Szkolenia otwarte kompetencji dydaktycznych dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych

 

POMYSŁY NA PRZYJEMNĄ I EFEKTYWNĄ LEKCJĘ – NOWOCZESNE METODY
NAUCZANIA PODCZAS PRACY ZDALNEJ I NIE TYLKO

Jak rozpocząć lekcję? Gotowe pomysły na kreatywne metody angażowania uczniów.
Sprawdzone narzędzia i linki do pracy z uczniami – domino, trimono, zakodowane obrazki,
karty Bingo i DIXIT i wiele różnych kreatywnych zasobów.
Grupy wsparcia – „Pogotowie edukacyjne”. Pokój ekspercki – metoda dla każdego – dzielimy się wiedzą i pomysłami.
Stacje zadaniowe podczas nauki zdalnej i stacjonarnej. W gąszczu możliwości Internetu. Escape Room w nauczaniu zdalnym.
Atrakcyjne metody nauczania pozwalające na kształcenie umiejętności kluczowych.

JAK NAUCZYĆ SIĘ UCZYĆ

Jak uczyć się w domu – organizacja efektywnego procesu uczenia się. Fundamenty uczenia się.
Stan skupienia i stan rozproszenia. Aktywne powtórki. Rola przerwy w nauce.
Pomodoro – jedna z efektywnych metod uczenia się. Prokrastynacja – jak z nią walczyć?
Sprawdzone techniki i metody sprzyjające uczeniu się.
Ćwiczenia Denisona – ich znaczenie w procesie uczenia się. Tic Tok i inne nowalijki.

METODY I TECHNIKI ROZWIJAJĄCE PAMIĘĆ I KONCENTRACJĘ

Prawa funkcjonowania pamięci. Mechanizmy zapamiętywania.
Mnemotechniki ułatwiające zapamiętywanie: łańcuchowa metoda zapamiętywania (ŁMZ),zakładkowa metoda
zapamiętywania (ZMZ),technika słów zastępczych (TSZ),główny system pamięciowy (GSP). Mapy myśli.

METODA PROJEKTU EDUKACYJNEGO

Sposób na rozwijanie u uczniów kreatywności i przedsiębiorczości
Techniki kształtujące kreatywność, samodzielność i odpowiedzialność ucznia.
Planowanie, realizacja i ewaluacja projektu.
Rola nauczyciela i uczniów. Projekty edukacyjne, społeczno-obywatelskie i młodzieżowe.
Bank pomysłów na tematykę, realizację i ewaluację projektu.

NOWOCZESNE METODY AKTYWIZUJĄCE

Uczenie przez doświadczenie – cykl Kolba. Przykłady i zastosowanie metod aktywizujących.
Metody aktywizujące na różnych etapach edukacyjnych i różnych przedmiotach.
Dobór metod do potrzeb i możliwości uczniów. Dobre praktyki w pracy stacjonarnej, zdalnej i hybrydowej.
Najnowsze trendy w edukacji.

ODDAJEMY LEKCJĘ UCZNIOM

Skuteczność gier w procesie edukacji. Wyzwania klasowe – uczucie wygranej i przegranej.
Gamifikacja a grywalizacja – różnice, podobieństwa, zastosowanie w dydaktyce.
Adaptacja gier do celów dydaktycznych: domino, chińczyk, trimino itp. Uczniowie twórcami gier.
Giełda gier, gierek i innych „bombonierek”.

METODY COACHINGOWE
JAKO NARZĘDZIE WSPIERANIA PROCESU UCZENIA SIĘ

Jak pomóc uczniowi odkryć własne zasoby i z nich korzystać? Przekonania ograniczające i wspierające.
Metody do zmiany przekonań. Jak pomóc uczniowi w planowaniu procesu uczenia się?
Koło rozwojowe i inne narzędzia w planowaniu procesu uczenia się.

OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE.
DLACZEGO WARTO JE STOSOWAĆ?

Czym jest idea oceniania kształtującego? Zasady stosowania oceniania kształtującego. Rola nauczyciela w OK.
Strategie: cele i kryteria sukcesu, dialog, informacja zwrotna, wzajemne nauczanie, odpowiedzialność.
Współpraca z rodzicami. Pytania kluczowe. Ocena koleżeńska. Samoocena.
„Szwedzki stół” – baza pomysłów do wprowadzania i praktycznego wykorzystywania OK podczas lekcji.

INFORMACJA ZWROTNA JAKO NARZĘDZIE
DO MOTYWOWANIA UCZNIÓW

Jak komunikować postępy w nauce uczniowi i jego rodzicom? Powody, dla których warto stosować informację zwrotną.
Elementy konstruktywnej informacji zwrotnej i jej formy. Informacja zwrotna a ocena sumująca.
Rola informacji zwrotnej w zwiększaniu zaangażowania i budowaniu indywidualnej relacji z uczniem.

NEURODYDAKTYKA PRAKTYKA

czyli 101 sposobów na motywację podczas lekcji
W oczekiwaniu na uczniów – zadania na już, czyli tzw. jogging mózgu. Jak rozpocząć i zakończyć lekcję?
Sposób na „opornych”. Klasowa „BOMBA”. Przerywniki na tzw. „reset mózgu”.
Kontrakt klasowy – jak go dobrze wprowadzić i jak dbać o to, b y realnie obowiązywał w grupie.
Jak utrwalać wiedzę i zachęcać do dalszej współpracy – wiedzowa oś czasu, portfolio edukacyjne itp.
Sposób na motywujące ocenianie – kryteria pracy, informacja zwrotna.
Rozwijanie kompetencji kluczowych: uczenie się, współpraca, samoocena.
„Fajerwerki” na lekcji – różnorodne metody i techniki dla każdego ucznia, czyli co i kiedy?

OCENIANIE BEZ STOPNI – CZY TO JEST MOŻLIWE?

Ocenianie bez stopni a prawo oświatowe. Wpływ oceny na motywację uczniów do nauki w świetle badań naukowych.
Jak pracować bez stopni? Doświadczenia praktyków. Jak komunikować postępy w nauce uczniowi i jego rodzicom?
Narzędzia nauczania bez stopni – jak z nich korzystać?

ROZWIJANIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW

Kompetencje kluczowe a podstawa programowa kształcenia ogólnego.
Metody diagnozowania poziomu rozwoju kompetencji kluczowych uczniów.
Planowanie działań nauczycieli różnych przedmiotów nauczania rozwijających kompetencje kluczowe uczniów.
Praktyczne i efektywne metody i techniki nauczania rozwijające kompetencje kluczowe.

KOMPETENCJE KLUCZOWE W SZKOŁACH BRANŻOWYCH
JAKO ZBIÓR OCZEKIWAŃ ROZWOJOWYCH

Wprowadzenie do zagadnienia kompetencji kluczowych.
Wiedza, umiejętności i postawy w kompetencjach kluczowych.
Diagnoza wstępna – punktem wyjścia do pracy nad kompetencjami kluczowymi.
Przegląd metod pracy w ramach kompetencji kluczowych.
Analiza SS i podstaw programowych w kontekście kompetencji kluczowych placówki –
wskazania i rekomendacje do realizacji.

JAK EFEKTYWNIE KREOWAĆ ŚCIEŻKI ZAWODOWE UCZNIÓW.
ÓSMOKLASISTA PRZED TRUDNYM WYBOREM

Rzeczowe przygotowanie do roli doradcy zawodowego w kontekście zadań wynikających z prawa oświatowego, analiza
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia
w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego.
Pozyskiwanie rodziców do roli partnerów i pierwszych drogowskazów zawodowych
w kontekście wyboru szkoły ponadpodstawowej.
Zajęcia praktyczne w zakresie opracowania ścieżek kariery zawodowej.
Bank dobrych praktyk i rekomendacji.

INDYWIDUALIZACJA W NAUCZANIU

Metody i narzędzia diagnozowania potrzeb uczniów.
Obszary i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych w bieżącej pracy z uczniem –
obowiązujące podstawy prawne, instruktaż.
Zasady współpracy nauczycieli i specjalistów szkolnych – zintegrowane działania.
Pracownia specjalistów szkolnych – co może zrobić pedagog czy psycholog szkolny?
Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.
Odróżnianie opinii od orzeczeń, wskazań od zaleceń.

EDUKACJA STEAM W SZKOLE CZYLI UCZEŃ JAKO TWÓRCA WIEDZY,
WYNALAZCA, KONSTRUKTOR.

Edukacja STEAM, czyli jak połączyć wiedzę z różnych dziedzin nauki
(nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii, sztuki, matematyki).
Projekty rozwijające samodzielność i współpracę zespołową z wykorzystaniem różnych źródeł wiedzy.
Przykłady zajęć z wykorzystaniem m.in.: zestawów Lego, modułów edukacyjnych: Micro Bit, płytek Makey Makey
a także ogólnodostępnych przyborów papierniczych.
Proste eksperymenty i doświadczenia rozbudzające ciekawość i kreatywność wśród uczniów.

POWTÓRZENIE – CZAS NA PRZEBUDZENIE

Skuteczne metody na powtarzanie i utrwalanie materiału
Prezentacja różnorodnych metod, technik i sposobów utrwalania materiału, w tym w kontekście zdalnego nauczania.
Gotowe pomysły na powtarzanie materiału z uczniami.
Mnemotechniki jako sposób na gimnastykę mózgu i utrwalanie materiału.
Co ma noc do utrwalania wiedzy przed egzaminem? Czy słoiki nada ją się tylko do zapraw? Genially’ne powtórki.
„Szwedzki stół” – baza pomysłów do praktycznego wykorzystania podczas lekcji.

NAUCZANIE ZDALNE Z MS TEAMS

Nauczanie zdalne z MS Teams: zakładanie zespołu i zarządzanie nim, tworzenie zadań i testów dla uczniów; ocenianie;
czym jest NOTES ZAJĘĆ i jak z niego korzystać; wideokonferencje z MS Teams; aplikacje zintegrowane z MS Teams.
Tworzenie ćwiczeń i gier dla uczniów online (learningapps, wordwall).