Salon kompetencji PRAWNO -ORGANIZACYJNYCH

 

TEMAT SZKOLENIEPROPOZYCJE TEMATYKI (do ustalenia)ZGŁOSZENIE
ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA W ZAWODZIE NAUCZYCIELAOdpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli. Odpowiedzialność porządkowa nauczyciela i pracownika niepedagogicznego. Odpowiedzialność karna nauczyciela i dyrektora. Odpowiedzialność cywilna nauczyciela i dyrektora szkoły. Sposoby i warunki ograniczenia bądź wyłączenia odpowiedzialności prawnej nauczyciela i dyrektora placówki oświatowej.ZAMÓW SZKOLENIE
ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA SZKOŁY, UCZNIÓW I RODZICÓW W CYBERPRZESTRZENICyberprzemoc, ochrona dóbr osobistych naruszonych w internecie (w tym wizerunku),podszywanie się pod inne osoby w sieci. Odpowiedzialność uczniów za działania w internecie, w tym zakłócanie lekcji zdalnych – wzory pism. Prawa autorskie do prezentacji, zdjęć, scenariuszy zajęć wykorzystywanych przez nauczycieli – z czego można korzystać, jakich błędów się wystrzegać. Jak przygotować się na kolejny etap nauczania zdalnego – praktyczne wnioski w aspekcie prawnym. Prawa i obowiązki dyrektora, nauczycieli, uczniów i rodziców podczas nauczania zdalnego. Komunikacja z rodzicami przez środki porozumiewania się na odległośćZAMÓW SZKOLENIE
KONSTRUOWANIE I EWALUACJA IPETÓWIndywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny – regulacje prawne. Zadania zespołu nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem objętym kształceniem specjalnym na terenie przedszkola, szkoły, placówki oświatowej. Interpretacja zapisów w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego i rozwiązania organizacyjne. "Żywy IPET" – analiza 8 obszarów i sposób zapisu (wzory, przykłady, możliwości zespołu). Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia – jak ją sporządzić? Ocena efektywności programu i sposób jego modyfikowania. Współpraca z rodzicami i poradnią w zakresie opracowania i modyfikacji IPET.ZAMÓW SZKOLENIE
TWORZENIE PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO SZKOŁYPrawne uwarunkowania diagnozy w środowisku szkolnym. Obszary diagnozy zapotrzebowania środowiska szkolnego na treści wychowawcze i profilaktyczne. Metody i narzędzia do diagnozy sytuacji szkolnej. Planowanie działań wychowawczo-profilaktycznych na podstawie diagnozy potrzeb środowiska. Struktura programu i etapy pracy. Rola i zadania osób odpowiedzialnych za realizację działań w poszczególnych obszarach. "Żywy plan pracy wychowawczo-profilaktycznej" – uszczegółowienie przewidywanych działań, zgodnych z celami programu. Sposoby ewaluacji programu – narzędzia, dokumentowanieZAMÓW SZKOLENIE
DYREKTOR I NAUCZYCIEL W POSTĘPOWANIU CYWILNYM I KARNYM czyli jakich błędów unikać w kontaktach z rodzicami i uczniamiNa czym polega staranne wykonywanie obowiązku nadzoru wobec uczniów? Przykłady z sali sądowej. Kiedy nauczyciel lub dyrektor nie będą odpowiadać za szkodę wyrządzoną uczniowi? Jak przebiega postępowanie cywilne w sądzie i jakie dowody trzeba zgłosić? W jakich sytuacjach rodzice lub uczeń mogą skutecznie pozwać szkołę, dyrektora, nauczycieli? Przykłady z sali sądowej. Jak przebiega postępowanie karne (przed organami ścigania oraz w sądzie) i do czego ma prawo dyrektor oraz nauczyciel? Jak zgodnie z prawem reagować na próby obciążenia odpowiedzialnością za zdarzenia w szkole dyrektorów i nauczycieli przez rodziców? Jakie błędy najczęściej popełniają dyrektorzy i nauczyciele w postępowaniu sądowym?ZAMÓW SZKOLENIE
NAWIĄZANIE STOSUNKU PRACY Z NAUCZYCIELEM Warunki poprawności i podstawy prawne w świetle przepisów Karty Nauczyciela i powszechnego prawa pracyPodstawy prawne nawiązania stosunku pracy z nauczycielem i z pracownikiem niepedagogicznym. Relacje między Kartą Nauczyciela, a Kodeksem Pracy oraz między ustawą o pracownikach samorządowych a Kodeksem Pracy. Zatrudnienie nauczyciela na podstawie mianowania i na podstawie umowy o pracę. Zatrudnienie nauczycieli bez kwalifikacji. Zatrudnienie osoby do prowadzenia zajęć na podstawie ustawy Prawo oświatowe i Kodeks Pracy. Przykłady dokumentów konieczne w związku z zatrudnieniem nauczyciela w placówce oświatowej. Zatrudnienie pracowników niepedagogicznych w placówkach oświatowych. Systemy i rozkłady czasu pracy pracowników niepedagogicznych – przykłady możliwych rozwiązań w praktyce.ZAMÓW SZKOLENIE
FUNKCJONOWANIE ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOŁACH/PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH Przepisy prawa i praktyka stosowaniaZasady właściwego wydatkowania środków z funduszu socjalnego w kontekście kontroli ZUS. Regulamin ZFŚS. Przyznawanie świadczeń z Funduszu – kryterium socjalne. Zasady udzielania świadczeń pieniężnych. Wyłączenia możliwości finansowania określonych działań ze środków funduszu socjalnego. Pożyczki na cele mieszkaniowe – zasady udzielania i możliwe sposoby zabezpieczenia pożyczki. Orzecznictwo sądowe w sprawach dotyczących regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.ZAMÓW SZKOLENIE
ZWIĄZKI ZAWODOWE W SZKOLE Prawa i obowiązki dyrektora wobec związków zawodowych oraz zasady współpracy ze związkami zawodowymiZadania i kompetencje związków zawodowych w świetle przepisów prawa. Zakres spraw wymagających obowiązkowej współpracy dyrektora ze związkami zawodowymi i tryb tej współpracy. Obowiązki informacyjne związków zawodowych wobec dyrektora szkoły i skutki niedopełnienia tych obowiązków z uwzględnieniem nowych przepisów prawa w tym zakresie. Tryb współdziałania ze związkami zawodowymi w poszczególnych obszarach obowiązkowej współpracy ze szczególnym uwzględnieniem zmian w procesie uzgadniania wymaganym przez ustawę o związkach zawodowych.ZAMÓW SZKOLENIE
REGULAMIN PRACY I REGULAMIN WYNAGRADZANIA W SZKOLE Odpowiedzialność dyrektora za treść i stosowanieZnaczenie prawne i praktyczne regulaminów wewnątrzzakładowych. Tryb ustalenia regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania. Zasady współdziałania pracodawcy ze związkami zawodowymi w zakresie treści ustalania regulaminów wewnątrzzakładowych. Konieczna i fakultatywna treść regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania – wymagania wynikające z przepisów prawa i praktyczne przykłady. Przykłady określonych zapisów w regulaminie pracy i regulaminie wynagradzania w świetle praktyki i orzecznictwa sądowego.ZAMÓW SZKOLENIE
ZARZĄDZANIE CZASEM PRACY W SZKOLE. Praktyka stosowania przepisów o czasie pracy i urlopie wypoczynkowymCzas pracy nauczyciela: wymiar czasu pracy; pensum nauczyciela a wymiar czasu pracy; zajęcia i czynności wykonywane poza pensum – ze szczególnym uwzględnieniem zadań i czynności wynikających ze statutu szkoły; podwyższone pensum; obniżenie pensum; praca w dniu wolnym od pracy i wynagrodzenie za pracę w dniu wolnym od pracy; godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. Czas pracy pracowników niepedagogicznych. Urlop wypoczynkowy w placówkach oświatowych: urlopy nauczycieli – wymiar i zasady udzielania; urlop wypoczynkowy pracowników niepedagogicznych.ZAMÓW SZKOLENIE
JAK SKUTECZNIE PRZECIWDZIAŁAĆ MOBBINGOWI, MOLESTOWANIU I DYSKRYMINACJI W SZKOLE?Prawne konsekwencje mobbingu, molestowania i dyskryminacji. Odpowiedzialność za mobbing, molestowanie, zachowania dyskryminujące nauczyciela. Uprawnienia i obowiązki dyrektora oraz kadry pedagogicznej w związku z podejrzeniem nieakceptowalnych zachowań. Środki prewencyjne i interwencyjne, które należy wprowadzić w szkole (aktualny wzór procedury przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji, molestowaniu w szkole). Jak odpowiadać na pisma nauczycieli i rodziców zw. z dyskryminacją i mobbingiem. Jak zgłaszać nieakceptowalne zachowania względem uczniów organom ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości.ZAMÓW SZKOLENIE
WYPADKI W SZKOLE, ORGANIZACJA WYCIECZEK, UCZEŃ Z CHOROBĄ PRZEWLEKŁĄ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA CZYNY NARUSZAJĄCE PRAWA LUB DOBRO UCZNIA Praktyczne podejście do obowiązków w zakresie prawnych aspektów bezpieczeństwa w szkoleJak reagować na wypadki w szkole? Jakie działania należy podjąć w sytuacji wypadku w szkole? Jakie działania powinna wdrożyć szkoła, aby zminimalizować ryzyko ponoszenia odpowiedzialności za ucieczkę ucznia? Jakie czyny należy zgłaszać Rzecznikowi Dyscyplinarnemu. Jak postępować zgodnie z prawem w przypadku ucznia z chorobą przewlekłą? Kto powinien podawać mu leki? Za co odpowiada dyrektor, kierownik oraz opiekunowie na wycieczkach? Jakie obowiązki ma szkoła w zakresie przeciwdziałania cyberprzemocy i wykluczeniu? Jak komunikować się z sądami i organami ścigania w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa uczniów?ZAMÓW SZKOLENIE
AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELAPodstawy prawne awansu zawodowego: obowiązki nauczyciela, dyrektora i opiekuna stażu w świetle przepisów. Warunki nadania kolejnego stopnia awansu zawodowego. Przebieg stażu. Czynności podejmowane w związku z zakończeniem stażu. Wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego albo postępowania egzaminacyjnego. Wymagania konieczne do uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego (analiza wymagań określonych w rozporządzeniu w sprawie awansu zawodowego). Przebieg rozmowy kwalifikacyjnej albo egzaminu przed komisją kwalifikacyjną albo komisją egzaminacyjną.ZAMÓW SZKOLENIE
OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH NAUCZYCIELA, czyli jak postępować z roszczeniowymi rodzicami i trudnymi uczniami?Czy uczeń lub rodzic mogą nagrywać nauczyciela? W jaki sposób nauczyciel może chronić swój wizerunek i swoje dobre imię? Jakie są obowiązki dyrektora w zakresie ochrony dóbr osobistych nauczycieli? Jakie są praktyczne konsekwencje korzystania przez nauczycieli z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych? Jak skutecznie chronić dobra osobiste nauczyciela na gruncie prawa cywilnego i postąpić w przypadku ich naruszenia? Jakie środki ochrony przysługują nauczycielowi na gruncie prawa karnego w sytuacji zniesławienia i zniewagi. W jakich sytuacjach powiadomić organy wymiaru sprawiedliwości? Jaką odpowiedzialność ponoszą niepełnoletni uczniowie za naruszenie dóbr osobistych nauczyciela?ZAMÓW SZKOLENIE
SZKOŁA A SKONFLIKTOWANI RODZICE UCZNIA czyli co każdy nauczyciel wiedzieć powinien nt. konsekwencji ograniczenia władzy rodzicielskiej, orzeczenia rozwodu, konkubinatuJakie konsekwencje w kontaktach ze szkołą ma częściowe ograniczenie praw rodzicielskich? W jakiej sytuacji prawnej znajduje się dziecko podczas rozwodu a także po rozwodzie rodziców? Jak interpretować wyroki i postanowienia sądu dotyczące ingerencji we władzę rodzicielską? Jakie prawa mają osoby żyjące w konkubinacie/związkach nieformalnych w stosunku do dziecka swojego partnera? Jakich informacji i komu może udzielać nauczyciel na temat ucznia? Jak odpowiadać na pisma z sądu dotyczące ucznia?ZAMÓW SZKOLENIE
JAK WYKORZYSTAĆ ŚRODKI PRAWNE DO POMOCY DZIECKU ZAGROŻONEMU LUB DOTKNIĘTEMU PRZEMOCĄ?W jakich sytuacjach powiadomić organy wymiaru sprawiedliwości – wzory pism (wniosek o wgląd w sytuację dziecka, zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa). Zgłoszenie sprawy do prokuratury a procedura "Niebieskiej Karty". Jaka odpowiedzialność grozi sprawcy przestępstwa znęcania się, narażenia człowieka na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Jakie działania może podjąć szkoła aby mieć wpływ na przebieg postępowania sądowego. Obowiązki dyrektora i nauczycieli w zakresie współpracy z organami ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości a odpowiedzialność dyscyplinarna i karna pracowników pedagogicznych.ZAMÓW SZKOLENIE
REALIZACJA PROCESU OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA Podstawy prawne i faktyczne, dokumentowanie, tryb i warunki procesu oceniania i klasyfikowaniaDopuszczalne sposoby i formy sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów ustalone przez nauczyciela w zgodzie z § 2 rozporządzenia MEN w sprawie zajęć na odległość. Warunki poprawności procesu oceniania w okresie realizacji zadań szkoły, w tym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zadania dyrektora szkoły związane z organizacją zadań szkoły mające wpływ na proces oceniania. Warunki oceniania i klasyfikowania, w tym ustalanie ocen śródrocznych: formy sprawdzania wiadomości i umiejętności; kryteria oceniania z zajęć edukacyjnych oraz oceniania zachowania; ustalanie oceny śródrocznej z zajęć edukacyjnych i oceny zachowania; obowiązek modyfikacji trybu i warunków uzyskania oceny rocznej wyższej niż przewidywana. Konsekwencje błędów w procesie oceniania i klasyfikowania.ZAMÓW SZKOLENIE
PROCEDURY POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE OBOWIĄZKU NAUKI I OBOWIĄZKU SZKOLNEGO ze szczególnym naciskiem na elementy egzekwowania obowiązkówEgzekucja obowiązku szkolnego – obowiązki dyrektora szkoły i czynności przedegzekucyjne dyrektora szkoły: kontrola spełnienia obowiązku szkolnego; obowiązki rodziców; nierealizowanie obowiązku szkolnego – definicja ustawowa; czynności kontrolne dyrektora szkoły; postępowanie przedegzekucyjne w przypadku nierealizowania obowiązku szkolnego (wezwanie/upomnienie; wniosek do organu wykonawczego o wszczęcie egzekucji). Egzekucja obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – czynności egzekucyjne organu prowadzącego: środek egzekucyjny – grzywna w celu przymuszenia; czynności egzekucyjne organu egzekucyjnego – wójta, burmistrza, prezydenta (postanowienie o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia; postanowienie o umorzeniu nałożonej kary grzywny).ZAMÓW SZKOLENIE
POWSZECHNE PRAWO PRACY A KARTA NAUCZYCIELA Zasady stosowania przepisów prawa pracy wobec pracowników w szkoleZasady stosowania przepisów Kodeksu pracy w szkołach wobec nauczycieli i pracowników niepedagogicznych: kiedy stosować Kodeks Pracy i w jakim zakresie wobec pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych; w jakich przypadkach stosuje się wyłącznie Kartę Nauczyciela; w jakich przypadkach stosuje się wyłącznie Ustawę o Pracownikach Samorządowych. Odrębności przepisów Karty Nauczyciela, ustawy o pracownikach samorządowych oraz Kodeksu pracy i zasady stosowania w zakresie: nawiązania stosunku pracy; zmiany stosunku pracy; czasu pracy; urlopu wypoczynkowego – pracowników pedagogicznych oraz niepedagogicznych, a także nauczycieli w placówkach feryjnych i nieferyjnych. Orzecznictwo sądów powszechnych i Sądu Najwyższego w sprawach związanych ze stosowaniem przepisów Kodeksu pracy i Karty Nauczyciela w szkołach i innych placówkach oświatowych.ZAMÓW SZKOLENIE
NARZĘDZIA PRAWNE DYREKTORA W ZARZĄDZANIU PLACÓWKĄ OŚWIATOWĄ Przepisy prawa i ich właściwe stosowanie w praktyceStatut i wewnątrzszkolne zasady oceniania (statut szkoły jako podstawa prawna działań dyrektora i nauczycieli; zgodność procesu oceniania realizowanego przez nauczycieli z przepisami prawa powszechnie obowiązującego). Organizacja i zarządzanie czasem pracy pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych – podstawy prawne czasu pracy pracowników placówki oświatowej. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w świetle obowiązujących przepisów prawa. Czynności dyrektora związane ze stosunkiem pracy pracowników szkoły: poprawność nawiązania stosunku pracy z nauczycielem; warunki poprawności zmiany i rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem. Tworzenie i stosowanie regulaminów wewnątrzzakładowych (pracy, wynagradzania, ZFŚS).ZAMÓW SZKOLENIE
PIERWSZA POMOC W STANACH ZAGROŻENIA ŻYCIA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM DZIECIPierwsza pomoc – uwarunkowania prawne. Zasady ratowania, bezpieczeństwo ratownika. Wezwanie pomocy. BLS – resuscytacja krążeniowo oddechowa. Pozycja bezpieczna. Działania przeciwwstrząsowe. Zadławienie, krwawienie kończyn, krwotok z nosa, amputacja. Złamania i zwichnięcia. Oparzenia, udar. Ukąszenia, użądlenia.ZAMÓW SZKOLENIE