Zapisy

ABC skuteczności dyrektora szkoły


 AUTONOMIA czy/i ZALEŻNOŚĆ,

czyli jak BYĆ, a nie BYWAĆ dyrektorem placówki oświatowej

abc skutecznosci dyrektora szkoly 2022r

MIELNO

Hotel FERRY RESORT
województwo zachodniopomorskie

grupa 1: 11-13 lipca 2022 r.
grupa 2: 16-18 sierpnia 2022 r.
grupa 3: 18-20 sierpnia 2022 r.
grupa 4: 21-23 września 2022 r.

Trzydniowe szkolenia dla kadry kierowniczej oświaty organizowane od 13 lat


SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA

 

Dzień PIERWSZY i DRUGI

AUTONOMIA czy/i ZALEŻNOŚĆ W KONTEKŚCIE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ
NA STANOWISKU DYREKTORA PLACÓWKI OŚWIATOWEJ

z prawnikiem MARKIEM WALASZKIEM specjalizującym się w prawie oświatowym i nie tylko

 Czy sposób realizacji zadań placówki oświatowej zależy od władz oświatowych, od ministra, od kuratora, od organu prowadzącego…, czy od dyrektora placówki, od innych organów szkoły i od samych nauczycieli? Czy dyrektor placówki oświatowej jest wykonawczą woli organów oświaty, czy też sam decyduje o tym, w jaki sposób wykonywać zadania szkoły, którą kieruje? Czy nauczyciele są związani sposobem realizacji podstawy programowej? Kto decyduje o treściach realizowanych na zajęciach edukacyjnych i kto decyduje o rodzajach tych zajęć i ich organizacji?

Jaka jest w tym zakresie treść przepisów prawa? Tzn. w jakich obszarach i na jakich podstawach prawnych dyrektor i nauczyciele mają swobodę o określaniu kierunków pracy szkoły? Co dyrektor i nauczyciele muszą, a co mogą? Jaki jest zakres podporządkowania dyrektora szkoły i nauczycieli wobec organu prowadzącego, a w jakie obszary organ prowadzący wkraczać nie powinien i nie może? Jaki jest zakres podporządkowania dyrektora i nauczycieli wobec organu nadzoru pedagogicznego, tzn. jaki w świetle przepisów prawa jest zakres uprawnień organu nadzoru wobec szkół?

Kompetencje zdobyte na szkoleniu umożliwią:
− sprawne korzystanie z systemu przepisów prawa oświatowego dotyczących zakresu uprawnień i obowiązków organów szkoły;
− określenie podstaw prawnych zakreślających kompetencje dyrektora oraz możliwy zakres ingerencji innych organów systemu oświaty w działalność szkoły;
− określenie granic swobodnych działań dyrektora szkoły w zarządzaniu szkołą, którą kieruje;
− określenie granic ingerencji organów kontroli i nadzoru w działalność szkoły i organów szkoły.

Tematyka:
1. Zasada legalizmu - związanie organów władzy przepisami praw, czyli co wolno organowi władzy, a czego nie wolno? I kto ponosi odpowiedzialność za działanie z przekroczeniem przepisów kompetencyjnych?

2. Możliwy zakres ingerencji organu prowadzącego w działalność szkoły.
1) obszary kontroli (obszar finansowy, organizacyjny i związany z bhp);
2) możliwe działania kontrolne organu prowadzącego.

3. Możliwy zakres ingerencji organu nadzoru pedagogicznego w działalność szkoły.
1) obszary podlegające nadzorowi pedagogicznemu;
2) zgodność działalności szkoły z prawem, czyli zakres kontroli i nadzoru nad procesami realizowanymi w szkole.

4. Uprawnienia dyrektora w zakresie stosunku pracy – czyli wyłączne prawo dokonywania przydziału zadań nauczycielom – czyli m. in. kto i w jakim zakresie może ingerować w treść arkusza organizacji placówki?
1) funkcje, kompetencje i obowiązki dyrektora jako osoby występującej w roli pracodawcy;
2) jak dyrektor szkoły może wyznaczyć obowiązki nauczycieli i jakie ciążą na nim ograniczenia w tym zakresie;
3) uprawnienia dyrektora w zakresie tworzenia regulaminów wewnątrzzakładowych (regulamin pracy, regulamin wynagradzania i regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych);
4) relacje dyrektora ze związkami zawodowymi, czyli zakres uprawnień związków zawodowych w działalności szkoły.

5. Kompetencje kierowniczo – organizacyjne dyrektora placówki oświatowej oraz nauczycieli w zakresie organizacji zajęć szkolnych.
1) uprawnienia i obowiązki organizacyjne i kierownicze;
2) uprawnienia i obowiązki związane z organizacją pracy szkoły lub placówki;
3) prawo szkoły do określenia jakie zajęcia będą realizowane w szkole i przez szkołę – art. 109 ustawy Prawo oświatowe i inne przepisy określające zadania szkoły;
4) konieczność realizacji na zajęciach takich treści, które uwzględnią potrzeby i zainteresowania uczniów oraz tych treści, które są wynikają z treści ustaw.

6. Kompetencje, uprawnienia i obowiązki dyrektora wobec rodziców uczniów i wychowanków – jakie są granice związania dyrektora, rady pedagogicznej i nauczycieli w działaniach wobec rodziców.
1) obowiązki rodziców wynikające z przepisów prawa oświatowego – prawo dyrektora i nauczycieli do egzekwowania realizacji tych obowiązków;
2) obowiązki rodziców wynikające z przepisów prawa rodzinnego – prawo dyrektora i nauczycieli do egzekwowania realizacji tych obowiązków;
3) rola treści statutu szkoły w określeniu relacji z rodzicami: przykłady odpowiednich zapisów w statucie.

7. Swoboda szkoły (nauczycieli i wychowawców) w zakresie realizacji treści nauczania i ograniczenia tej swobody.
1) swoboda w zakresie określenia rodzajów zajęć dodatkowych i treści realizowanych na zajęciach dodatkowych;
2) swoboda w zakresie wyboru metod nauczania i form pracy z uczniami i wychowankami;
3) przepisy prawa oświatowego (Karta Nauczyciela, ustawa Prawo oświatowe oraz rozporządzenie w sprawie podstawy programowej),jako podstawy prawne wyznaczające granicę swobody w realizacji zadań szkoły, w tym w zakresie treści realizowane na zajęciach organizowanych przez szkołę.

II. NOWOŚCI Z ZAKRESU PRAWA OŚWIATOWEGO WCHODZĄCE W ŻYCIE Z POCZĄTKIEM ROKU SZKOLNEGO.

Prowadzący: MAREK WALASZEK – prawnik, nauczyciel. Specjalizuje się głównie w prawie pracy, prawie oświatowym, prawie cywilnym i prawie rodzinnym. Działalność szkoleniową i doradczą prowadzi od 1999 r. Wspiera organy zarządzające placówkami oświatowymi w zakresie przepisów prawa dotyczących funkcjonowania placówek oświatowych, procesów realizowanych przez te placówki oraz w zakresie stosunku pracy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Praktyk – powadzi obsługę jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego w zakresie prawa pracy i prawa oświatowego. Współpracuje ze związkiem zawodowym m. in. w zakresie treści i wykonywania stosunku pracy oraz konstruowania i zmiany aktów prawa wewnątrzzakładowego (regulaminów pracy, wynagradzania). Autor licznych publikacji z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego. Ceniony szkoleniowiec i wykładowca. Znany z atrakcyjnego i niekonwencjonalnego sposobu prowadzenia zajęć.


 Dzień TRZECI

AUTONOMIA czy/i ZALEŻNOŚĆ W BUDOWANIU RELACJI INTERPERSONALNYCH W KONTEKŚCIE ANALIZY TRANSAKCYJNEJ

z psychologiem HUBERTEM TEICHERTEM specjalizującym się w psychologii zarządzania

AUTONOMIA CZY ZALEŻNOŚĆ? To pytanie równe szekspirowskiemu „Być albo nie być”. To kwestia bliska wszystkim, którzy zarządzają placówkami oświatowymi. Z jednej strony siła oddziaływania rady pedagogicznej, z drugiej interakcje z uczniami i uczennicami oraz ich rodzicami, z trzeciej kooperacja z przedstawicielami kuratorium, organu prowadzącego i innych instytucji. Ten krótki opis przestrzeni w jakiej porusza się osoba piastująca funkcję dyrektorską pokazuje, iż pytanie „autonomia czy zależność” jest jej codziennością. Zatem co wybrać, po której stronie stanąć?
Ponad 20 lat pracy z ludźmi w różnych organizacjach pozwala mi na stwierdzenie, że odpowiedzią na to zagadnienie jest obserwacja przez każdego z nas dynamicznego procesu jaki zachodzi na poziomie wewnętrznym w relacji pomiędzy światem autonomii i zależności. Procesu, w którym kluczowe jest utrzymanie balansu pomiędzy nimi. Dlatego, iż przesunięcie się w którąś ze stron wywołuje określone konsekwencje w sferze emocjonalnej, relacyjnej (społecznej)j, poznawczej i behawioralnej.
Czy istnieją umiejętności pozwalające na dokonywanie monitoringu wspomnianego balansu? Czy można zapoznać się z nimi i regularnie je stosować? W jakim stopniu wpływają one na wspomniane wcześniej sfery? Czy w trakcie szkolenia zdobędą Państwo odpowiedzi na te pytania? Oczywiście, że tak.

Kompetencje zdobyte na szkoleniu umożliwią:
− stosowanie Analizy Transakcyjnej w procesie zarządzania sobą (diagnozowanie uczuć, schematów poznawczych i własnych zachowań)
− implementację Analizy Transakcyjnej w obszarze budowania relacji z osobami z jakimi się stykają w trakcie swojej pracy (współpracownicy, uczniowie/uczennice oraz ich rodzice, przedstawiciele instytucji kooperujących).
− wzmocnienie siły Stanu Ja Dorosły, odpowiedzialnego za zdolność do utrzymania balansu pomiędzy światem „Autonomii i zależność”.
− Diagnozowanie „wewnętrznych sabotażystów” negatywnie oddziałujących na umiejętność balansowania pomiędzy wspomnianymi światami oraz stosowania technik reagowania na nich.

Tematyka:
1. Praca na studium przypadku „JEDEN DZIEŃ PRACY W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ”, na bazie którego uczestnicy będą analizowali poszczególne stany JA występujące u pracowników organizacji / w relacjach zawodowych.

2. Analiza strukturalnego i funkcjonalnego modelu osobowości według Analizy Transakcyjnej

3. Typy transakcji komunikacyjnych w procesie budowania relacji

4. Znaki rozpoznania a kształtowanie poczucia własnej wartości

5. 4 pozycje życiowe według Analizy Transakcyjnej i ich odniesienie do stylów zarządzania.

6. Trójkąt dramatyczny i jego przejawy we współpracy ze współpracownikami, uczniami, rodzicami oraz instytucjami kooperującymi.

7. Gry psychologiczne, strategie radzenia sobie z nimi.

8. Inteligencja emocjonalna i Analiza Transakcyjna jako fundamenty stabilności w świecie zmian.

Prowadzący: HUBERT TEICHERT - psycholog, trener, coach, inicjator firmy szkoleniowej „Teichert &Partners, Psychologia i biznes” (rok założenia 1998). Przez 9 lat pracował naukowo na Uniwersytecie Szczecińskim. Absolwent psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz licznych kursów i szkoleń doskonalących warsztat kompetencyjny (m.in. w zakresie terapii holistycznej metodą Gestalt, posiadacz dwóch Międzynarodowych Certyfikatów 101–Analizy Transakcyjnej, przyznanych przez International Transactional Analysis Association w San Francisco oraz przez Institute of Transactional Analysis w Cambridge). Certyfikowany trener metody DiSC, specjalista w temacie zarządzania różnorodnością osobowościową. Przez uczestników szkoleń ceniony za umiejętność czerpania z głębokiej wiedzy psychologicznej, pełnej gamy kompetencji osobistych wynikających z wysokiego wskaźnika inteligencji emocjonalnej i umiejętności świadomego komunikowania się budującego satysfakcjonujące relacje międzyludzkie.


 INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Adresaci: dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych

Terminy szkolenia:
• grupa 1: 11-13 lipca 2022 r.
• grupa 2: 16-18 sierpnia 2022 r.
• grupa 3: 18-20 sierpnia 2022 r.
• grupa 4: 21-23 września 2022 r.

Czas trwania:

dzień 1 – 10.00 – 15.00
dzień 2 – 9.00 – 14.00
dzień 3 – 9.00 – 14.00

Miejsce szkolenia: Hotel FERRY RESORT, Mielno, ul. Wakacyjna 4,
Szczegółowe informacje o hotelu: https://ferryresort.pl/

Odpłatność za szkolenie:

Pakiet A – 2 noclegi
• 1980 zł brutto w pokoju 2-osobowym
• 2290 zł brutto w pokoju 1-osobowym
Cena obejmuje: 18 godzin szkolenia, zakwaterowanie (2 noclegi),pełne wyżywienie (3 obiady, 2 śniadania, 2 kolacje, serwis kawowy),możliwość korzystania z basenu, monitorowanego parkingu, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat i …NIESPODZIANKĘ.

Pakiet B – 3 noclegi
• 2180 zł brutto w pokoju 2-osobowym
• 2570 zł brutto w pokoju 1-osobowym
Cena obejmuje: 18 godzin szkolenia, zakwaterowanie (3 noclegi),pełne wyżywienie (3 obiady, 3 śniadania, 2 kolacje, serwis kawowy),możliwość korzystania z basenu, monitorowanego parkingu, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat i …NIESPODZIANKĘ.

ZGŁOSZENIA

W celu zgłoszenia się na szkolenie, proszę o wypełnienie 2 formularzy:

1. Formularz zgłoszenia dostępny www.empiria.edu.pl poprzez zakładkę KALENDARIUM lub ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIA OTWARTE
2. Formularz rezerwacyjny – otrzymacie Państwo drogą elektroniczną po wypełnieniu zgłoszenia.