Salon kompetencji PRAWNO -ORGANIZACYJNYCH

1
ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA W ZAWODZIE NAUCZYCIELA

Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli. Odpowiedzialność porządkowa nauczyciela i pracownika niepedagogicznego.
Odpowiedzialność karna nauczyciela i dyrektora. Odpowiedzialność cywilna nauczyciela i dyrektora szkoły.
Sposoby i warunki ograniczenia bądź wyłączenia odpowiedzialności prawnej nauczyciela i dyrektora placówki oświatowej.

2
ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA SZKOŁY, UCZNIÓW I RODZICÓW
W CYBERPRZESTRZENI

Cyberprzemoc, ochrona dóbr osobistych naruszonych w internecie (w tym wizerunku),podszywanie się pod inne osoby w sieci.
Odpowiedzialność uczniów za działania w internecie, w tym zakłócanie lekcji zdalnych – wzory pism.
Prawa autorskie do prezentacji, zdjęć, scenariuszy zajęć wykorzystywanych przez nauczycieli –
z czego można korzystać, jakich błędów się wystrzegać.
Jak przygotować się na kolejny etap nauczania zdalnego – praktyczne wnioski w aspekcie prawnym.
Prawa i obowiązki dyrektora, nauczycieli, uczniów i rodziców podczas nauczania zdalnego.
Komunikacja z rodzicami przez środki porozumiewania się na odległość

3
KONSTRUOWANIE I EWALUACJA IPETÓW

Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny – regulacje prawne.
Zadania zespołu nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem objętym kształceniem
specjalnym na terenie przedszkola, szkoły, placówki oświatowej.
Interpretacja zapisów w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego i rozwiązania organizacyjne.
„Żywy IPET” – analiza 8 obszarów i sposób zapisu (wzory, przykłady, możliwości zespołu).
Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia – jak ją sporządzić?
Ocena efektywności programu i sposób jego modyfikowania.
Współpraca z rodzicami i poradnią w zakresie opracowania i modyfikacji IPET.

4
TWORZENIE PROGRAMU
WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO SZKOŁY

Prawne uwarunkowania diagnozy w środowisku szkolnym.
Obszary diagnozy zapotrzebowania środowiska szkolnego na treści wychowawcze i profilaktyczne.
Metody i narzędzia do diagnozy sytuacji szkolnej.
Planowanie działań wychowawczo-profilaktycznych na podstawie diagnozy potrzeb środowiska.
Struktura programu i etapy pracy. Rola i zadania osób odpowiedzialnych za realizację działań w poszczególnych obszarach.
„Żywy plan pracy wychowawczo-profilaktycznej” – uszczegółowienie przewidywanych działań, zgodnych z celami programu.
Sposoby ewaluacji programu – narzędzia, dokumentowanie

5
DYREKTOR I NAUCZYCIEL W POSTĘPOWANIU CYWILNYM I KARNYM
czyli jakich błędów unikać w kontaktach z rodzicami i uczniami

Na czym polega staranne wykonywanie obowiązku nadzoru wobec uczniów?
Przykłady z sali sądowej. Kiedy nauczyciel lub dyrektor nie będą odpowiadać za szkodę wyrządzoną uczniowi?
Jak przebiega postępowanie cywilne w sądzie i jakie dowody trzeba zgłosić?
W jakich sytuacjach rodzice lub uczeń mogą skutecznie pozwać szkołę, dyrektora, nauczycieli? Przykłady z sali sądowej.
Jak przebiega postępowanie karne (przed organami ścigania oraz w sądzie) i do czego ma prawo dyrektor oraz nauczyciel?
Jak zgodnie z prawem reagować na próby obciążenia odpowiedzialnością za zdarzenia w szkole dyrektorów i nauczycieli
przez rodziców? Jakie błędy najczęściej popełniają dyrektorzy i nauczyciele w postępowaniu sądowym?

6
NAWIĄZANIE STOSUNKU PRACY Z NAUCZYCIELEM
Warunki poprawności i podstawy prawne w świetle przepisów
Karty Nauczyciela i powszechnego prawa pracy

Podstawy prawne nawiązania stosunku pracy z nauczycielem i z pracownikiem niepedagogicznym.
Relacje między Kartą Nauczyciela, a Kodeksem Pracy oraz między ustawą o pracownikach samorządowych
a Kodeksem Pracy. Zatrudnienie nauczyciela na podstawie mianowania i na podstawie umowy o pracę.
Zatrudnienie nauczycieli bez kwalifikacji. Zatrudnienie osoby do prowadzenia zajęć na podstawie ustawy
Prawo oświatowe i Kodeks Pracy. Przykłady dokumentów konieczne w związku z zatrudnieniem nauczyciela
w placówce oświatowej. Zatrudnienie pracowników niepedagogicznych w placówkach oświatowych.
Systemy i rozkłady czasu pracy pracowników niepedagogicznych – przykłady możliwych rozwiązań w praktyce.

7
FUNKCJONOWANIE ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU
ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOŁACH/PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH
Przepisy prawa i praktyka stosowania

Zasady właściwego wydatkowania środków z funduszu socjalnego w kontekście kontroli ZUS.
Regulamin ZFŚS. Przyznawanie świadczeń z Funduszu – kryterium socjalne. Zasady udzielania świadczeń pieniężnych.
Wyłączenia możliwości finansowania określonych działań ze środków funduszu socjalnego.
Pożyczki na cele mieszkaniowe – zasady udzielania i możliwe sposoby zabezpieczenia pożyczki.
Orzecznictwo sądowe w sprawach dotyczących regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

8
ZWIĄZKI ZAWODOWE W SZKOLE
Prawa i obowiązki dyrektora wobec związków zawodowych
oraz zasady współpracy ze związkami zawodowymi

Zadania i kompetencje związków zawodowych w świetle przepisów prawa.
Zakres spraw wymagających obowiązkowej współpracy dyrektora ze związkami zawodowymi i tryb tej współpracy.
Obowiązki informacyjne związków zawodowych wobec dyrektora szkoły i skutki niedopełnienia tych obowiązków
z uwzględnieniem nowych przepisów prawa w tym zakresie.
Tryb współdziałania ze związkami zawodowymi w poszczególnych obszarach obowiązkowej współpracy ze szczególnym
uwzględnieniem zmian w procesie uzgadniania wymaganym przez ustawę o związkach zawodowych.

9
REGULAMIN PRACY I REGULAMIN WYNAGRADZANIA W SZKOLE
Odpowiedzialność dyrektora za treść i stosowanie

Znaczenie prawne i praktyczne regulaminów wewnątrzzakładowych.
Tryb ustalenia regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania. Zasady współdziałania pracodawcy ze związkami zawodowymi
w zakresie treści ustalania regulaminów wewnątrzzakładowych.
Konieczna i fakultatywna treść regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania –
wymagania wynikające z przepisów prawa i praktyczne przykłady.
Przykłady określonych zapisów w regulaminie pracy i regulaminie wynagradzania w świetle praktyki i orzecznictwa sądowego.

10
ZARZĄDZANIE CZASEM PRACY W SZKOLE.
Praktyka stosowania przepisów o czasie pracy i urlopie wypoczynkowym

Czas pracy nauczyciela: wymiar czasu pracy; pensum nauczyciela a wymiar czasu pracy; zajęcia i czynności wykonywane
poza pensum – ze szczególnym uwzględnieniem zadań i czynności wynikających ze statutu szkoły;
podwyższone pensum; obniżenie pensum; praca w dniu wolnym od pracy i wynagrodzenie za pracę w dniu wolnym od pracy;
godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. Czas pracy pracowników niepedagogicznych.
Urlop wypoczynkowy w placówkach oświatowych: urlopy nauczycieli – wymiar i zasady udzielania;
urlop wypoczynkowy pracowników niepedagogicznych.

11
JAK SKUTECZNIE PRZECIWDZIAŁAĆ MOBBINGOWI, MOLESTOWANIU
I DYSKRYMINACJI W SZKOLE?

Prawne konsekwencje mobbingu, molestowania i dyskryminacji. Odpowiedzialność za mobbing, molestowanie, zachowania
dyskryminujące nauczyciela. Uprawnienia i obowiązki dyrektora oraz kadry pedagogicznej w związku z podejrzeniem
nieakceptowalnych zachowań. Środki prewencyjne i interwencyjne, które należy wprowadzić w szkole (aktualny wzór
procedury przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji, molestowaniu w szkole).
Jak odpowiadać na pisma nauczycieli i rodziców zw. z dyskryminacją i mobbingiem.
Jak zgłaszać nieakceptowalne zachowania względem uczniów organom ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości.

12
WYPADKI W SZKOLE, ORGANIZACJA WYCIECZEK,
UCZEŃ Z CHOROBĄ PRZEWLEKŁĄ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA CZYNY
NARUSZAJĄCE PRAWA LUB DOBRO UCZNIA
Praktyczne podejście do obowiązków w zakresie prawnych
aspektów bezpieczeństwa w szkole

Jak reagować na wypadki w szkole? Jakie działania należy podjąć w sytuacji wypadku w szkole?
Jakie działania powinna wdrożyć szkoła, aby zminimalizować ryzyko ponoszenia odpowiedzialności za ucieczkę ucznia?
Jakie czyny należy zgłaszać Rzecznikowi Dyscyplinarnemu.
Jak postępować zgodnie z prawem w przypadku ucznia z chorobą przewlekłą? Kto powinien podawać mu leki?
Za co odpowiada dyrektor, kierownik oraz opiekunowie na wycieczkach?
Jakie obowiązki ma szkoła w zakresie przeciwdziałania cyberprzemocy i wykluczeniu?
Jak komunikować się z sądami i organami ścigania w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa uczniów?

13
AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA

Podstawy prawne awansu zawodowego: obowiązki nauczyciela, dyrektora i opiekuna stażu w świetle przepisów.
Warunki nadania kolejnego stopnia awansu zawodowego. Przebieg stażu. Czynności podejmowane w związku
z zakończeniem stażu. Wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego albo postępowania egzaminacyjnego.
Wymagania konieczne do uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego (analiza wymagań określonych
w rozporządzeniu w sprawie awansu zawodowego). Przebieg rozmowy kwalifikacyjnej albo egzaminu przed komisją
kwalifikacyjną albo komisją egzaminacyjną.

14
OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH NAUCZYCIELA,
czyli jak postępować z roszczeniowymi rodzicami i trudnymi uczniami?

Czy uczeń lub rodzic mogą nagrywać nauczyciela? W jaki sposób nauczyciel może chronić swój wizerunek i swoje dobre imię?
Jakie są obowiązki dyrektora w zakresie ochrony dóbr osobistych nauczycieli?
Jakie są praktyczne konsekwencje korzystania przez nauczycieli z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych?
Jak skutecznie chronić dobra osobiste nauczyciela na gruncie prawa cywilnego i postąpić w przypadku ich naruszenia?
Jakie środki ochrony przysługują nauczycielowi na gruncie prawa karnego w sytuacji zniesławienia i zniewagi.
W jakich sytuacjach powiadomić organy wymiaru sprawiedliwości?
Jaką odpowiedzialność ponoszą niepełnoletni uczniowie za naruszenie dóbr osobistych nauczyciela?

15
SZKOŁA A SKONFLIKTOWANI RODZICE UCZNIA
czyli co każdy nauczyciel wiedzieć powinien nt. konsekwencji ograniczenia
władzy rodzicielskiej, orzeczenia rozwodu, konkubinatu

Jakie konsekwencje w kontaktach ze szkołą ma częściowe ograniczenie praw rodzicielskich?
W jakiej sytuacji prawnej znajduje się dziecko podczas rozwodu a także po rozwodzie rodziców?
Jak interpretować wyroki i postanowienia sądu dotyczące ingerencji we władzę rodzicielską?
Jakie prawa mają osoby żyjące w konkubinacie/związkach nieformalnych w stosunku do dziecka swojego partnera?
Jakich informacji i komu może udzielać nauczyciel na temat ucznia? Jak odpowiadać na pisma z sądu dotyczące ucznia?

16
JAK WYKORZYSTAĆ ŚRODKI PRAWNE DO POMOCY DZIECKU
ZAGROŻONEMU LUB DOTKNIĘTEMU PRZEMOCĄ?

W jakich sytuacjach powiadomić organy wymiaru sprawiedliwości – wzory pism (wniosek o wgląd w sytuację dziecka,
zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa).
Zgłoszenie sprawy do prokuratury a procedura „Niebieskiej Karty”.
Jaka odpowiedzialność grozi sprawcy przestępstwa znęcania się, narażenia człowieka na niebezpieczeństwo
utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
Jakie działania może podjąć szkoła aby mieć wpływ na przebieg postępowania sądowego.
Obowiązki dyrektora i nauczycieli w zakresie współpracy z organami ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości
a odpowiedzialność dyscyplinarna i karna pracowników pedagogicznych.

17
REALIZACJA PROCESU OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA
Podstawy prawne i faktyczne, dokumentowanie,
tryb i warunki procesu oceniania i klasyfikowania

Dopuszczalne sposoby i formy sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów ustalone przez nauczyciela
w zgodzie z § 2 rozporządzenia MEN w sprawie zajęć na odległość.
Warunki poprawności procesu oceniania w okresie realizacji zadań szkoły, w tym z wykorzystaniem
metod i technik kształcenia na odległość.
Zadania dyrektora szkoły związane z organizacją zadań szkoły mające wpływ na proces oceniania.
Warunki oceniania i klasyfikowania, w tym ustalanie ocen śródrocznych: formy sprawdzania wiadomości i umiejętności;
kryteria oceniania z zajęć edukacyjnych oraz oceniania zachowania; ustalanie oceny śródrocznej z zajęć edukacyjnych
i oceny zachowania; obowiązek modyfikacji trybu i warunków uzyskania oceny rocznej wyższej niż przewidywana.
Konsekwencje błędów w procesie oceniania i klasyfikowania.

18
PROCEDURY POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE OBOWIĄZKU NAUKI
I OBOWIĄZKU SZKOLNEGO
ze szczególnym naciskiem na elementy egzekwowania obowiązków

Egzekucja obowiązku szkolnego – obowiązki dyrektora szkoły i czynności przedegzekucyjne dyrektora szkoły:
kontrola spełnienia obowiązku szkolnego; obowiązki rodziców; nierealizowanie obowiązku szkolnego – definicja ustawowa;
czynności kontrolne dyrektora szkoły; postępowanie przedegzekucyjne w przypadku nierealizowania obowiązku szkolnego
(wezwanie/upomnienie; wniosek do organu wykonawczego o wszczęcie egzekucji).
Egzekucja obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – czynności egzekucyjne organu prowadzącego:
środek egzekucyjny – grzywna w celu przymuszenia; czynności egzekucyjne organu egzekucyjnego – wójta, burmistrza,
prezydenta (postanowienie o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia; postanowienie o umorzeniu nałożonej kary grzywny).

19
POWSZECHNE PRAWO PRACY A KARTA NAUCZYCIELA
Zasady stosowania przepisów prawa pracy wobec pracowników w szkole

Zasady stosowania przepisów Kodeksu pracy w szkołach wobec nauczycieli i pracowników niepedagogicznych:
kiedy stosować Kodeks Pracy i w jakim zakresie wobec pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych;
w jakich przypadkach stosuje się wyłącznie Kartę Nauczyciela;
w jakich przypadkach stosuje się wyłącznie Ustawę o Pracownikach Samorządowych.
Odrębności przepisów Karty Nauczyciela, ustawy o pracownikach samorządowych oraz Kodeksu pracy i zasady stosowania
w zakresie: nawiązania stosunku pracy; zmiany stosunku pracy; czasu pracy; urlopu wypoczynkowego – pracowników
pedagogicznych oraz niepedagogicznych, a także nauczycieli w placówkach feryjnych i nieferyjnych.
Orzecznictwo sądów powszechnych i Sądu Najwyższego w sprawach związanych ze stosowaniem przepisów Kodeksu pracy
i Karty Nauczyciela w szkołach i innych placówkach oświatowych.

20
NARZĘDZIA PRAWNE DYREKTORA
W ZARZĄDZANIU PLACÓWKĄ OŚWIATOWĄ
Przepisy prawa i ich właściwe stosowanie w praktyce

Statut i wewnątrzszkolne zasady oceniania (statut szkoły jako podstawa prawna działań dyrektora i nauczycieli;
zgodność procesu oceniania realizowanego przez nauczycieli z przepisami prawa powszechnie obowiązującego).
Organizacja i zarządzanie czasem pracy pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych – podstawy prawne
czasu pracy pracowników placówki oświatowej.
Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w świetle obowiązujących przepisów prawa.
Czynności dyrektora związane ze stosunkiem pracy pracowników szkoły:
poprawność nawiązania stosunku pracy z nauczycielem;
warunki poprawności zmiany i rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem.
Tworzenie i stosowanie regulaminów wewnątrzzakładowych (pracy, wynagradzania, ZFŚS).

21
PIERWSZA POMOC W STANACH ZAGROŻENIA ŻYCIA
ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM DZIECI

Pierwsza pomoc – uwarunkowania prawne. Zasady ratowania, bezpieczeństwo ratownika. Wezwanie pomocy.
BLS – resuscytacja krążeniowo oddechowa. Pozycja bezpieczna. Działania przeciwwstrząsowe.
Zadławienie, krwawienie kończyn, krwotok z nosa, amputacja.
Złamania i zwichnięcia. Oparzenia, udar. Ukąszenia, użądlenia.