Salon kompetencji PRAWNO -ORGANIZACYJNYCH

 

TEMAT SZKOLENIEPROPOZYCJE TEMATYKI (do ustalenia)ZGŁOSZENIE
ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA W ZAWODZIE NAUCZYCIELAOdpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli. Odpowiedzialność porządkowa nauczyciela i pracownika niepedagogicznego. Odpowiedzialność karna nauczyciela i dyrektora. Odpowiedzialność cywilna nauczyciela i dyrektora szkoły. Sposoby i warunki ograniczenia bądź wyłączenia odpowiedzialności prawnej nauczyciela i dyrektora placówki oświatowej.ZAMÓW SZKOLENIE

ODPOWIEDZIALNOŚĆ UCZNIÓW ZA CZYNY POPEŁNIONE PRZECIWKO NAUCZYCIELOM I RÓWIEŚNIKOM

Odpowiedzialność uczniów za hejt w Internecie. Jaką odpowiedzialność ponoszą uczniowie oraz ich rodzice na podstawie nowej ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich? Środki stosowane przez sąd wobec nieletnich, zasady orzekania kar. Na jakiej podstawie prawnej można skutecznie dochodzić zapłaty zadośćuczynienia oraz odszkodowania od ucznia niepełnoletniego, a na jakiej od jego rodziców? Jak zobligować rodziców nieletniego ucznia do postawienia diagnozy i wdrożenia odpowiedniego leczenia? Na czym polega obowiązek nadzoru rodziców wobec dziecka i jaką ponoszą w związku z tym odpowiedzialność? Małoletni w postępowaniu sądowym. Obowiązki szkoły w zakresie zgłaszania czynów karalnych popełnionych przez uczniów.

ZAMÓW SZKOLENIE
KONSTRUOWANIE I EWALUACJA IPETÓWIndywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny – regulacje prawne. Zadania zespołu nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem objętym kształceniem specjalnym na terenie przedszkola, szkoły, placówki oświatowej. Interpretacja zapisów w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego i rozwiązania organizacyjne. "Żywy IPET" – analiza 8 obszarów i sposób zapisu (wzory, przykłady, możliwości zespołu). Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia – jak ją sporządzić? Ocena efektywności programu i sposób jego modyfikowania. Współpraca z rodzicami i poradnią w zakresie opracowania i modyfikacji IPET.ZAMÓW SZKOLENIE
TWORZENIE PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO SZKOŁYPrawne uwarunkowania diagnozy w środowisku szkolnym. Obszary diagnozy zapotrzebowania środowiska szkolnego na treści wychowawcze i profilaktyczne. Metody i narzędzia do diagnozy sytuacji szkolnej. Planowanie działań wychowawczo-profilaktycznych na podstawie diagnozy potrzeb środowiska. Struktura programu i etapy pracy. Rola i zadania osób odpowiedzialnych za realizację działań w poszczególnych obszarach. "Żywy plan pracy wychowawczo-profilaktycznej" – uszczegółowienie przewidywanych działań, zgodnych z celami programu. Sposoby ewaluacji programu – narzędzia, dokumentowanieZAMÓW SZKOLENIE
POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA PO ZMIANACH Standaryzacja pracy specjalistów – obowiązki i zadaniaJakie przepisy prawa regulują pomoc psychologiczno – pedagogiczną w nowej odsłonie? Jak zdiagnozować potrzeby placówki? Jakie są obowiązki każdego nauczyciela w związku z nowym przepisami? Kto może być specjalistą w szkole? Jakie zadania mają w szkole specjaliści? Czy teraz pedagog specjalny przygotowuje WOPFU i IPET? Jakie są obowiązki pedagoga specjalnego?Czy pedagog szkolny jest jeszcze w ogóle potrzebny w szkole? Jak interpretować przepisy przejściowe? Jaką dokumentacje powinni prowadzić specjaliści?ZAMÓW SZKOLENIE
DYREKTOR I NAUCZYCIEL W POSTĘPOWANIU CYWILNYM I KARNYM czyli jakich błędów unikać w kontaktach z rodzicami i uczniamiNa czym polega staranne wykonywanie obowiązku nadzoru wobec uczniów? Przykłady z sali sądowej. Kiedy nauczyciel lub dyrektor nie będą odpowiadać za szkodę wyrządzoną uczniowi? Jak przebiega postępowanie cywilne w sądzie i jakie dowody trzeba zgłosić? W jakich sytuacjach rodzice lub uczeń mogą skutecznie pozwać szkołę, dyrektora, nauczycieli? Przykłady z sali sądowej. Jak przebiega postępowanie karne (przed organami ścigania oraz w sądzie) i do czego ma prawo dyrektor oraz nauczyciel? Jak zgodnie z prawem reagować na próby obciążenia odpowiedzialnością za zdarzenia w szkole dyrektorów i nauczycieli przez rodziców? Jakie błędy najczęściej popełniają dyrektorzy i nauczyciele w postępowaniu sądowym?ZAMÓW SZKOLENIE
ZARZĄDZANIE CZASEM PRACY W SZKOLE. Praktyka stosowania przepisów o czasie pracy i urlopie wypoczynkowymCzas pracy nauczyciela: wymiar czasu pracy; pensum nauczyciela a wymiar czasu pracy; zajęcia i czynności wykonywane poza pensum – ze szczególnym uwzględnieniem zadań i czynności wynikających ze statutu szkoły; podwyższone pensum; obniżenie pensum; praca w dniu wolnym od pracy i wynagrodzenie za pracę w dniu wolnym od pracy; godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. Czas pracy pracowników niepedagogicznych. Urlop wypoczynkowy w placówkach oświatowych: urlopy nauczycieli – wymiar i zasady udzielania; urlop wypoczynkowy pracowników niepedagogicznych.ZAMÓW SZKOLENIE
JAK SKUTECZNIE PRZECIWDZIAŁAĆ MOBBINGOWI, MOLESTOWANIU I DYSKRYMINACJI W SZKOLE?Prawne konsekwencje mobbingu, molestowania i dyskryminacji. Odpowiedzialność za mobbing, molestowanie, zachowania dyskryminujące nauczyciela. Uprawnienia i obowiązki dyrektora oraz kadry pedagogicznej w związku z podejrzeniem nieakceptowalnych zachowań. Środki prewencyjne i interwencyjne, które należy wprowadzić w szkole (aktualny wzór procedury przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji, molestowaniu w szkole). Jak odpowiadać na pisma nauczycieli i rodziców zw. z dyskryminacją i mobbingiem. Jak zgłaszać nieakceptowalne zachowania względem uczniów organom ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości.ZAMÓW SZKOLENIE
WYPADKI W SZKOLE, ORGANIZACJA WYCIECZEK, UCZEŃ Z CHOROBĄ PRZEWLEKŁĄ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA CZYNY NARUSZAJĄCE PRAWA LUB DOBRO UCZNIA Praktyczne podejście do obowiązków w zakresie prawnych aspektów bezpieczeństwa w szkoleJak reagować na wypadki w szkole? Jakie działania należy podjąć w sytuacji wypadku w szkole? Jakie działania powinna wdrożyć szkoła, aby zminimalizować ryzyko ponoszenia odpowiedzialności za ucieczkę ucznia? Jakie czyny należy zgłaszać Rzecznikowi Dyscyplinarnemu. Jak postępować zgodnie z prawem w przypadku ucznia z chorobą przewlekłą? Kto powinien podawać mu leki? Za co odpowiada dyrektor, kierownik oraz opiekunowie na wycieczkach? Jakie obowiązki ma szkoła w zakresie przeciwdziałania cyberprzemocy i wykluczeniu? Jak komunikować się z sądami i organami ścigania w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa uczniów?ZAMÓW SZKOLENIE

INNOWACJE PEDAGOGICZNE W PRZEDSZKOLU I W SZKOLE Od pomysłu do realizacji

Eksperyment a  innowacja pedagogiczna. Rozporządzenia regulujące pracę wg edukacji autorskiej.  Kim jest innowator w szkole? Cisi innowatorzy są wśród nas – analiza przypadku. Podstawy prawne prowadzenia działalności innowacyjnej placówki. Innowacje w Polsce - przykłady. Refleksja i ocena. Różnorodność myśli pedagogicznej w praktyce – projekt rozpowszechniania rezultatów. Projekt innowacji  - od pomysłu do realizacji, studium przypadku. Dokumentacja innowacji. Warsztaty - projektowanie innowacji.  Prezentacja projektów innowacji.ZAMÓW SZKOLENIE

WYCIECZKA SZKOLNA w aspekcie prawno-organizacyjnym

Podstawy prawne określające zasady organizacji i realizacji wycieczek szkolnych. Rodzaje wycieczek szkolnych i wpływ na obowiązki związane z organizacją i przebiegiem wycieczki szkolnej. Odpowiedzialność za właściwe planowanie wycieczki. Kierownik wycieczki i opiekun wycieczki – kto może pełnić funkcje. Obowiązki kierownika wycieczki i opiekunów wycieczki. Zasady planowania czasu pracy na wycieczce. Wyjścia inne niż wycieczki – obowiązki dyrektora i opiekuna. Odpowiedzialność z tytułu sprawowanej opieki w czasie wycieczki i innych wyjść poza szkołę. ZAMÓW SZKOLENIE
AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELAPodstawy prawne awansu zawodowego: obowiązki nauczyciela, dyrektora i opiekuna stażu w świetle przepisów. Warunki nadania kolejnego stopnia awansu zawodowego. Przebieg stażu. Czynności podejmowane w związku z zakończeniem stażu. Wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego albo postępowania egzaminacyjnego. Wymagania konieczne do uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego (analiza wymagań określonych w rozporządzeniu w sprawie awansu zawodowego). Przebieg rozmowy kwalifikacyjnej albo egzaminu przed komisją kwalifikacyjną albo komisją egzaminacyjną.ZAMÓW SZKOLENIE
OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH NAUCZYCIELA, czyli jak postępować z roszczeniowymi rodzicami i trudnymi uczniami?Czy uczeń lub rodzic mogą nagrywać nauczyciela? W jaki sposób nauczyciel może chronić swój wizerunek i swoje dobre imię? Jakie są obowiązki dyrektora w zakresie ochrony dóbr osobistych nauczycieli? Jakie są praktyczne konsekwencje korzystania przez nauczycieli z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych? Jak skutecznie chronić dobra osobiste nauczyciela na gruncie prawa cywilnego i postąpić w przypadku ich naruszenia? Jakie środki ochrony przysługują nauczycielowi na gruncie prawa karnego w sytuacji zniesławienia i zniewagi. W jakich sytuacjach powiadomić organy wymiaru sprawiedliwości? Jaką odpowiedzialność ponoszą niepełnoletni uczniowie za naruszenie dóbr osobistych nauczyciela?ZAMÓW SZKOLENIE
SZKOŁA A SKONFLIKTOWANI RODZICE UCZNIA czyli co każdy nauczyciel wiedzieć powinien nt. konsekwencji ograniczenia władzy rodzicielskiej, orzeczenia rozwodu, konkubinatuJakie konsekwencje w kontaktach ze szkołą ma częściowe ograniczenie praw rodzicielskich? W jakiej sytuacji prawnej znajduje się dziecko podczas rozwodu a także po rozwodzie rodziców? Jak interpretować wyroki i postanowienia sądu dotyczące ingerencji we władzę rodzicielską? Jakie prawa mają osoby żyjące w konkubinacie/związkach nieformalnych w stosunku do dziecka swojego partnera? Jakich informacji i komu może udzielać nauczyciel na temat ucznia? Jak odpowiadać na pisma z sądu dotyczące ucznia?ZAMÓW SZKOLENIE
JAK WYKORZYSTAĆ ŚRODKI PRAWNE DO POMOCY DZIECKU ZAGROŻONEMU LUB DOTKNIĘTEMU PRZEMOCĄ?W jakich sytuacjach powiadomić organy wymiaru sprawiedliwości – wzory pism (wniosek o wgląd w sytuację dziecka, zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa). Zgłoszenie sprawy do prokuratury a procedura "Niebieskiej Karty". Jaka odpowiedzialność grozi sprawcy przestępstwa znęcania się, narażenia człowieka na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Jakie działania może podjąć szkoła aby mieć wpływ na przebieg postępowania sądowego. Obowiązki dyrektora i nauczycieli w zakresie współpracy z organami ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości a odpowiedzialność dyscyplinarna i karna pracowników pedagogicznych.ZAMÓW SZKOLENIE

OCENIANIE I KLASYFIKOWANIE UCZNIÓW W SZKOLE Warunki poprawności wynikające z przepisów prawa i właściwych zapisów w statucie szkoły

Podstawy prawne i faktyczne procesu oceniania w szkole. Stopień opanowania programu nauczania jako podstawa oceniania bieżącego, oceniania śródrocznego i rocznego z zajęć edukacyjnych.

Kryteria oceny zachowania jako podstawa ustalania oceny zachowania. Dopuszczalne sposoby i formy sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów. Poprawa ocen bieżących przez uczniów. Warunki i tryb ustalenia oceny rocznej wyższej niż przewidywana. Konsekwencje błędów w procesie oceniania i klasyfikowania. Przykłady zapisów w statucie szkoły dotyczących oceniania.
ZAMÓW SZKOLENIE
PROCEDURY POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE OBOWIĄZKU NAUKI I OBOWIĄZKU SZKOLNEGO ze szczególnym naciskiem na elementy egzekwowania obowiązkówEgzekucja obowiązku szkolnego – obowiązki dyrektora szkoły i czynności przedegzekucyjne dyrektora szkoły: kontrola spełnienia obowiązku szkolnego; obowiązki rodziców; nierealizowanie obowiązku szkolnego – definicja ustawowa; czynności kontrolne dyrektora szkoły; postępowanie przedegzekucyjne w przypadku nierealizowania obowiązku szkolnego (wezwanie/upomnienie; wniosek do organu wykonawczego o wszczęcie egzekucji). Egzekucja obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – czynności egzekucyjne organu prowadzącego: środek egzekucyjny – grzywna w celu przymuszenia; czynności egzekucyjne organu egzekucyjnego – wójta, burmistrza, prezydenta (postanowienie o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia; postanowienie o umorzeniu nałożonej kary grzywny).ZAMÓW SZKOLENIE
POWSZECHNE PRAWO PRACY A KARTA NAUCZYCIELA Zasady stosowania przepisów prawa pracy wobec pracowników w szkoleZasady stosowania przepisów Kodeksu pracy w szkołach wobec nauczycieli i pracowników niepedagogicznych: kiedy stosować Kodeks Pracy i w jakim zakresie wobec pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych; w jakich przypadkach stosuje się wyłącznie Kartę Nauczyciela; w jakich przypadkach stosuje się wyłącznie Ustawę o Pracownikach Samorządowych. Odrębności przepisów Karty Nauczyciela, ustawy o pracownikach samorządowych oraz Kodeksu pracy i zasady stosowania w zakresie: nawiązania stosunku pracy; zmiany stosunku pracy; czasu pracy; urlopu wypoczynkowego – pracowników pedagogicznych oraz niepedagogicznych, a także nauczycieli w placówkach feryjnych i nieferyjnych. Orzecznictwo sądów powszechnych i Sądu Najwyższego w sprawach związanych ze stosowaniem przepisów Kodeksu pracy i Karty Nauczyciela w szkołach i innych placówkach oświatowych.ZAMÓW SZKOLENIE
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCHDane osobowe osoby fizycznej (Czym są dane osobowe? - zdefiniowanie pojęcia; Rodzaje danych osobowych - przykłady zwykłych i szczególnych (wrażliwych) danych osobowych). Zasady przetwarzania danych osobowych (Kiedy dochodzi do  przetwarzania danych osobowych?; Czym się kierować przy przetwarzaniu danych osobowych? 6 podstawowych zasad RODO, które należy stosować; Praktyczne zasady bezpieczeństwa danych w pracy szkoły). RODO w praktyce funkcjonowania szkoły(Imiona i nazwiska i inne dane  uczniów w dziennikach lekcyjnych, listach obecności, tablicach szkolnych, na stronach internetowych; Rozpowszechnianie wizerunku  ucznia, pracownika szkoły – podstawy legalnego publikowania wizerunku np. w Internecie, na tablicach ogłoszeń, w folderach itp.; Wykorzystywanie danych wrażliwych uczniów (np. informacje z opinii poradni psychologiczno-pedagogicznych, informacje o zdrowiu uczniów); Korzystanie z nagrań z monitoringu;   Udostępnianie informacji o uczniu np. przez telefon).ZAMÓW SZKOLENIE

UCZEŃ NIEPEŁNOSPRAWNY  Dostosowania i modyfikacje w IPET

Jak czytać przepisy dotyczące dzieci z niepełnosprawnościami. W jaki sposób formułować dostosowywania? Jakie kryteria ocenianie stosować w odniesieniu do uczniów z niepełnosprawnościami? Kiedy i jak modyfikować IPET?  Kto jest członkiem Zespołu IPET i jakie są prawa i obowiązki członka zespołu? W jaki sposób prowadzić obserwację uczniów/wychowanków, aby dobrze przygotować się do pracy w Zespole IPET?

ZAMÓW SZKOLENIE
Masz problemy z czytaniem, kliknij i użyj tego menu aby wybrać pomocne funkcje