AKT ZAŁOŻYCIELSKI

Salon Edukacyjny EMPIRIA

OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

Na podstawie art. 77 a ust. 3 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.

(Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) §3 rozporządzenia MENiS z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie warunków i trybu tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz organizacji i sposobu działania placówek doskonalenia nauczycieli, w tym zakresu ich działalności obowiązkowej oraz zadań doradców metodycznych, warunków i trybu powierzania nauczycielom zadań doradcy metodycznego (Dz. U. Nr 84, poz. 779) postanawia się, co następuje:

§ 1.

Tworzy się z dniem 15 lipca 2009 r. niepubliczną placówkę doskonalenia nauczycieli pod nazwą Salon Edukacyjny EMPIRIA – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.

§ 2.

Salon Edukacyjny EMPIRIA - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli realizuje cele i zadania służące doskonaleniu zawodowemu nauczycieli, pracowników oświaty, pracowników organów nadzorujących i prowadzących szkoły.

§ 3.

Organem prowadzącym Salon Edukacyjny EMPIRIA – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli jest Salon Edukacyjny EMPIRIA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Gen. L. Rayskiego 28/3, 70-442 Szczecin.

§ 4.

Siedziba Salonu Edukacyjnego EMPIRIA - Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli znajduje się przy ul. Gen. L. Rayskiego 28/3, 70-442 Szczecin.

§ 5.

Salon Edukacyjny EMPIRIA - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli obejmuje zasięgiem całą Polskę.

§ 6.

Salon Edukacyjny EMPIRIA - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli działa na podstawie statutu stanowiącego podstawę prawną działania placówki  utworzonej na mocy aktu założycielskiego.

 

Masz problemy z czytaniem, kliknij i użyj tego menu aby wybrać pomocne funkcje