baner projektu przyjazna edukacja

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

„Rozwój kompetencji kadr systemu oświaty w województwie zachodniopomorskim w zakresie edukacji włączającej – PRZYJAZNA EDUKACJA”

realizowanym w ramach Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady udziału i podstawowe kryteria rekrutacji Uczestników Projektu „Rozwój kompetencji kadr systemu oświaty w województwie zachodniopomorskim w zakresie edukacji włączającej – PRZYJAZNA EDUKACJA” zwanego w dalszej części Regulaminu „Projektem”, ich obowiązki oraz zakres wsparcia przewidzianego w ramach Projektu.
 2. Projekt realizowany jest w ramach Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego
  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 3. Beneficjentem projektu jest SALON EDUKACYJNY EMPIRIA Sp. z o.o./ SALON EDUKACYJNY EMPIRIA – OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ze Szczecina.
 4. Projekt realizowany jest w okresie od 27.09.2021 r. do 31.08.2023 r.
 5. Biuro projektu znajduje się w Szczecinie (71-460) przy ul. Władysława Broniewskiego 12.
 6. Nadzór nad realizacją projektu sprawuje Grupa Sterująca, w skład której wchodzą przedstawiciele Beneficjenta projektu, natomiast za nadzór
  nad realizacją, monitorowaniem systematyczności i efektywności projektu odpowiada Koordynator projektu.
 7. Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do 1259 pracowników Kuratorium Oświaty, Jednostek Samorządu Terytorialnego odpowiedzialnych za edukację, Placówek Doskonalenia Nauczycieli, przedstawicieli kadry kierowniczej i nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, szkół artystycznych realizującą podstawę programową w zakresie kształcenia ogólnego szkół podstawowych, Liceum Ogólnokształcących z terenu województwa zachodniopomorskiego zakwalifikowanych w wyniku rekrutacji do udziału
  w projekcie.
 8. Głównym celem projektu jest zwiększenie wiedzy nt. edukacji włączającej, przedstawicieli kadry systemu oświaty, w tym JST z województwa zachodniopomorskiego, objętych wsparciem w formie cyklu szkoleń i doradztwa
  z zakresu edukacji włączającej, zgodnych z programami szkoleń i materiałami szkoleniowymi opracowanymi w ramach projektu pozakonkursowego ORE „Uczeń
  ze SPE opracowanie modelu szkolenia i doradztwa”.

§2

DEFINICJE

 1. Beneficjent (Realizator) – podmiot realizujący projekt na podstawie umowy o dofinansowanie w ramach działania 2.10 PO WER, tj. SALON EDUKACYJNY EMPIRIA Sp. z o.o./ SALON EDUKACYJNY EMPIRIA – OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI z siedzibą w Szczecinie.
 2. Instytucja Pośrednicząca – Ministerstwo Edukacji i Nauki.
 3. JST – pracownik Jednostki Samorządu Terytorialnego odpowiedzialny za edukację, w szczególności za edukację włączającą.
 4. Komisja Rekrutacyjna – należy przez to rozumieć zespół, w skład którego wchodzą minimum 3 osoby weryfikujące dokumenty i zatwierdzające listę uczestników/uczestniczek zakwalifikowanych do objęcia wsparciem w ramach projektu.
 5. KO – pracownik Kuratorium Oświaty
 6. PDN – pracownik Placówki Doskonalenia Nauczycieli.
 7. Projekt – należy przez to rozumieć projekt pn. „Rozwój kompetencji kadr systemu oświaty w województwie zachodniopomorskim w zakresie edukacji włączającej – PRZYJAZNA EDUKACJA” realizowany w okresie od 27.09.2021 r. do 31.08.2023 r. w ramach Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 8. Regulamin – regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Rozwój kompetencji kadr systemu oświaty w województwie zachodniopomorskim
  w zakresie edukacji włączającej – PRZYJAZNA EDUKACJA”
 9. Uczestnik/uczestniczka – pracownik/pracownica KO, JST odpowiedzialny za edukację, pracownik PDN, przedstawiciel/ka kadry kierowniczej i nauczyciel/ka placówki oświatowej, który/a po spełnieniu kryteriów rekrutacji określonych w niniejszym regulaminie został/a zakwalifikowany do udziału w projekcie.

§3

FORMY WSPARCIA I ZASADY UDZIAŁU W PROJEKCIE

 1. Wsparcie w projekcie skierowane jest do 1259 pracowników KO, JST odpowiedzialnych za edukację, PDN, przedstawicieli kadry kierowniczej i nauczycieli placówek oświatowych, z terenu województwa zachodniopomorskiego zakwalifikowanych w wyniku rekrutacji do udziału w projekcie.
 2. Ze wsparcia wyklucza się osoby uczestniczące w szkoleniach w ramach projektów: „Asystent Ucznia ze SPE”, „Przestrzeń Dostępnej Szkoły”, „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”.
 3. W ramach projektu uczestnicy mogą korzystać z następujących form wsparcia:

a ) Szkolenia dla pracowników KO i JST

- szkolenia on-line w grupach maks. 32 osobowych, 30 godzin szkolenia w formie dwóch zjazdów po dwa dni każdy (15 godzin w trakcie jednego zjazdu),realizowane maks. od 01.02.2021 r. do 31.07.2023 r.

b) Szkolenia dla pracowników PDN

- szkolenia on-line w grupach maks. 32 osobowych, 45 godzin szkolenia w formie trzech zjazdów po dwa dni każdy (15 godzin w trakcie jednego zjazdu),realizowane maks. od 01.02.2021 r. do 31.07.2023 r.

c) szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli i szkół

- szkolenia on-line w grupach maks. 32 osobowych, 45 godzin szkolenia w formie trzech zjazdów po dwa dni każdy (15 godzin w trakcie jednego zjazdu),realizowane maks. od 01.02.2021 r. do 31.07.2023 r.

d) szkolenia prowadzone w formie on-line przez pary trenerskie zgodnie z programami szkoleń opracowanymi w ramach projektu ORE Uczeń z SPE opracowanie modelu szkolenia i doradztwa.

e) indywidualne wsparcie w postaci konsultacji z wykorzystaniem środków komunikacji zdalnej w ilości 3 godz. dla każdego uczestnika po zakończeniu cyklu szkoleń, w okresie od 01.02.2021 r. do 31.07.2023 r.

 1. Wsparcie udzielane w ramach projektu jest bezpłatne.
 2. Uczestnicy projektu otrzymają materiały szkoleniowe w ramach projektu.
 3. Dokumenty i informacje związane z realizacją projektu dostępne będą w Biurze projektu oraz na stronie internetowej http://www.empiria.edu.pl/przyjaznaedukacja
 4. Uczestnicy projektu zobowiązani są do:
  1. systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zaplanowanych w projekcie szkoleniach i wzięcia udziału w minimum 75% zajęć on-line;
  2. potwierdzania udziału na zajęciach;
  3. informowania Biura projektu o zmianach dotyczących danych przekazywanych w dokumentach rekrutacyjnych, a zwłaszcza zmiany lub utraty miejsca zatrudnienia oraz danych kontaktowych;
  4. uczestnictwo w konsultacjach /doradztwie w zakresie edukacji włączającej;
  5. wypełniania ankiet, Pre testów i Post testów oraz innych dokumentów niezbędnych do monitoringu i ewaluacji projektu.
 1. W przypadku niestosowania się do powyższych zasad, Realizator projektu ma prawo skreślić uczestnika z listy uczestników projektu.
 2. Uczestnicy projektu mają obowiązek udziału w badaniach ankietowych przeprowadzanych w ramach Projektu lub w związku z realizacją Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zarówno w trakcie jego trwania, jak i po jego zakończeniu.
 3. Zakończenie udziału w Projekcie przez Uczestnika następuje w sytuacji:
  1. na wniosek Koordynatora, uzasadniony rażącym naruszeniem zasad uczestnictwa w projekcie;
  2. przekroczenia liczby dopuszczalnych nieobecności na zajęciach;
  3. złożenia oświadczenia o rezygnacji z udziału w projekcie;
  4. zakończenia zatrudnienia w KO, JST, PDN, szkole/przedszkolu, objętej/ym realizacją projektu.
 4. W uzasadnionych przypadkach losowych, niemożliwych do przewidzenia w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie, uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału
  w projekcie bez dodatkowych kosztów finansowych. W innych przypadkach uczestnik zobowiązany jest pokryć stratę Realizatora do kwoty 1 631,27 zł (koszt przypadający na jednego uczestnika). Rezygnację składa się zgodnie ze wzorem określonym
  w załączniku nr 7 do niniejszego Regulaminu.
 5. Koordynator projektu informuje na bieżąco Grupę Sterującą o trudnościach występujących w czasie realizacji Projektu, w tym min. o niespełnieniu przez uczestników projektu obowiązku uczestnictwa w min. 75% zajęć szkoleniowych, czasowym zaprzestaniu świadczenia pracy na rzecz jednostki przez uczestnika projektu lub złożeniu rezygnacji z udziału w projekcie przez uczestnika projektu.
 6. Ostateczna interpretacja „Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie” należy do Beneficjenta projektu.
 7. Beneficjent projektu zastrzega sobie możliwość zmiany „Regulaminu udziału w projekcie”.

 §4

ZASADY REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

 1. Rekrutację Uczestników projektu prowadzi Beneficjent projektu na podstawie złożonych dokumentów rekrutacyjnych.
 2. Rekrutacja odbywać się będzie z uwzględnieniem zasady równości szans, w tym równości płci. Zakłada się równy dostęp do Projektu zarówno kobiet, jak i mężczyzn znajdujących się w grupie potencjalnych Uczestników Projektu.
 3. Warunkiem koniecznym do zgłoszenia się do projektu jest zatrudnienie w KO/JST/PDN/przedszkolu/szkole podstawowej, ponadpodstawowej, artystycznej realizujących podstawę programową w zakresie kształcenia ogólnego sp, LO położonych na terenie województwa zachodniopomorskiego.
 4. Rekrutacja do udziału w projekcie prowadzona będzie w terminie od 27.09.2021 r. do 31.03.2023 r., z możliwością przedłużenia przez Beneficjenta projektu.
 5. Ogłoszenie o terminie oraz miejscu składania dokumentów rekrutacyjnych przez pracowników KO, JST, PDN, przedstawicieli kadry kierowniczej i nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, ponadpodstawowych, szkół artystycznych realizujących podstawę programową w zakresie kształcenia ogólnego sp, LO z terenu województwa zachodniopomorskiego zamieszczone zostanie na stronie internetowej Beneficjenta projektu http://www.empiria.edu.pl/przyjaznaedukacja oraz przekazane zostanie drogą elektroniczną do wszystkich wyżej wymienionych placówek z terenu województwa.
 6. Dokumenty rekrutacyjne, dostępne będą w biurze projektu oraz na stronie internetowej Beneficjenta projektu http://www.empiria.edu.pl. Dokumenty należy składać w wersji elektronicznej za pomocą udostępnionego przez Realizatora FORMULARZA ONLINE załączając do formularza skany podpisanych załączników. Kandydat ubiegający się o zakwalifikowanie do projektu wysyłając formularz online akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.
 7. W przypadku problemów technicznych związanych z działaniem formularza online, Realizator projektu dopuszcza możliwość wysłania podpisanego formularza i załączników za pomocą skanów na adres: Salon Edukacyjny EMPIRIA – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, ul. ul. Władysława Broniewskiego 12; 71-460 Szczecin
 8. Dokumenty składane są drogą elektroniczną, dopuszcza się przyjęcie dokumentów złożonych osobiście/pocztą/kurierem.
 9. Uczestnicy projektu mogą skontaktować się z osoba odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych u Beneficjenta wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej Nasz system jest chroniony przed spamowaniem, oraz robotami. Aby zapoznać się z pełną wersją serwisu, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 10. Kandydat ubiegający się o zakwalifikowanie do projektu składa następujące dokumenty:
  1. Formularz zgłoszeniowy z deklaracją udziału (załącznik nr 1 do Regulaminu);
  2. Oświadczenie o zatrudnieniu z informacją o zajmowanym stanowisku (załącznik nr 2 do Regulaminu);
  3. Oświadczenie uczestnika/uczestniczki, o nie objęciu wsparciem w zakresie szkoleń w ramach projektów: „Asystent Ucznia ze SPE”, „Przestrzeń Dostępnej Szkoły”, „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą” (załącznik nr 3 do Regulaminu);
  4. Zaświadczenie uczestnika/uczestniczki dot. wkład niefinansowego do projektu (nie dotyczy pracowników JST i KO) (załącznik nr 4 do Regulaminu) – nie dotyczy pracowników JST i KO;
  5. Oświadczenie uczestnika/-czki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 5 do Regulaminu);
  6. Oświadczenie uczestnika/-czki o zapoznaniu się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 6 do Regulaminu);
 11. Dokumenty złożone po terminie naboru lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
 12. Weryfikacja dokumentów dokonywana jest przez Komisję Rekrutacyjną powołaną przez Koordynatora projektu.
 13. Punkty dodatkowe otrzymują Nauczyciele/kadra zarządzająca którzy są zatrudnieni w przedszkolu/szkole na terenie gminy wiejskiej/miejsko-wiejskiej +10 pkt.
 14. W przypadku, gdy liczba pracowników KO, JST, PDN, przedstawicieli kadry kierowniczej i nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, ponadpodstawowych, szkół artystycznych realizujących podstawę programową w zakresie kształcenia ogólnego sp, LO chętnych do udziału w Projekcie przekroczy liczbę dostępnych miejsc utworzona zostanie lista rezerwowa. O zakwalifikowaniu do projektu decydować będzie kolejność zgłoszeń.
 15. Objęcie wsparciem w ramach Projektu osoby z listy rezerwowej możliwe jest w przypadku rezygnacji innego uczestnika przed rozpoczęciem pierwszego zjazdu lub jeśli w wypadku rozpoczęcia udziału osoby z listy rezerwowej spełniony zostanie wymóg uczestnictwa w min. 75% udziału w zajęciach.
 16. Zatwierdzenie list przez Beneficjenta projektu następuje w terminie do 5 dni roboczych od dnia zakończenia przyjmowania wniosków. Koordynator projektu zapewnia przekazanie tych informacji dyrektorom/wicedyrektorom/kierownikom zespołów przedmiotowych/kierownikom świetlic szkół/przedszkoli ubiegającym się o uczestnictwo w Projekcie.

§5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej https://www.empiria.edu.pl/rekrutacja/regulamin-przyjazna-edukacja
 2. Beneficjent projektu zastrzega sobie prawo do wniesienia zmian w Regulaminie udzielania rekrutacji i uczestnictwa w projekcie i załącznikach lub wprowadzenia dodatkowych jego postanowień w uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w sytuacji: zmiany warunków realizacji projektu, zmiany warunków umowy o dofinansowanie projektu, zmiany dokumentów programowych lub wytycznych, doprecyzowania zapisów.
 3. Zmiany Regulaminu udzielania wsparcia nie wymagają akceptacji uczestnika/uczestniczki i zamieszczane są na stronie internetowej projektu.
 4. Kwestie nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzygane są przez Beneficjenta projektu.
 5. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej.
 6. Uczestnicy wyrażają zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących realizacji projektu drogą elektroniczną.
 7. Aktualna treść Regulaminu jest dostępna w Biurze projektu, na stronie internetowej http://www.empiria.edu.pl/przyjaznaedukacja

Załączniki:

1. Formularz zgłoszeniowy

2. Oświadczenie dotyczące zatrudnienia.

3. Oświadczenie o braku wykluczenia.

4. Zaświadczenie uczestnika/uczestniczki dot. wkład niefinansowego (nie dotyczy pracowników JST i KO)

5. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

6. Oświadczenie o akceptacji regulaminu.

7. Oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie

Aktualny REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE można pobrać w postaci pliku PDF

Ostatnia zmiana dokumentu: 24.01.2023 r. godz. 13.59

Wersja archiwalna regulaminu

Masz problemy z czytaniem, kliknij i użyj tego menu aby wybrać pomocne funkcje