cykl szkoleń DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH w województwie wielkopolskim

Odpowiedzialność przygniata, gdy myślisz o tym,
ile jeszcze MUSISZ zrobić, uwalnia – gdy myślisz, ile jeszcze MOŻESZ zrobić
(M. Dąbrowski).

Szkoła pełni funkcje dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze. Zadaniem dyrektora jest takie zarządzanie szkołą, żeby właściwie i efektywnie realizować podstawowe zadania szkoły. Czy to oznacza, że dyrektor jest za to wszystko odpowiedzialny? Czy to oznacza, że jedna osoba w szkole ponosi konsekwencje związane z właściwym jej funkcjonowaniem? Co musi dyrektor, a co musi pracownik? Co może dyrektor i co może pracownik? O tym jest ten cykl. O zarządzaniu szkołą i zarządzaniu odpowiedzialnością swoją i swoich pracowników.

7! sposobów na skuteczne zarządzanie w szkole

Temat 1 – BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE. Praktyczne podejście do obowiązków
dyrektora szkoły w zakresie prawnych aspektów bezpieczeństwa w szkole

Odpowiedzialność dyrektora i nauczyciela za bezpieczeństwo uczniów, z uwzględnieniem aspektu karnego oraz cywilnego. Błędy, których należy unikać w kontekście stosowania przepisów dotyczących bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo podczas wycieczek szkolnych wg nowego rozporządzenia.
Obowiązki dyrektora wynikające z nowelizacji Rozporządzenia MEN w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Przykłady z orzecznictwa i praktyki w kontekście obowiązków dyrektora szkoły. Środki prewencyjne i interwencyjne, które należy wprowadzić w szkole.

Temat 2 – FUNKCJONOWANIE ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ
SOCJALNYCH W SZKOŁACH. Przepisy prawa i praktyka stosowania

Zasady właściwego wydatkowania środków z funduszu socjalnego w kontekście kontroli ZUS.
Regulamin ZFŚS. Przyznawanie świadczeń z Funduszu – kryterium socjalne. Zasady udzielania świadczeń pieniężnych. Wyłączenia możliwości finansowania określonych działań ze środków funduszu socjalnego. Pożyczki na cele mieszkaniowe – zasady udzielania i możliwe sposoby zabezpieczenia pożyczki. Orzecznictwo sądowe w sprawach dotyczących regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Temat 3 – SZKOŁA A SKONFLIKTOWANI RODZICE UCZNIA.
Konsekwencje ograniczenia władzy rodzicielskiej, orzeczenia rozwodu, konkubinatu w pracy nauczyciela

Sytuacja prawna dziecka podczas rozwodu i po rozwodzie rodziców. Konsekwencje w kontaktach ze szkołą a częściowe ograniczenie praw rodzicielskich. Prawa osób żyjących w konkubinacie/związkach nieformalnych w stosunku do dziecka swojego partnera. Jakich informacji i komu może udzielać nauczyciel na temat ucznia? Odpowiedzi na pisma z sądu dotyczące ucznia. W jakich sytuacjach należy powiadomić organy wymiaru sprawiedliwości. Skuteczne środki prawne pomagające dziecku dotkniętemu przemocą.

Temat 4 – REGULAMIN PRACY I REGULAMIN WYNAGRADZANIA W SZKOLE.
Odpowiedzialność dyrektora za treść i stosowanie

Znaczenie prawne i praktyczne regulaminów wewnątrzzakładowych. Tryb ustalenia regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania. Zasady współdziałania pracodawcy ze związkami zawodowymi w zakresie treści ustalania regulaminów wewnątrzzakładowych. Konieczna i fakultatywna treść regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania – wymagania wynikające z przepisów prawa i praktyczne przykłady. Przykłady określonych zapisów w regulaminie pracy i regulaminie wynagradzania w świetle praktyki i orzecznictwa sądowego.

Temat 5 – ZARZĄDZANIE WŁASNĄ ODPORNOŚCIĄ NA STRES

Osobiste Siły sygnaturowe i ich wykorzystanie. Orientacja na stan versus - działanie a zdolność do sprawowania samokontroli w sytuacji stresu. Jak radzić sobie z konsekwencjami stresu. Techniki pracy z ciałem jako narzędzia wzmacniania dobrostanu nauczyciela. Emocje, zdrowe zarządzanie i konstruktywne wyrażanie w relacji z podwładnymi.

Temat 6 – POLITYKA KADROWA W SZKOLE. Zatrudnianie i zwalnianie
pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych

Podstawy nawiązania stosunku pracy z nauczycielem – relacje między Kodeksem Pracy a Kartą Nauczyciela. Wymagania kwalifikacyjne (w tym nowe przepisy) a zatrudnienie nauczyciela. Zatrudnienie pracowników niepedagogicznych w placówkach oświatowych. Zmiana stosunku pracy nauczyciela i pracowników niepedagogicznych – tryb i warunki dopuszczalności. Orzecznictwo sądów powszechnych w sprawach związanych ze zmianą stosunku pracy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.
Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem i pracownikiem niepedagogicznym.

Temat 7 – ZARZĄDZANIE CZASEM PRACY W SZKOLE.
Praktyka stosowania przepisów o czasie pracy i urlopie wypoczynkowym

Czas pracy nauczyciela: wymiar czasu pracy; pensum nauczyciela a wymiar czasu pracy; zajęcia i czynności wykonywane poza pensum – ze szczególnym uwzględnieniem zadań i czynności wynikających ze statutu szkoły; podwyższone pensum; obniżenie pensum; praca w dniu wolnym od pracy i wynagrodzenie za pracę w dniu wolnym od pracy; godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. Czas pracy pracowników niepedagogicznych. Urlop wypoczynkowy w placówkach oświatowych: urlopy nauczycieli – wymiar i zasady udzielania; urlop wypoczynkowy pracowników niepedagogicznych.

 

Zapisz się na szkolenie już dzisiaj

 

Sprawdź termin szkolenia w kalendarium: