Szkolenia otwarte kompetencji prawno-organizacyjnych dla dyrektorów oraz nauczycieli szkół i placówek oświatowych

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA SZKOŁY, UCZNIÓW I RODZICÓW
W CYBERPRZESTRZENI

Cyberprzemoc, ochrona dóbr osobistych naruszonych w internecie (w tym wizerunku),podszywanie się pod inne osoby w sieci.
Odpowiedzialność uczniów za działania w internecie, w tym zakłócanie lekcji zdalnych – wzory pism.
Prawa autorskie do prezentacji, zdjęć, scenariuszy zajęć wykorzystywanych przez nauczycieli –
z czego można korzystać, jakich błędów się wystrzegać.
Jak przygotować się na kolejny etap nauczania zdalnego – praktyczne wnioski w aspekcie prawnym.
Prawa i obowiązki dyrektora, nauczycieli, uczniów i rodziców podczas nauczania zdalnego.
Komunikacja z rodzicami przez środki porozumiewania się na odległość

DYREKTOR I NAUCZYCIEL W POSTĘPOWANIU CYWILNYM I KARNYM
czyli jakich błędów unikać w kontaktach z rodzicami i uczniami

Na czym polega staranne wykonywanie obowiązku nadzoru wobec uczniów?
Przykłady z sali sądowej. Kiedy nauczyciel lub dyrektor nie będą odpowiadać za szkodę wyrządzoną uczniowi?
Jak przebiega postępowanie cywilne w sądzie i jakie dowody trzeba zgłosić?
W jakich sytuacjach rodzice lub uczeń mogą skutecznie pozwać szkołę, dyrektora, nauczycieli? Przykłady z sali sądowej.
Jak przebiega postępowanie karne (przed organami ścigania oraz w sądzie) i do czego ma prawo dyrektor oraz nauczyciel?
Jak zgodnie z prawem reagować na próby obciążenia odpowiedzialnością za zdarzenia w szkole dyrektorów i nauczycieli
przez rodziców? Jakie błędy najczęściej popełniają dyrektorzy i nauczyciele w postępowaniu sądowym?

WYPADKI W SZKOLE, ORGANIZACJA WYCIECZEK,
UCZEŃ Z CHOROBĄ PRZEWLEKŁĄ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA CZYNY
NARUSZAJĄCE PRAWA LUB DOBRO UCZNIA
Praktyczne podejście do obowiązków w zakresie prawnych
aspektów bezpieczeństwa w szkole

Jak reagować na wypadki w szkole? Jakie działania należy podjąć w sytuacji wypadku w szkole?
Jakie działania powinna wdrożyć szkoła, aby zminimalizować ryzyko ponoszenia odpowiedzialności za ucieczkę ucznia?
Jakie czyny należy zgłaszać Rzecznikowi Dyscyplinarnemu.
Jak postępować zgodnie z prawem w przypadku ucznia z chorobą przewlekłą? Kto powinien podawać mu leki?
Za co odpowiada dyrektor, kierownik oraz opiekunowie na wycieczkach?
Jakie obowiązki ma szkoła w zakresie przeciwdziałania cyberprzemocy i wykluczeniu?
Jak komunikować się z sądami i organami ścigania w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa uczniów?

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA

Podstawy prawne awansu zawodowego: obowiązki nauczyciela, dyrektora i opiekuna stażu w świetle przepisów.
Warunki nadania kolejnego stopnia awansu zawodowego. Przebieg stażu. Czynności podejmowane w związku
z zakończeniem stażu. Wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego albo postępowania egzaminacyjnego.
Wymagania konieczne do uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego (analiza wymagań określonych
w rozporządzeniu w sprawie awansu zawodowego). Przebieg rozmowy kwalifikacyjnej albo egzaminu przed komisją
kwalifikacyjną albo komisją egzaminacyjną.

OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH NAUCZYCIELA,
czyli jak postępować z roszczeniowymi rodzicami i trudnymi uczniami?

Czy uczeń lub rodzic mogą nagrywać nauczyciela? W jaki sposób nauczyciel może chronić swój wizerunek i swoje dobre imię?
Jakie są obowiązki dyrektora w zakresie ochrony dóbr osobistych nauczycieli?
Jakie są praktyczne konsekwencje korzystania przez nauczycieli z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych?
Jak skutecznie chronić dobra osobiste nauczyciela na gruncie prawa cywilnego i postąpić w przypadku ich naruszenia?
Jakie środki ochrony przysługują nauczycielowi na gruncie prawa karnego w sytuacji zniesławienia i zniewagi.
W jakich sytuacjach powiadomić organy wymiaru sprawiedliwości?
Jaką odpowiedzialność ponoszą niepełnoletni uczniowie za naruszenie dóbr osobistych nauczyciela?

SZKOŁA A SKONFLIKTOWANI RODZICE UCZNIA
czyli co każdy nauczyciel wiedzieć powinien nt. konsekwencji ograniczenia
władzy rodzicielskiej, orzeczenia rozwodu, konkubinatu

Jakie konsekwencje w kontaktach ze szkołą ma częściowe ograniczenie praw rodzicielskich?
W jakiej sytuacji prawnej znajduje się dziecko podczas rozwodu a także po rozwodzie rodziców?
Jak interpretować wyroki i postanowienia sądu dotyczące ingerencji we władzę rodzicielską?
Jakie prawa mają osoby żyjące w konkubinacie/związkach nieformalnych w stosunku do dziecka swojego partnera?
Jakich informacji i komu może udzielać nauczyciel na temat ucznia? Jak odpowiadać na pisma z sądu dotyczące ucznia?

JAK WYKORZYSTAĆ ŚRODKI PRAWNE DO POMOCY DZIECKU
ZAGROŻONEMU LUB DOTKNIĘTEMU PRZEMOCĄ?

W jakich sytuacjach powiadomić organy wymiaru sprawiedliwości – wzory pism (wniosek o wgląd w sytuację dziecka,
zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa).
Zgłoszenie sprawy do prokuratury a procedura „Niebieskiej Karty”.
Jaka odpowiedzialność grozi sprawcy przestępstwa znęcania się, narażenia człowieka na niebezpieczeństwo
utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
Jakie działania może podjąć szkoła aby mieć wpływ na przebieg postępowania sądowego.
Obowiązki dyrektora i nauczycieli w zakresie współpracy z organami ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości
a odpowiedzialność dyscyplinarna i karna pracowników pedagogicznych.

REALIZACJA PROCESU OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA
Podstawy prawne i faktyczne, dokumentowanie,
tryb i warunki procesu oceniania i klasyfikowania

Dopuszczalne sposoby i formy sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów ustalone przez nauczyciela
w zgodzie z § 2 rozporządzenia MEN w sprawie zajęć na odległość.
Warunki poprawności procesu oceniania w okresie realizacji zadań szkoły, w tym z wykorzystaniem
metod i technik kształcenia na odległość.
Zadania dyrektora szkoły związane z organizacją zadań szkoły mające wpływ na proces oceniania.
Warunki oceniania i klasyfikowania, w tym ustalanie ocen śródrocznych: formy sprawdzania wiadomości i umiejętności;
kryteria oceniania z zajęć edukacyjnych oraz oceniania zachowania; ustalanie oceny śródrocznej z zajęć edukacyjnych
i oceny zachowania; obowiązek modyfikacji trybu i warunków uzyskania oceny rocznej wyższej niż przewidywana.
Konsekwencje błędów w procesie oceniania i klasyfikowania.