
SZKOLENIA ZAMKNIĘTE organizowane na zamówienie dla ściśle określonej grupy odbiorców i realizowane jako pojedyncze szkolenia lub jako programy doskonalenia.
INNE FORMY DOSKONALĄCE tj. coaching, superwizje, konsultacje, konferencje, lekcje pokazowe, seminaria.

II. ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIA

 1. ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIA OTWARTE
  1. Podstawą uczestnictwa w szkoleniu otwartym jest:
   • wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem www.empiria.edu.pl,
   • zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych,
   • zaakceptowanie regulaminu szkoleń.
  2. Zgłoszenia na szkolenia typu otwartego przyjmowane są do wyczerpania miejsc.
  3. O przyjęciu na szkolenie otwarte decyduje kolejność zgłoszeń i przy niektórych szkoleniach wynikające z przepisów prawa zasady rekrutacji.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, jeżeli lista uczestników w danym terminie szkolenia będzie już zamknięta lub w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby osób, którą przewidział organizator dla danego szkolenia.
  5. Informacja o zakwalifikowaniu na szkolenie otwarte przekazywana jest drogą elektroniczną.
  6. Po uzyskaniu od organizatora informacji o zakwalifikowaniu uczestnik szkolenia otwartego ma obowiązek potwierdzić swój udział w szkoleniu drogą elektroniczną (na adres e-mail podany przez organizatora w informacji o zakwalifikowaniu).
 2.  ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIA ZAMKNIĘTE
  1. Podstawą zamówienia szkolenia zamkniętego jest:
   • wypełnienie  formularza zgłoszeniowego na szkolenie typu zamkniętego za pośrednictwem www.empiria.edu.pl,  
   • zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych
   • zaakceptowanie regulaminu szkoleń
   • wypełnienie przesłanej przez organizatora ankiety ex-ante, która określa wstępne warunki zamówienia.  
  2. Na podstawie ankiety ex-ante oraz doprecyzowanych ustaleń z trenerem i szkołą/placówką, organizator przygotowuje Kartę Organizacyjną, która stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

III. ORGANIZACJA SZKOLEŃ

 1. Szkolenia realizowane są według programu i na warunkach umieszczonych w ofercie szkolenia. 
 2. Informacja o organizowanych szkoleniach otwartych oraz ofercie szkoleń zamkniętych przekazywana jest potencjalnym uczestnikom w formie informacji publikowanych na stronie internetowej firmy www.empiria.edu.pl, działań marketingowo - promocyjnych oraz poprzez Facebooka.
 3. Organizator zobowiązuje się do zorganizowania szkolenia w terminie i miejscu podanym
  w kalendarzu szkoleń otwartych lub w terminie i miejscu uzgodnionym z placówką zamawiającą szkolenie w przypadku szkoleń zamkniętych.
 4. Szczegóły dotyczące przeprowadzenia szkolenia ustalane są między stronami drogą elektroniczną, telefonicznie lub osobiście.
 5. W przypadku szkoleń zamkniętych ostateczne ustalenia są zawierane w formie Karty Organizacyjnej, która stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
 6. Uczestnicy po zakończeniu szkolenia  i spełnieniu następujących warunków:
 • uczestnictwo  w minimum 80% zajęć
 • podpisanie listy obecności
 • wykonanie zadań objętych programem szkolenia otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.


IV. OPŁATY ZA SZKOLENIA I WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Co do zasady podstawą płatności jest faktura wystawiona przez organizatora po wykonaniu usługi szkoleniowej z terminem płatności do 14 dni (forma płatności – przelew). Odstępstwa od tej zasady będą uzgadniane między stronami indywidualnie.
 2. Faktura zostanie przesłana pocztą elektroniczną lub przekazana osobiście po zakończeniu szkolenia. Na wyraźne życzenie klienta istnieje możliwość przesłania faktury pocztą tradycyjną.
 3. Koszt uczestnictwa w szkoleniu otwartym wraz z usługami zawartymi w cenie, podany jest            w ofercie poszczególnych szkoleń. Wszystkie ceny podawane w ofercie szkoleń są brutto.
 4. Wpłaty należy dokonać na konto Salonu Edukacyjnego EMPIRIA sp. z o.o. we wskazanym na fakturze terminie. W tytule przelewu należy umieścić numer faktury.
 5. W przypadku braku płatności w ustalonym terminie organizator zastrzega sobie prawo naliczenia odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki. Brak uiszczenia wpłaty i/lub nie wzięcie udziału w szkoleniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją ze szkolenia.
 6. Wszelkie zmiany danych nabywcy i odbiorcy faktury należy zgłaszać najpóźniej 5 dni przed datą szkolenia. Wszelkie zmiany nanoszone po tym terminie wiążą się z dodatkowymi kosztami w wysokości 10 zł, doliczanymi automatycznie przy zmianach danych na fakturze.

V. ZAMIANY I REZYGNACJA Z USŁUGI SZKOLENIOWEJ

 1. Rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu otwartym bez ponoszenia kosztów uczestnik może dokonać pisemnie w terminie do 7 dni roboczych przed planowanym szkoleniem. Rezygnację należy przesłać w formie pisemnej na adres Nasz system jest chroniony przed spamowaniem, oraz robotami. Aby zapoznać się z pełną wersją serwisu, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z podaniem nazwy szkolenia, daty, miejsca realizacji. Odwołanie zgłoszenia do 3 dni przed spotkaniem wiąże się z poniesieniem 50% kosztów szkolenia. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 3 dni uczestnik ponosi 100 % kosztów szkolenia.
 2. Rezygnacji ze szkolenia zamkniętego bez ponoszenia kosztów placówka może dokonać pisemnie w terminie do 14 dni przed planowanym szkoleniem. Rezygnację należy przesłać
  w formie pisemnej na adres Nasz system jest chroniony przed spamowaniem, oraz robotami. Aby zapoznać się z pełną wersją serwisu, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z podaniem nazwy daty i miejsca szkolenia. Odwołanie zgłoszenia do 7 dni przed spotkaniem wiąże się z poniesieniem 50% kosztów szkolenia. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni placówka ponosi 100% kosztów szkolenia.
 3. Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do Salonu Edukacyjnego EMPIRIA. W przypadku wpłynięcia pisma do organizatora w dniu wolnym od pracy za datę wpływu uznaje się następujący po nim dzień roboczy. Otrzymanie rezygnacji każdorazowo będzie potwierdzane mailowo.
 4. Brak informacji o rezygnacji ze szkolenia zamkniętego lub nieobecność na szkoleniu otwartym i zamkniętym nie zwalnia uczestnika/placówki z poniesienia kosztów szkolenia.
 5. W każdym momencie uczestnik/placówka może wyznaczyć innego uczestnika szkolenia informując o tym organizatora.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany miejsca, w którym będzie ono przeprowadzone w przypadkach od niego niezależnych, a w szczególności małej liczby uczestników szkolenia otwartego, choroby prowadzącego lub działania siły wyższej. W takim przypadku uczestnicy szkolenia otwartego/placówka zamawiająca szkolenie zamknięte zostaną bezzwłocznie powiadomieni. Zostanie zaproponowany nowy termin szkolenia (na tych samych warunkach),a uczestnicy/zamawiający szkolenie będą mieli prawo rezygnacji
  ze szkolenia w terminie 3 dni roboczych od dnia zaproponowania nowego terminu szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia i rezygnacji zamawiającego z innego zaproponowanego terminu, organizator zwraca wpłaconą kwotę na podany przez uczestnika/zamawiającego szkolenie numer rachunku bankowego.
 7. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności finansowej lub prawnej za powstałe po stronie uczestnika koszty związane z uczestnictwem w szkoleniu, tj. rezerwację hotelu, biletów kolejowych itp.

VI. REKLAMACJE

 1. Reklamacje będą przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej przesłane na adres mailowy Nasz system jest chroniony przed spamowaniem, oraz robotami. Aby zapoznać się z pełną wersją serwisu, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w terminie 14 dni od daty zakończenia szkolenia.
 2. Reklamacja powinna zawierać następujące elementy: dane kontaktowe osoby reklamującej (nazwa placówki, imię i nazwisko, telefon, adres mailowy),termin i miejsce szkolenia, szczegółowe opisanie szkolenia, powód reklamacji i uzasadnienie.
 3. Powodem reklamacji nie mogą być sytuacje/zdarzenia niezależne od organizatora.

VII. PRAWA AUTORSKIE

 1. Prawa autorskie do wszelkich materiałów szkoleniowych wykorzystywanych w prowadzonych szkoleniach przysługują wyłącznie Salonowi Edukacyjnemu EMPIRIA Sp. z o. o. lub uprawnionym osobom trzecim.
 2. Zwielokrotnianie i rozpowszechnianie – w części lub w całości – dostarczonych materiałów jest zabronione oraz podlega odpowiedzialności karnej opisanej w ustawie o Prawie autorskim (ustawa z 4 lutego 1994 r. tekst jednolity z 2006 r.) 


VIII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW SZKOLENIA


Administrator Danych Osobowych (ADO)

Salon Edukacyjny EMPIRIA (Salon Edukacyjny EMPIRIA Sp. z o. o.,
Salon Edukacyjny EMPIRIA – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli)
70-442 Szczecin, ul. gen. L. Rayskiego 28/3
+48 91 434 00 01; Nasz system jest chroniony przed spamowaniem, oraz robotami. Aby zapoznać się z pełną wersją serwisu, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cel przetwarzania danych

 • wykonanie umowy (realizacja usług szkoleniowych)
 • możliwość przedstawiania bieżącej oferty firmy

Podstawa
przetwarzania danych

 • wykonanie umowy (realizacja zamówionych przez Ciebie usług)
 • prawnie usprawiedliwiony cel ADO
  (marketing bezpośredni usług własnych ADO)
 • zgoda osoby, której dane dotyczą (wysyłanie informacji handlowej i marketingowej drogą elektroniczną)

Planowany okres przechowywania danych

Do momentu wniesienia sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego ADO lub do momentu cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowej i marketingowej drogą elektroniczną

Kategorie
przetwarzanych danych

 • imię i nazwisko
 • adres e-mail; telefon komórkowy
 • nauczany przedmiot i/lub stanowisko/funkcja
 • miejsce zatrudnienia (typ pracodawcy, nazwa, adres)

Twoje prawa

Masz prawo do:

 • dobrowolności podania swoich danych osobowych
 • dostępu do swoich danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
 • zgłaszania sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego
  usług własnych Salonu Edukacyjnego EMPIRIA
  (na adres e-mail: Nasz system jest chroniony przed spamowaniem, oraz robotami. Aby zapoznać się z pełną wersją serwisu, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
 • przenoszenia swoich danych osobowych
 • cofnięcia w dowolnym momencie wyrażonej zgody
  (na adres e-mail: Nasz system jest chroniony przed spamowaniem, oraz robotami. Aby zapoznać się z pełną wersją serwisu, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa UODO)

Twój dostęp do danych

 • dane są dostępne w siedzibie ADO
 • istnieje możliwość uzyskania wydruku/kopii danych

Powierzanie przetwarzania danych

Salon Edukacyjny EMPIRIA powierza przetwarzanie danych osobowych NA PODSTAWIE UMOWY POWIERZENIA

Udostępnianie danych innym podmiotom

Salon Edukacyjny EMPIRIA NIE UDOSTĘPNIA pozyskanych danych osobowych innym administratorom danych osobowych

Przekazywanie danych
do państw trzecich

Salon Edukacyjny EMPIRIA NIE PRZEKAZUJE danych osobowych
do państw trzecich (poza UE) ani do organizacji międzynarodowych

Profilowanie

Osoba, której dane dotyczą, NIE PODLEGA profilowaniu

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin obowiązuje od dnia 1.09.2019 r.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.
3. Wprowadzone zmiany będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej organizatora. 
4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
5. Przesłanie zgłoszenia oznacza akceptację warunków regulaminu.