Salon kompetencji DYDAKTYCZNYCH

1
POMYSŁY NA PRZYJEMNĄ I EFEKTYWNĄ LEKCJĘ – NOWOCZESNE METODY
NAUCZANIA PODCZAS PRACY ZDALNEJ I NIE TYLKO

Jak rozpocząć lekcję online? Gotowe pomysły na kreatywne metody online. Sprawdzone narzędzia i linki do pracy
z uczniami – domino, trimono, zakodowane obrazki, kart Bingo i DIXIT i wiele różnych kreatywnych zasobów. Grupy wsparcia
– „Pogotowie edukacyjne”. Pokój ekspercki – metoda dla każdego – dzielimy się wiedzą i pomysłami. Stacje zadaniowe
podczas nauki zdalnej. W gąszczu możliwości Internetu. Escape Room w nauczaniu zdalnym. Atrakcyjne metody nauczania
pozwalające na kształcenie umiejętności kluczowych.

2
NAUKA ZDALNA A UMIEJĘTNOŚĆ UCZENIA SIĘ

Jak uczyć się w domu - organizacja efektywnego procesu uczenia się podczas pracy zdalnej. Fundamenty uczenia się.
Stan skupienia i stan rozproszenia. Aktywne powtórki. Rola przerwy w nauce. Pomodoro – jedna z efektywnych metod
uczenia się. Prokrastynacja – jak z nią walczyć? Sprawdzone techniki i metody sprzyjające uczeniu się.
Ćwiczenia Denisona – ich znaczenie w procesie uczenia się. Tic Tok i inne nowalijki.

3
METODY I TECHNIKI ROZWIJAJĄCE PAMIĘĆ I KONCENTRACJĘ

Prawa funkcjonowania pamięci. Mechanizmy zapamiętywania. Mnemotechniki ułatwiające zapamiętywanie: łańcuchowa
metoda zapamiętywania (ŁMZ),zakładkowa metoda zapamiętywania (ZMZ),technika słów zastępczych (TSZ),
główny system pamięciowy (GSP). Mapy myśli.

4
METODA PROJEKTU EDUKACYJNEGO – SPOSÓB NA ROZWIJANIE
U UCZNIÓW KREATYWNOŚCI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Techniki kształtujące kreatywność, samodzielność i odpowiedzialność ucznia. Planowanie, realizacja i ewaluacja projektu.
Rola nauczyciela i uczniów. Projekty edukacyjne, społeczno-obywatelskie i młodzieżowe.
Bank pomysłów na tematykę, realizację i ewaluację projektu.

5
NOWOCZESNE METODY AKTYWIZUJĄCE

Uczenie przez doświadczenie – cykl Kolba. Przykłady i zastosowanie metod aktywizujących. Metody aktywizujące na różnych
etapach edukacyjnych i różnych przedmiotach. Dobór metod do potrzeb i możliwości uczniów. Najnowsze trendy w edukacji.

6
ODDAJEMY LEKCJĘ UCZNIOM

Skuteczność gier w procesie edukacji. Wyzwania klasowe – uczucie wygranej i przegranej. Gamifikacja a grywalizacja
– różnice, podobieństwa, zastosowanie w dydaktyce. Adaptacja gier do celów dydaktycznych: domino, chińczyk, trimino itp.
Uczniowie twórcami gier. Giełda gier, gierek i innych „bombonierek”.

7
METODY COACHINGOWE JAKO NARZĘDZIE WSPIERANIA
PROCESU UCZENIA SIĘ

Jak pomóc uczniowi odkryć własne zasoby i z nich korzystać? Przekonania ograniczające i wspierające.
Metody do zmiany przekonań. Jak pomóc uczniowi w planowaniu procesu uczenia się? Koło rozwojowe
i inne narzędzia w planowaniu procesu uczenia się.

8
OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE. DLACZEGO WARTO JE STOSOWAĆ?

Elementy oceniania kształtującego: cele lekcji, „nacobezu”. Współpraca z rodzicami. Pytania kluczowe.
Informacja zwrotna. Ocena koleżeńska. Samoocena.

9
BANK POMYSŁÓW NA MOTYWACJĘ PRZED, W TRAKCIE I PO LEKCJI

Jak rozpocząć i zakończyć lekcję? Metody i techniki wzmacniające zainteresowanie lekcją. Sposób na „opornych” – kilka
trików metodycznych na przełamanie oporu uczniów. Przerywniki na tzw. „reset mózgu”. Kontrakt klasowy – jak go dobrze
wprowadzić i jak dbać o to, by realnie obowiązywał w grupie. Sposób na motywujące ocenianie. Rozwijanie kompetencji
kluczowych: uczenie się, współpraca, samoocena.

10
PYTANIA, KTÓRE UCZĄ MYŚLEĆ

Rola pytań w procesie nauczania - uczenia się. Taksonomia Blooma i inne sposoby na zadawanie pytań.
Pytania kluczowe w procesie lekcyjnym. Strategie zamiany pytań. Od pytania do projektu.

11
PRZEDSZKOLE ONLINE: NARZĘDZIOWNIK

Nowoczesne prezentacje: powtoon. Film, nagranie dźwiękowe a może mówiący awatar? Generatory, czyli jak szybko stworzyć
labirynt, domino czy dooble? Smart Learning Suite Online: tworzenie ćwiczeń, udostępnianie, baza lekcji. Gotowe materiały
w sieci - jak je znaleźć i jak porządkować?

12
KREATYWNE TRIKI NA USPRAWNIANIE DZIECIĘCEJ MOTORYKI,
czyli ćwiczenia i zabawy usprawniające małą motorykę dzieci w wieku przedszkolnym

Motoryka a zabawy i ćwiczenia plastyczno-techniczne - usprawnianie ręki poprzez prace twórcze z wykorzystaniem
materiałów naturalnych; oddziaływanie struktur i faktur plastycznych na receptory ręki; Zabawy matematyczne kształtujące
sprawności motoryczne: zabawy konstrukcyjne, z wykorzystaniem kształtów i figur geometrycznych; twórcze ćwiczenia
w klasyfikowaniu i segregowaniu przedmiotów; Kreatywne „PRZYDA-SIE” - wykorzystanie nietypowych przedmiotów
w usprawnianiu mikro-ruchów.

13
ROZWIJANIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW

Kompetencje kluczowe a podstawa programowa kształcenia ogólnego. Metody diagnozowania poziomu rozwoju kompetencji
kluczowych uczniów. Planowanie działań nauczycieli różnych przedmiotów nauczania rozwijających kompetencje kluczowe
uczniów. Praktyczne i efektywne metody i techniki nauczania rozwijające kompetencje kluczowe.

14
JAK ROZWIJAĆ KOMPETENCJE MATEMATYCZNE UCZNIÓW?
Zastosowanie matematyki w życiu codziennym

W jaki sposób i w jakich sytuacjach można wykorzystać na zajęciach matematyki przedmioty użytku codziennego?
Żywe liczby – połączenie arytmetyki z ruchem. Gra terenowa – zajęcia nie tylko z wykorzystaniem mapy. Outdoor education.
Zajęcia w parku, kuchni, sklepie, boisku i na korytarzu szkolnym. Narzędzia TIK wspomagające naukę matematyki i sposób ich
wykorzystania. Magiczny kufer pomysłów na ciekawe zabawy, gry i projekty.

15
INDYWIDUALIZACJA W NAUCZANIU

Metody i narzędzia diagnozowania potrzeb uczniów. Obszary i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych w bieżącej
pracy z uczniem – obowiązujące podstawy prawne, instruktaż. Zasady współpracy nauczycieli i specjalistów szkolnych
– zintegrowane działania. Pracownia specjalistów szkolnych – co może zrobić pedagog czy psycholog szkolny?
Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. Odróżnianie opinii od orzeczeń, wskazań od zaleceń.

16
JAK PROWADZIĆ LEKCJE NA ODLEGŁOŚĆ?

Wideokonferencje z uczniami: podstawowe wymagania techniczne w prowadzeniu lekcji online; darmowe narzędzia;
platformy do wideokonferencji; organizacja lekcji online; (Współ)praca w chmurze czyli co oferuje Google?
(Google Classroom, dokumenty, formularze, prezentacje Google, udostępnianie materiałów, wspólna praca).
Tworzenie ćwiczeń i gier dla uczniów online (learningapps). Lekcja odwrócona ze SMART Learning Suite Online.
Gotowe materiały w sieci – jak je znaleźć i jak porządkować?

17
NAUCZANIE ZDALNE Z MS TEAMS

Nauczanie zdalne z MS Teams: zakładanie zespołu i zarządzanie nim, tworzenie zadań i testów dla uczniów; ocenianie;
czym jest NOTES ZAJĘĆ i jak z niego korzystać; wideokonferencje z MS Teams; aplikacje zintegrowane z MS Teams.
Tworzenie ćwiczeń i gier dla uczniów online (learningapps, wordwall).