Szkolenia otwarte kompetencji wychowawczych dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

 

AGRESJA W GRUPIE PRZEDSZKOLNEJ

Dzieci z trudnościami emocjonalnymi w przedszkolu – przyczyny trudności, typologia zachowań agresywnych.
Objawy istotnych zaburzeń vs utrwalone zachowania niepożądane –
rozpoznawanie i sposoby niezwłocznego reagowania w obu przypadkach.
Działania profilaktyczne nauczyciela – jak mądrze ustawić granice.
Przyjazne techniki behawioralne w pracy z grupą przedszkolną.
Znaczenie interwencji – co robić, a czego unikać w sytuacji trudnej; procedura interwencyjna krok po kroku.
Zasoby nauczyciela – samoregulacja emocji, rezyliencja, myślenie zastępcze.
Zasady współpracy nauczycieli i specjalistów w budowaniu skutecznych oddziaływań wychowawczych w grupie.
Zabezpieczanie działań przedszkola (wzory dokumentów).
Wypracowanie warunków współpracy z rodzicami zgodnie z regulacjami prawnymi.

MODEL MOBILNEJ REKREACJI MUZYCZNEJ
DR MACIEJA KIERYŁA
W ŁAGODZENIU OBJAWÓW ADHD I ODD W PRZEDSZKOLU

Dziecko z ADHD i ODD w przedszkolu – kontekst psychologiczny i psychiatryczny.
Krótko o dr Macieju Kieryle, prekursorze metody MRM (Mobilnej Rekreacji Muzycznej).
Model MRM w teorii i praktyce – zdumiewające efekty w opanowaniu pobudzenia psychoruchowego
i redukowania napięć u dzieci. Metoda OZURA – scenariusze zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym.
Nuty na receptę – muzyka klasyczna i jej lecznicze zastosowanie w trakcie bieżącej pracy z dziećmi.

BAJKOTERAPIA W PRZEDSZKOLU –JAK ROZWIJAĆ KOMPETENCJE
EMOCJONALNO-SPOŁECZNE U MAŁYCH DZIECI

Rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych dziecka na etapie przedszkolnym – ramy prawne zadania.
Obserwacje pedagogiczne – dla kogo bajki terapeutyczne? Narzędzia i dokumentowanie. Krótko o bajkoterapii.
Bajki terapeutyczne w praktyce – zdumiewające efekty w pracy z lękiem, złością, smutkiem u małego dziecka.
Scenariusze zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym; ćwiczenia w pisaniu i wykorzystaniu bajek
w trakcie bieżącej pracy z dziećmi.

PRACA Z DZIECKIEM AUTYSTYCZNYM W PRZEDSZKOLU I W KLASACH 1–3

Potrzeby uczniów z odmiennym wzorcem rozwoju (ASD).
Standardy wsparcia dziecka z autyzmem w przedszkolu, szkole, placówce oświatowej.
Planowanie pracy edukacyjno-terapeutycznej – „Żywy” IPET.
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów z autyzmem – instruktaż.
Działania interwencyjne: algorytm objawy osiowe vs zachowania opozycyjne, model ABC –
schemat analizy zachowania, procedury wygaszania i wzmacniania zachowań.
Plan interwencji do wybranego trudnego zachowania, algorytm pracy z wybuchem agresji impulsywnej;
sprawdzona procedura interwencyjna krok po kroku.
Zasoby nauczyciela/wychowawcy – samoregulacja emocji, rezyliencja. Kontrakt z uczniem – profil behawioralny.
Akcja – Komunikacja – współpraca z rodziną ucznia oraz jej znaczenie dla efektywności
oddziaływań psychologiczno-pedagogicznych.

SKUTECZNE SPOSOBY UCZENIA DZIECKA SAMODYSCYPLINY

Zapobieganie niewłaściwym zachowaniom dzieci: niewłaściwe zachowania a normy rozwojowe,
wartości w pracy nauczyciela jako podstawa jego odziaływań, normy i zasady – ich rola i prawidłowe wyznaczanie,
praca z emocjami, pomocna pochwała i zachęta – ich rola i poprawne formułowanie.
Reagowanie w sytuacjach łamania granic przez dzieci.
Zachęcanie do współpracy – formułowanie efektywnych komunikatów. Idea konsekwencji zamiast kar.

JAK ZACHĘCIĆ DZIECI DO WSPÓŁPRACY
I WSPÓLNEGO ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW

Rola nauczyciela i rodzica w konfliktach rówieśniczych w przedszkolu
Przygotowanie dziecka do radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Najczęstsze błędy popełniane przez dorosłych.
Jak dzieci rozwiązują konflikty i radzą sobie z problemami. Źródła i rodzaje konfliktów między dziećmi.
Jakie motywy skłaniają dzieci do wszczynania konfliktów. Czy dzieci w wieku przedszkolnym są zdolne do współpracy?
Metody działania, gdy dziecko ma konflikt z rówieśnikami w przedszkolu. Metoda mikrokręgów naprawczych.
Kiedy gniew przechodzi w złość – dziecięce koła ratunkowe. Jak rozwiązywać konflikty w grupie?
Przykładowe gry i zabawy przeciwko agresji.