Salon kompetencji PRAWNO -ORGANIZACYJNYCH

1
NAWIĄZANIE STOSUNKU PRACY Z NAUCZYCIELEM

Warunki poprawności i podstawy prawne w świetle przepisów Karty Nauczyciela i powszechnego prawa pracy.
Podstawy prawne nawiązania stosunku pracy z nauczycielem i z pracownikiem niepedagogicznym.
Relacje między Kartą Nauczyciela, a Kodeksem Pracy oraz między ustawą o pracownikach samorządowych
a Kodeksem Pracy. Zatrudnienie nauczyciela na podstawie mianowania i na podstawie umowy o pracę.
Zatrudnienie nauczycieli bez kwalifikacji. Zatrudnienie osoby do prowadzenia zajęć na podstawie ustawy
Prawo oświatowe i Kodeks Pracy. Przykłady dokumentów konieczne w związku z zatrudnieniem nauczyciela
w placówce oświatowej. Zatrudnienie pracowników niepedagogicznych w placówkach oświatowych.
Systemy i rozkłady czasu pracy pracowników niepedagogicznych – przykłady możliwych rozwiązań w praktyce.

2
ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA
W ZAWODZIE NAUCZYCIELA

Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli. Odpowiedzialność porządkowa nauczyciela i pracownika niepedagogicznego.
Odpowiedzialność karna nauczyciela i dyrektora. Odpowiedzialność cywilna nauczyciela i dyrektora szkoły.
Sposoby i warunki ograniczenia bądź wyłączenia odpowiedzialności prawnej nauczyciela i dyrektora placówki oświatowej.

3
FUNKCJONOWANIE ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU
ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOŁACH.
Przepisy prawa i praktyka stosowania

Zasady właściwego wydatkowania środków z funduszu socjalnego w kontekście kontroli ZUS.
Regulamin ZFŚS. Przyznawanie świadczeń z Funduszu – kryterium socjalne. Zasady udzielania świadczeń pieniężnych.
Wyłączenia możliwości finansowania określonych działań ze środków funduszu socjalnego.
Pożyczki na cele mieszkaniowe – zasady udzielania i możliwe sposoby zabezpieczenia pożyczki.
Orzecznictwo sądowe w sprawach dotyczących regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

4
ZWIĄZKI ZAWODOWE W SZKOLE
Prawa i obowiązki dyrektora wobec związków zawodowych
oraz zasady współpracy ze związkami zawodowymi

Zadania i kompetencje związków zawodowych w świetle przepisów prawa.
Zakres spraw wymagających obowiązkowej współpracy dyrektora ze związkami zawodowymi i tryb tej współpracy.
Obowiązki informacyjne związków zawodowych wobec dyrektora szkoły i skutki niedopełnienia tych obowiązków
z uwzględnieniem nowych przepisów prawa w tym zakresie. Tryb współdziałania ze związkami zawodowymi
w poszczególnych obszarach obowiązkowej współpracy ze szczególnym uwzględnieniem zmian w procesie uzgadniania
wymaganym przez ustawę o związkach zawodowych.

5
REGULAMIN PRACY I REGULAMIN WYNAGRADZANIA W SZKOLE.
Odpowiedzialność dyrektora za treść i stosowanie

Znaczenie prawne i praktyczne regulaminów wewnątrzzakładowych. Tryb ustalenia regulaminu pracy, regulaminu
wynagradzania. Zasady współdziałania pracodawcy ze związkami zawodowymi w zakresie treści ustalania regulaminów
wewnątrzzakładowych. Konieczna i fakultatywna treść regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania – wymagania
wynikające z przepisów prawa i praktyczne przykłady. Przykłady określonych zapisów w regulaminie pracy i regulaminie
wynagradzania w świetle praktyki i orzecznictwa sądowego.


6
ZARZĄDZANIE CZASEM PRACY W SZKOLE.

Praktyka stosowania przepisów o czasie pracy i urlopie wypoczynkowym
Czas pracy nauczyciela: wymiar czasu pracy; pensum nauczyciela a wymiar czasu pracy; zajęcia i czynności wykonywane
poza pensum – ze szczególnym uwzględnieniem zadań i czynności wynikających ze statutu szkoły;
podwyższone pensum; obniżenie pensum; praca w dniu wolnym od pracy i wynagrodzenie za pracę w dniu wolnym od pracy;
godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. Czas pracy pracowników niepedagogicznych.
Urlop wypoczynkowy w placówkach oświatowych: urlopy nauczycieli – wymiar i zasady udzielania;
urlop wypoczynkowy pracowników niepedagogicznych.

7
JAK SKUTECZNIE PRZECIWDZIAŁAĆ MOBBINGOWI, MOLESTOWANIU
I DYSKRYMINACJI W SZKOLE?

Prawne konsekwencje mobbingu, molestowania i dyskryminacji. Odpowiedzialność za mobbing, molestowanie,
zachowania dyskryminujące nauczyciela. Uprawnienia i obowiązki dyrektora oraz kadry pedagogicznej w związku
z podejrzeniem nieakceptowalnych zachowań. Środki prewencyjne i interwencyjne, które należy wprowadzić w szkole
(aktualny wzór procedury przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji, molestowaniu w szkole).
Jak odpowiadać na pisma nauczycieli i rodziców zw. z dyskryminacją i mobbingiem.
Jak zgłaszać nieakceptowalne zachowania względem uczniów organom ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości.

8
WYPADKI W SZKOLE, ORGANIZACJA WYCIECZEK,
UCZEŃ Z CHOROBĄ PRZEWLEKŁĄ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA CZYNY
NARUSZAJĄCE PRAWA LUB DOBRO UCZNIA
Praktyczne podejście do obowiązków w zakresie prawnych aspektów
bezpieczeństwa w szkole

Jak reagować na wypadki w szkole? Jakie działania należy podjąć w sytuacji wypadku w szkole?
Jakie działania powinna wdrożyć szkoła, aby zminimalizować ryzyko ponoszenia odpowiedzialności za ucieczkę ucznia?
Jakie czyny należy zgłaszać Rzecznikowi Dyscyplinarnemu. Jak postępować zgodnie z prawem w przypadku ucznia
z chorobą przewlekłą? Kto powinien podawać mu leki? Za co odpowiada dyrektor, kierownik oraz opiekunowie
na wycieczkach? Jakie obowiązki ma szkoła w zakresie przeciwdziałania cyberprzemocy i wykluczeniu?
Jak komunikować się z sądami i organami ścigania w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa uczniów?

9
AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA

Podstawy prawne awansu zawodowego: obowiązki nauczyciela, dyrektora i opiekuna stażu w świetle przepisów.
Warunki nadania kolejnego stopnia awansu zawodowego. Przebieg stażu. Czynności podejmowane w związku
z zakończeniem stażu. Wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego albo postępowania egzaminacyjnego.
Wymagania konieczne do uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego (analiza wymagań określonych
w rozporządzeniu w sprawie awansu zawodowego). Przebieg rozmowy kwalifikacyjnej albo egzaminu przed komisją
kwalifikacyjną albo komisją egzaminacyjną.

10
OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH NAUCZYCIELA,
czyli jak postępować z roszczeniowymi rodzicami i trudnymi uczniami?

Czy uczeń lub rodzic mogą nagrywać nauczyciela? W jaki sposób nauczyciel może chronić swój wizerunek
i swoje dobre imię? Jakie są obowiązki dyrektora w zakresie ochrony dóbr osobistych nauczycieli?
Jakie są praktyczne konsekwencje korzystania przez nauczycieli z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych?
Jak skutecznie chronić dobra osobiste nauczyciela na gruncie prawa cywilnego i postąpić w przypadku ich naruszenia?
Jakie środki ochrony przysługują nauczycielowi na gruncie prawa karnego w sytuacji zniesławienia i zniewagi.
W jakich sytuacjach powiadomić organy wymiaru sprawiedliwości?
Jaką odpowiedzialność ponoszą niepełnoletni uczniowie za naruszenie dóbr osobistych nauczyciela?