Szkolenia otwarte kompetencji prawno-organizacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych

 

NAWIĄZANIE STOSUNKU PRACY Z NAUCZYCIELEM
Warunki poprawności i podstawy prawne w świetle przepisów
Karty Nauczyciela i powszechnego prawa pracy

Podstawy prawne nawiązania stosunku pracy z nauczycielem i z pracownikiem niepedagogicznym.
Relacje między Kartą Nauczyciela, a Kodeksem Pracy oraz między ustawą o pracownikach samorządowych
a Kodeksem Pracy. Zatrudnienie nauczyciela na podstawie mianowania i na podstawie umowy o pracę.
Zatrudnienie nauczycieli bez kwalifikacji. Zatrudnienie osoby do prowadzenia zajęć na podstawie ustawy
Prawo oświatowe i Kodeks Pracy. Przykłady dokumentów konieczne w związku z zatrudnieniem nauczyciela
w placówce oświatowej. Zatrudnienie pracowników niepedagogicznych w placówkach oświatowych.
Systemy i rozkłady czasu pracy pracowników niepedagogicznych – przykłady możliwych rozwiązań w praktyce.

FUNKCJONOWANIE ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU
ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOŁACH/PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH
Przepisy prawa i praktyka stosowania

Zasady właściwego wydatkowania środków z funduszu socjalnego w kontekście kontroli ZUS.
Regulamin ZFŚS. Przyznawanie świadczeń z Funduszu – kryterium socjalne. Zasady udzielania świadczeń pieniężnych.
Wyłączenia możliwości finansowania określonych działań ze środków funduszu socjalnego.
Pożyczki na cele mieszkaniowe – zasady udzielania i możliwe sposoby zabezpieczenia pożyczki.
Orzecznictwo sądowe w sprawach dotyczących regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

ZWIĄZKI ZAWODOWE W SZKOLE
Prawa i obowiązki dyrektora wobec związków zawodowych
oraz zasady współpracy ze związkami zawodowymi

Zadania i kompetencje związków zawodowych w świetle przepisów prawa.
Zakres spraw wymagających obowiązkowej współpracy dyrektora ze związkami zawodowymi i tryb tej współpracy.
Obowiązki informacyjne związków zawodowych wobec dyrektora szkoły i skutki niedopełnienia tych obowiązków
z uwzględnieniem nowych przepisów prawa w tym zakresie.
Tryb współdziałania ze związkami zawodowymi w poszczególnych obszarach obowiązkowej współpracy ze szczególnym
uwzględnieniem zmian w procesie uzgadniania wymaganym przez ustawę o związkach zawodowych.

REGULAMIN PRACY I REGULAMIN WYNAGRADZANIA W SZKOLE
Odpowiedzialność dyrektora za treść i stosowanie

Znaczenie prawne i praktyczne regulaminów wewnątrzzakładowych.
Tryb ustalenia regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania. Zasady współdziałania pracodawcy ze związkami zawodowymi
w zakresie treści ustalania regulaminów wewnątrzzakładowych.
Konieczna i fakultatywna treść regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania –
wymagania wynikające z przepisów prawa i praktyczne przykłady.
Przykłady określonych zapisów w regulaminie pracy i regulaminie wynagradzania w świetle praktyki i orzecznictwa sądowego.

ZARZĄDZANIE CZASEM PRACY W SZKOLE.
Praktyka stosowania przepisów o czasie pracy i urlopie wypoczynkowym

Czas pracy nauczyciela: wymiar czasu pracy; pensum nauczyciela a wymiar czasu pracy; zajęcia i czynności wykonywane
poza pensum – ze szczególnym uwzględnieniem zadań i czynności wynikających ze statutu szkoły;
podwyższone pensum; obniżenie pensum; praca w dniu wolnym od pracy i wynagrodzenie za pracę w dniu wolnym od pracy;
godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. Czas pracy pracowników niepedagogicznych.
Urlop wypoczynkowy w placówkach oświatowych: urlopy nauczycieli – wymiar i zasady udzielania;
urlop wypoczynkowy pracowników niepedagogicznych.

JAK SKUTECZNIE PRZECIWDZIAŁAĆ MOBBINGOWI, MOLESTOWANIU
I DYSKRYMINACJI W SZKOLE?

Prawne konsekwencje mobbingu, molestowania i dyskryminacji. Odpowiedzialność za mobbing, molestowanie, zachowania
dyskryminujące nauczyciela. Uprawnienia i obowiązki dyrektora oraz kadry pedagogicznej w związku z podejrzeniem
nieakceptowalnych zachowań. Środki prewencyjne i interwencyjne, które należy wprowadzić w szkole (aktualny wzór
procedury przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji, molestowaniu w szkole).
Jak odpowiadać na pisma nauczycieli i rodziców zw. z dyskryminacją i mobbingiem.
Jak zgłaszać nieakceptowalne zachowania względem uczniów organom ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości.

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE OBOWIĄZKU NAUKI
I OBOWIĄZKU SZKOLNEGO
ze szczególnym naciskiem na elementy egzekwowania obowiązków

Egzekucja obowiązku szkolnego – obowiązki dyrektora szkoły i czynności przedegzekucyjne dyrektora szkoły:
kontrola spełnienia obowiązku szkolnego; obowiązki rodziców; nierealizowanie obowiązku szkolnego – definicja ustawowa;
czynności kontrolne dyrektora szkoły; postępowanie przedegzekucyjne w przypadku nierealizowania obowiązku szkolnego
(wezwanie/upomnienie; wniosek do organu wykonawczego o wszczęcie egzekucji).
Egzekucja obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – czynności egzekucyjne organu prowadzącego:
środek egzekucyjny – grzywna w celu przymuszenia; czynności egzekucyjne organu egzekucyjnego – wójta, burmistrza,
prezydenta (postanowienie o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia; postanowienie o umorzeniu nałożonej kary grzywny).

POWSZECHNE PRAWO PRACY A KARTA NAUCZYCIELA
Zasady stosowania przepisów prawa pracy wobec pracowników w szkole

Zasady stosowania przepisów Kodeksu pracy w szkołach wobec nauczycieli i pracowników niepedagogicznych:
kiedy stosować Kodeks Pracy i w jakim zakresie wobec pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych;
w jakich przypadkach stosuje się wyłącznie Kartę Nauczyciela;
w jakich przypadkach stosuje się wyłącznie Ustawę o Pracownikach Samorządowych.
Odrębności przepisów Karty Nauczyciela, ustawy o pracownikach samorządowych oraz Kodeksu pracy i zasady stosowania
w zakresie: nawiązania stosunku pracy; zmiany stosunku pracy; czasu pracy; urlopu wypoczynkowego – pracowników
pedagogicznych oraz niepedagogicznych, a także nauczycieli w placówkach feryjnych i nieferyjnych.
Orzecznictwo sądów powszechnych i Sądu Najwyższego w sprawach związanych ze stosowaniem przepisów Kodeksu pracy
i Karty Nauczyciela w szkołach i innych placówkach oświatowych.

NARZĘDZIA PRAWNE DYREKTORA
W ZARZĄDZANIU PLACÓWKĄ OŚWIATOWĄ
Przepisy prawa i ich właściwe stosowanie w praktyce

Statut i wewnątrzszkolne zasady oceniania (statut szkoły jako podstawa prawna działań dyrektora i nauczycieli;
zgodność procesu oceniania realizowanego przez nauczycieli z przepisami prawa powszechnie obowiązującego).
Organizacja i zarządzanie czasem pracy pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych – podstawy prawne
czasu pracy pracowników placówki oświatowej.
Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w świetle obowiązujących przepisów prawa.
Czynności dyrektora związane ze stosunkiem pracy pracowników szkoły:
poprawność nawiązania stosunku pracy z nauczycielem;
warunki poprawności zmiany i rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem.
Tworzenie i stosowanie regulaminów wewnątrzzakładowych (pracy, wynagradzania, ZFŚS).