STATUT

Salon Edukacyjny EMPIRIA

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Salon Edukacyjny EMPIRIA - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, zwany dalej Ośrodkiem, prowadzi swoją działalność na podstawie ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 kwietnia 2003 r., w sprawie warunków i trybu tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz organizacji i sposobu działania placówek doskonalenia nauczycieli, w tym zakresu ich działalności obowiązkowej oraz zadań doradców metodycznych, warunków i trybu powierzania nauczycielom zadań doradcy metodycznego (Dz. U. Nr 84, poz. 779).

§ 2

 1. Ośrodek jest niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnopolskim.
 2. Ośrodek używa nazwy w pełnym brzmieniu: Salon Edukacyjny EMPIRIA - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

§ 3

 1. Organem prowadzącym Ośrodek jest Salon Edukacyjny EMPIRIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 2. Nadzór pedagogiczny nad Ośrodkiem sprawuje Zachodniopomorski Kurator Oświaty.

§ 4

 1. Zakresem działania Ośrodek obejmuje doskonalenie nauczycieli i kadry kierowniczej wszystkich typów szkół i placówek.
 2. W realizacji zadań Ośrodek współpracuje z innymi podmiotami zajmującymi się edukacją.

Rozdział II

Cele i zadania Ośrodka

§  5

Statutowym celem działań podejmowanych przez Ośrodek jest organizowanie i prowadzenie różnorodnych form doskonalenia zawodowego:

 1. dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz pracowników organów nadzorujących i prowadzących szkoły i placówki poprzez podnoszenie poziomu kwalifikacji w zakresie organizacji i zarządzania oświatą,
 2. nauczycieli poprzez podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie umiejętności oraz kompetencji dydaktycznych i wychowawczych - zgodnie z potrzebami zawodowymi, priorytetami i polityką oświatową państwa.
 3. doradców metodycznych.

§ 6

Ośrodek realizuje swoje cele poprzez:

 1. podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności nauczycieli oraz kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, organizując kursy doskonalące i kwalifikacyjne,
 2. doskonalenie umiejętności ważnych dla funkcjonowania zespołów wychowawczych i pracowniczych w oświacie, prowadząc warsztaty tematyczne,
 3. upowszechnianie i promocję zmian dotyczących oświaty, nowości edukacyjnych oraz nowatorstwa pedagogicznego.

§  7

Formy realizacji zadań Ośrodka:

 1. kursy kwalifikacyjne w oparciu o ramowe programy zatwierdzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej po spełnieniu warunków określonych w § 16 ust.1, 2, 3 i 4 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, pkt. 2 niniejszego statutu,
 2. formy doskonalenia o różnorodnej tematyce związanej z oświatą,
 3. warsztaty tematyczne i metodyczne,
 4. seminaria, konferencje, wykłady, warsztaty i szkolenia uwzględniające specyfikę nauczanych przedmiotów i prowadzonych zajęć oraz dotyczących wiedzy i umiejętności zawodowych nauczyciela.

Rozdział III

Organizacja Ośrodka

§  8

 1. Ośrodkiem kieruje Dyrektor.
 2. Stanowisko Dyrektora powierza i z tej funkcji odwołuje Zarząd Salonu Edukacyjnego EMPIRIA Sp. z o.o.

§ 9

 1. Do zadań Dyrektora należy:
  1. planowanie i organizowanie pracy ośrodka,
  2. bieżące kierowanie pracą ośrodka,
  3. dbanie o utrzymanie wysokiego poziomu jakości pracy ośrodka,
  4. reprezentowanie ośrodka na zewnątrz,
  5. sprawowanie nadzoru merytorycznego nad pracą ośrodka,
  6. sprawowanie nadzoru pedagogicznego w zakresie realizacji zadań statutowych ośrodka.

§ 10

 1. W Ośrodku mogą być zatrudniani :
  1. specjaliści nie będący nauczycielami,
  2. pracownicy administracji i obsługi.

§ 11

 1. Do zadań trenera należy:
  1. przeprowadzenie diagnozy potrzeb szkoleniowych w kontekście własnego szkolenia,
  2. przygotowanie programu,
  3. przygotowanie materiałów szkoleniowych,
  4. prowadzenie zajęć,
  5. prowadzenie dokumentacji związanej z zajęciami.
 2. Obowiązki pracowników merytorycznych:
  1. punktualne i terminowe prowadzenie zajęć zgodnie z harmonogramem,
  2. rzetelne prowadzenie zajęć zgodnie z założeniami andragogiki i pedagogiki ogólnej, uwzględniania w ramach realizacji zajęć najnowszych wyników badań i opracowań naukowych,
  3. prowadzenie ewaluacji własnych zajęć szkoleniowych.

Rozdział IV

Gospodarka finansowa

§  12

 1. Działalność i majątek Ośrodka wchodzą w skład działalności i majątku Salonu Edukacyjnego EMPIRIA Sp. z o. o.
 2. Obsługę administracyjno-księgową prowadzi Salon Edukacyjny EMPIRIA Spółka
  z ograniczoną odpowiedzialnością.

Rozdział V

Tryb wprowadzania zmian w statucie 

§  13

Zmiana Statutu następuje:

 1. na wniosek Dyrektora ODN lub z własnej inicjatywy organu prowadzącego,
 2. w przypadku zmiany obowiązującego w tym względzie prawa.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 14

 1. Ośrodek prowadzi dokumentację przebiegu doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz rejestr wydanych świadectw i zaświadczeń. Za prowadzenie rejestru odpowiedzialny jest Dyrektor Ośrodka.
 2. Ośrodek używa pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 15

Decyzję o likwidacji Ośrodka podejmuje organ prowadzący.

§ 16

Wszelkie sprawy nieuregulowane przepisami niniejszego statutu określają stosowne przepisy prawne.

§ 17

 1. Wszelkie zmiany w statucie wymagają formy pisemnej. Zmiany będą dokonywane przez Dyrektora za zgodą Zarządu Salonu Edukacyjnego EMPIRIA Sp. z o.o.
 2. O zmianach tych organ prowadzący powiadamia Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w terminie 14 dni przed wejściem w życie jego postanowień.

§ 18

Statut Ośrodka wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia.

Masz problemy z czytaniem, kliknij i użyj tego menu aby wybrać pomocne funkcje