REGULAMIN SZKOLEŃ
WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH PRZEZ SALON EDUKACYJNY EMPIRIA SP. Z O.O.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem szkoleń jest Salon Edukacyjny EMPIRIA Sp. z o.o. z siedzibą przy
  ul. Władysława Broniewskiego 12, 70-460 Szczecin, wpisany do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy SZCZECIN-CENTRUM w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem  KRS 0000324374; NIP 8513079407, REGON 320619884.
 2. Szkolenia adresowane do kadr systemu oświaty, rodziców i uczniów realizowane są przez Salon Edukacyjny EMPIRIA – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, nr wpisu do rejestru KO-XI-AM-4032/45/09. Organem prowadzącym ODN jest Salon Edukacyjny EMPIRIA Sp. z  o. o.
 3. Trzon oferty Salonu Edukacyjnego EMPIRIA stanowią:

SZKOLENIA OTWARTE dostępne dla wszystkich zainteresowanych, realizowane jako pojedyncze szkolenia, cykle szkoleniowe lub kursy doskonalące.

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE organizowane na zamówienie dla ściśle określonej grupy odbiorców
i realizowane jako pojedyncze szkolenia lub jako programy doskonalenia.

INNE FORMY DOSKONALĄCE tj. coaching, superwizje, konsultacje, konferencje, lekcje pokazowe, seminaria.

II. ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIA

 1. ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIA OTWARTE
  1. Podstawą uczestnictwa w szkoleniu otwartym jest:
   • wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem empiria.edu.pl,
   • zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych,
   • zaakceptowanie regulaminu szkoleń.
  2. Zgłoszenia na szkolenia typu otwartego przyjmowane są do wyczerpania miejsc.
  3. O przyjęciu na szkolenie otwarte decyduje kolejność zgłoszeń i przy niektórych szkoleniach wynikające z przepisów prawa zasady rekrutacji.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, jeżeli lista uczestników w danym terminie szkolenia będzie już zamknięta lub w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby osób, którą przewidział organizator dla danego szkolenia.
  5. Informacja o zakwalifikowaniu na szkolenie otwarte przekazywana jest drogą elektroniczną.

 

 1. ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIA ZAMKNIĘTE
  1. Podstawą zamówienia szkolenia zamkniętego jest:
   • wypełnienie formularza zgłoszeniowego na szkolenie typu zamkniętegoza pośrednictwem www.empiria.edu.pl,
   • zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych
   • zaakceptowanie regulaminu szkoleń
   • wypełnienie przesłanej przez organizatora ankiety ex-ante, która określa wstępne warunki zamówienia.
  2. Na podstawie ankiety ex-ante oraz doprecyzowanych ustaleń z trenerem  i szkołą/placówką, organizator przygotowuje Kartę Organizacyjną, która stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

III. ORGANIZACJA SZKOLEŃ

 1. Formą umowy zawieranej pomiędzy uczestnikiem/placówką a organizatorem jest formularz zgłoszeniowy wypełniany przez uczestnika/placówkę zgłaszającą się na szkolenie.
 2. Szkolenia realizowane są według programu i na warunkach umieszczonych w ofercie szkolenia. 
 3. Informacja o organizowanych szkoleniach otwartych oraz ofercie szkoleń zamkniętych przekazywana jest potencjalnym uczestnikom w formie informacji publikowanych na stronie internetowej firmy www.empiria.edu.pl, działań marketingowo - promocyjnych oraz poprzez Facebooka.
 4. Organizator zobowiązuje się do zorganizowania szkolenia w terminie i miejscu podanym
  w kalendarzu szkoleń otwartych lub w terminie i miejscu uzgodnionym z placówką zamawiającą szkolenie w przypadku szkoleń zamkniętych.
 5. Szczegóły dotyczące przeprowadzenia szkolenia ustalane są między stronami drogą elektroniczną, telefonicznie lub osobiście.
 6. W przypadku szkoleń zamkniętych ostateczne ustalenia są zawierane w formie Karty Organizacyjnej, która stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
 7. Uczestnicy po zakończeniu szkolenia  i spełnieniu następujących warunków:
 1. uczestnictwo w minimum 80% zajęć
 2. podpisanie listy obecności
 3. wykonanie zadań objętych programem szkolenia otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.


IV. OPŁATY ZA SZKOLENIA I WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Udział w szkoleniu jest odpłatny. Koszt uczestnictwa w szkoleniu otwartym
  wraz z usługami zawartymi w cenie, zawarty jest w ofercie poszczególnych szkoleń dostępnej na stronie internetowej www.empiria.edu.pl. Koszt szkoleń zamkniętych ustalany jest na podstawie cennika lub  indywidualnie w zależności od zakresu zlecenia . Wszystkie ceny podawane w ofercie szkoleń są cenami brutto.
 2. Podstawą płatności jest faktura wystawiona przez organizatora z odroczonym terminem płatności (co do zasady 14 dni). Jest ona przesyłana na adres e-mail podany w zgłoszeniu
  na szkolenie. Zamawiający wyraża tym samym zgodę na otrzymanie faktury w formie elektronicznej. Jeżeli Zamawiający nie wyraża takiej zgody, na jego życzenie przekazane
  w dowolny sposób do organizatora, faktura zostanie przesłana pocztą w formie papierowej.
 3. Zgodnie z art. 106i ust. 7 ustawy o VAT, faktury mogą być wystawiane 60 dni przed wykonaniem usługi.
 4. Zapłaty można dokonać:
 • przelewem na rachunek bankowy Salonu Edukacyjnego EMPIRIA z o.o. w terminie 14 dni od otrzymania faktury. W tytule przelewu należy podać numer faktury.
 • szybkim przelewem do płatności elektronicznej za pośrednictwem serwisu PayU (dotyczy szkoleń otwartych).
 1. W przypadku braku płatności w ustalonym terminie organizator zastrzega sobie prawo naliczenia odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki. Brak uiszczenia wpłaty i/lub nie wzięcie udziału w szkoleniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją ze szkolenia.

V. ZAMIANY I REZYGNACJA Z USŁUGI SZKOLENIOWEJ

 1. Rezygnacja ze szkolenia przez uczestnika/placówkę do 5 dni roboczych przed terminem szkolenia nie powoduje obciążenia Zgłaszającego żadnymi kosztami.
 2. Rezygnacja powinna nastąpić na piśmie (wystarczy wysłanie informacji o rezygnacji
  ze szkolenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Nasz system jest chroniony przed spamowaniem, oraz robotami. Aby zapoznać się z pełną wersją serwisu, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  z podaniem nazwy szkolenia, daty, miejsca realizacji).
 3. Nieobecność na szkoleniu lub rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 5 dni roboczych przed terminem szkolenia spowoduje obciążenie uczestnika/placówkę pełnymi kosztami szkolenia. Do momentu rozpoczęcia szkolenia istnieje możliwość zgłoszenia uczestnika zastępczego – nie powoduje to naliczenia dodatkowych kosztów.
 4. Wysłanie zgłoszenia na szkolenie w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed szkoleniem pozbawia uczestnika/placówkę możliwości bezkosztowej rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 5. Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia informacji do Salonu Edukacyjnego EMPIRIA. W przypadku wpłynięcia informacji do organizatora w dniu wolnym od pracy za datę wpływu uznaje się następujący po nim dzień roboczy. Otrzymanie rezygnacji każdorazowo będzie potwierdzane mailowo.
 6. Zasady zawarte w pkt. 1-5 nie obejmują szkoleń wyjazdowych (z usługą hotelową/obejmujących zakwaterowanie i wyżywienie). Warunki rezygnacji w przypadku takich szkoleń zawarte są każdorazowo w ofercie.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany miejsca, w którym będzie ono przeprowadzone w przypadkach od niego niezależnych, a w szczególności małej liczby uczestników szkolenia otwartego, choroby prowadzącego lub działania siły wyższej.
  W takim przypadku uczestnicy szkolenia otwartego/placówka zamawiająca szkolenie zamknięte zostaną bezzwłocznie powiadomieni. Zostanie zaproponowany nowy termin szkolenia (na tych samych warunkach),a uczestnicy/zamawiający szkolenie będą mieli prawo rezygnacji ze szkolenia w terminie 5 dni roboczych od dnia zaproponowania nowego terminu szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia i rezygnacji zamawiającego z innego zaproponowanego terminu, organizator zwraca wpłaconą kwotę na podany przez uczestnika/zamawiającego szkolenie numer rachunku bankowego.
 8. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności finansowej lub prawnej za powstałe po stronie uczestnika koszty związane z uczestnictwem w szkoleniu, tj. rezerwację hotelu, biletów kolejowych itp.

VI. ABONAMENT SZKOLENIOWY

 1. Abonament szkoleniowy stanowi opłacone z góry prawo do korzystania z pełnej oferty szkoleń organizatora przez okres 1 roku od dnia zgłoszenia.
 2. Formą umowy na zakup abonamentu jest formularz zgłoszeniowy wypełniany przez uczestnika/placówkę.
 3. Abonament nie podlega zwrotowi ani nie może być przedmiotem handlu pomiędzy innymi podmiotami.
 4. W zależności od wartości wykupionego abonamentu uczestnikowi/placówce przysługują BONUSY, czyli miejsca bezpłatne na szkolenia otwarte online i stacjonarne jednodniowe. Termin wykorzystania bonusów upływa w dniu ważności abonamentu.
 5. Wartość bonusów określona jest każdorazowo w aktualnej ofercie na stronie organizatora.
 6. Organizator prowadzi rejestr sprzedanych abonamentów, w którym zawarte są informacje Uczestniku/placówce, o wykorzystaniu abonamentu, dacie zakupu oraz dacie ważności abonamentu.

VII. REKLAMACJE

1. Reklamacje będą przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej przesłane na adres mailowy Nasz system jest chroniony przed spamowaniem, oraz robotami. Aby zapoznać się z pełną wersją serwisu, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w terminie 14 dni od daty zakończenia szkolenia.
2. Reklamacja powinna zawierać następujące elementy: dane kontaktowe osoby reklamującej (nazwa placówki, imię i nazwisko, telefon, adres mailowy),termin i miejsce szkolenia, szczegółowe opisanie szkolenia, powód reklamacji i uzasadnienie. 
3. Powodem reklamacji nie mogą być sytuacje/zdarzenia niezależne od organizatora.

VIII. PRAWA AUTORSKIE

1. Prawa autorskie do wszelkich materiałów szkoleniowych wykorzystywanych w prowadzonych szkoleniach przysługują wyłącznie Salonowi Edukacyjnemu EMPIRIA Sp. z o. o. lub uprawnionym osobom trzecim. 
2. Zwielokrotnianie i rozpowszechnianie – w części lub w całości – dostarczonych materiałów jest zabronione oraz podlega odpowiedzialności karnej opisanej w ustawie o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z 4 lutego 1994 r. tekst jednolity z 2022 r.) 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie, który Zamawiający akceptuje każdorazowo podczas składania zamówienia.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa.
 3. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd właściwy ze względu na siedzibę strony pozwanej. W przypadku, w którym strona pozwana nie ma siedziby, sądem właściwym jest sąd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania strony pozwanej.

X. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW SZKOLENIA

Administrator Danych Osobowych (ADO)

Salon Edukacyjny EMPIRIA (Salon Edukacyjny EMPIRIA Sp. z o. o.,
Salon Edukacyjny EMPIRIA – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli)

71-660 Szczecin, ul. Władysława Broniewskiego 12
+48 91 434 00 01; Nasz system jest chroniony przed spamowaniem, oraz robotami. Aby zapoznać się z pełną wersją serwisu, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cel przetwarzania danych

· wykonanie umowy (realizacja usług szkoleniowych)

·  możliwość przedstawiania bieżącej oferty firmy

Podstawa
przetwarzania danych

· wykonanie umowy (realizacja zamówionych przez Ciebie usług)

· prawnie usprawiedliwiony cel ADO
(marketing bezpośredni usług własnych ADO)

·         zgoda osoby, której dane dotyczą (wysyłanie informacji handlowej i marketingowej drogą elektroniczną)

Planowany okres przechowywania danychDo momentu wniesienia sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego ADO lub do momentu cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowej i marketingowej drogą elektroniczną
Kategorie
przetwarzanych danych

· imię i nazwisko

· adres e-mail; telefon komórkowy

· nauczany przedmiot i/lub stanowisko/funkcja

· miejsce zatrudnienia (typ pracodawcy, nazwa, adres)

Twoje prawa

Masz prawo do:

· dobrowolności podania swoich danych osobowych

· dostępu do swoich danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

· zgłaszania sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego
usług własnych Salonu Edukacyjnego EMPIRIA
(na adres e-mail: Nasz system jest chroniony przed spamowaniem, oraz robotami. Aby zapoznać się z pełną wersją serwisu, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

· przenoszenia swoich danych osobowych

· cofnięcia w dowolnym momencie wyrażonej zgody
(na adres e-mail: Nasz system jest chroniony przed spamowaniem, oraz robotami. Aby zapoznać się z pełną wersją serwisu, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

· wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa UODO)

Twój dostęp do danych

· dane są dostępne w siedzibie ADO

· stnieje możliwość uzyskania wydruku/kopii danych

Powierzanie przetwarzania danychSalon Edukacyjny EMPIRIA powierza przetwarzanie danych osobowych NA PODSTAWIE UMOWY POWIERZENIA
Udostępnianie danych innym podmiotomSalon Edukacyjny EMPIRIA NIE UDOSTĘPNIA pozyskanych danych osobowych innym administratorom danych osobowych
Przekazywanie danych
do państw trzecich
Salon Edukacyjny EMPIRIA NIE PRZEKAZUJE danych osobowych
do państw trzecich (poza UE) ani do organizacji międzynarodowych
ProfilowanieOsoba, której dane dotyczą, NIE PODLEGA profilowaniu

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2023 r.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.
3. Wprowadzone zmiany będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej organizatora. 
4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
5. Przesłanie zgłoszenia oznacza akceptację warunków regulaminu.

Masz problemy z czytaniem, kliknij i użyj tego menu aby wybrać pomocne funkcje