Szkolenia otwarte kompetencji prawno-organizacyjnych dla specjalistów szkół i placówek oświatowych

 

KONSTRUOWANIE I EWALUACJA IPETÓW

Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny – regulacje prawne.
Zadania zespołu nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem objętym kształceniem
specjalnym na terenie przedszkola, szkoły, placówki oświatowej.
Interpretacja zapisów w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego i rozwiązania organizacyjne.
„Żywy IPET” – analiza 8 obszarów i sposób zapisu (wzory, przykłady, możliwości zespołu).
Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia – jak ją sporządzić?
Ocena efektywności programu i sposób jego modyfikowania.
Współpraca z rodzicami i poradnią w zakresie opracowania i modyfikacji IPET.

TWORZENIE PROGRAMU
WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO SZKOŁY

Prawne uwarunkowania diagnozy w środowisku szkolnym.
Obszary diagnozy zapotrzebowania środowiska szkolnego na treści wychowawcze i profilaktyczne.
Metody i narzędzia do diagnozy sytuacji szkolnej.
Planowanie działań wychowawczo-profilaktycznych na podstawie diagnozy potrzeb środowiska.
Struktura programu i etapy pracy. Rola i zadania osób odpowiedzialnych za realizację działań w poszczególnych obszarach.
„Żywy plan pracy wychowawczo-profilaktycznej” – uszczegółowienie przewidywanych działań, zgodnych z celami programu.
Sposoby ewaluacji programu – narzędzia, dokumentowanie