Salon kompetencji WYCHOWAWCZYCH

Dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

 

TEMAT SZKOLENIEPROPOZYCJE TEMATYKI (do ustalenia)ZGŁOSZENIE
AGRESJA W GRUPIE PRZEDSZKOLNEJDzieci z trudnościami emocjonalnymi w przedszkolu – przyczyny trudności, typologia zachowań agresywnych. Objawy istotnych zaburzeń vs utrwalone zachowania niepożądane – rozpoznawanie i sposoby niezwłocznego reagowania w obu przypadkach. Działania profilaktyczne nauczyciela – jak mądrze ustawić granice. Przyjazne techniki behawioralne w pracy z grupą przedszkolną. Znaczenie interwencji – co robić, a czego unikać w sytuacji trudnej; procedura interwencyjna krok po kroku. Zasoby nauczyciela – samoregulacja emocji, rezyliencja, myślenie zastępcze. Zasady współpracy nauczycieli i specjalistów w budowaniu skutecznych oddziaływań wychowawczych w grupie. Zabezpieczanie działań przedszkola (wzory dokumentów). Wypracowanie warunków współpracy z rodzicami zgodnie z regulacjami prawnymi.ZAMÓW SZKOLENIE
MODEL MOBILNEJ REKREACJI MUZYCZNEJ DR MACIEJA KIERYŁA W ŁAGODZENIU OBJAWÓW ADHD I ODD W PRZEDSZKOLUDziecko z ADHD i ODD w przedszkolu – kontekst psychologiczny i psychiatryczny. Krótko o dr Macieju Kieryle, prekursorze metody MRM (Mobilnej Rekreacji Muzycznej). Model MRM w teorii i praktyce – zdumiewające efekty w opanowaniu pobudzenia psychoruchowego i redukowania napięć u dzieci. Metoda OZURA – scenariusze zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym. Nuty na receptę – muzyka klasyczna i jej lecznicze zastosowanie w trakcie bieżącej pracy z dziećmi.ZAMÓW SZKOLENIE
BAJKOTERAPIA W PRZEDSZKOLU –JAK ROZWIJAĆ KOMPETENCJE EMOCJONALNO-SPOŁECZNE U MAŁYCH DZIECIRozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych dziecka na etapie przedszkolnym – ramy prawne zadania. Obserwacje pedagogiczne – dla kogo bajki terapeutyczne? Narzędzia i dokumentowanie. Krótko o bajkoterapii. Bajki terapeutyczne w praktyce – zdumiewające efekty w pracy z lękiem, złością, smutkiem u małego dziecka. Scenariusze zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym; ćwiczenia w pisaniu i wykorzystaniu bajek w trakcie bieżącej pracy z dziećmi.ZAMÓW SZKOLENIE
4 PRACA Z DZIECKIEM AUTYSTYCZNYM W PRZEDSZKOLU I W KLASACH 1–3Potrzeby uczniów z odmiennym wzorcem rozwoju (ASD). Standardy wsparcia dziecka z autyzmem w przedszkolu, szkole, placówce oświatowej. Planowanie pracy edukacyjno-terapeutycznej – "Żywy" IPET. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów z autyzmem – instruktaż. Działania interwencyjne: algorytm objawy osiowe vs zachowania opozycyjne, model ABC – schemat analizy zachowania, procedury wygaszania i wzmacniania zachowań. Plan interwencji do wybranego trudnego zachowania, algorytm pracy z wybuchem agresji impulsywnej; sprawdzona procedura interwencyjna krok po kroku. Zasoby nauczyciela/wychowawcy – samoregulacja emocji, rezyliencja. Kontrakt z uczniem – profil behawioralny. Akcja – Komunikacja – współpraca z rodziną ucznia oraz jej znaczenie dla efektywności oddziaływań psychologiczno-pedagogicznych.ZAMÓW SZKOLENIE
SKUTECZNE SPOSOBY UCZENIA DZIECKA SAMODYSCYPLINYZapobieganie niewłaściwym zachowaniom dzieci: niewłaściwe zachowania a normy rozwojowe, wartości w pracy nauczyciela jako podstawa jego odziaływań, normy i zasady – ich rola i prawidłowe wyznaczanie, praca z emocjami, pomocna pochwała i zachęta – ich rola i poprawne formułowanie. Reagowanie w sytuacjach łamania granic przez dzieci. Zachęcanie do współpracy – formułowanie efektywnych komunikatów. Idea konsekwencji zamiast kar.ZAMÓW SZKOLENIE
JAK ZACHĘCIĆ DZIECI DO WSPÓŁPRACY I WSPÓLNEGO ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓWRola nauczyciela i rodzica w konfliktach rówieśniczych w przedszkolu Przygotowanie dziecka do radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Najczęstsze błędy popełniane przez dorosłych. Jak dzieci rozwiązują konflikty i radzą sobie z problemami. Źródła i rodzaje konfliktów między dziećmi. Jakie motywy skłaniają dzieci do wszczynania konfliktów. Czy dzieci w wieku przedszkolnym są zdolne do współpracy? Metody działania, gdy dziecko ma konflikt z rówieśnikami w przedszkolu. Metoda mikrokręgów naprawczych. Kiedy gniew przechodzi w złość – dziecięce koła ratunkowe. Jak rozwiązywać konflikty w grupie? Przykładowe gry i zabawy przeciwko agresji.ZAMÓW SZKOLENIE

 

Dla wszystkich nauczycieli, wychowawców i specjalistów szkolnych

 

TEMAT SZKOLENIEPROPOZYCJE TEMATYKI (do ustalenia)ZGŁOSZENIE
SOS DLA RELACJI Jak skutecznie zintegrować zespół klasowy po okresie zdalnego nauczania?Team building – ciekawe pomysły na stworzenie zgranego, dobrze funkcjonującego zespołu. Poznajmy się od nowa, czyli przełamujemy lody – proste zabawy integracyjne, które doskonale poprawią atmosferę w klasie. Album wspomnień dla każdego ucznia odbiciem lustrzanym dla nauczyciela. Moja bezpieczna baza. Jaka jest i jak powinna wyglądać? Bonusowe przypominajki i zwalniacze z trudnych sytuacji – mój nastrój w roli głównej. Kufer gier i zabaw na zintegrowanie zespołu klasowego: Sześć pytań o…, Wywiad z Bardzo Ważną Osobą, czyli Tobą, Przełamywanie lodów, Integracyjne Bingo, Rzeczy – ciekawostki o mnie, Wehikuł Czasu, Kosmici wylądowali. I na koniec, tzw. "wspomagajki" na każdą lekcję i dla każdego.ZAMÓW SZKOLENIE
ORGANIZACJA I UDZIELANIE POMOCY PSYCHOLOGICZNO–PEDAGOGICZNEJProces indywidualizacji i dostosowania wymagań edukacyjnych w bieżącej pracy z uczniem ze SPE – obowiązujące podstawy prawne. Procedura udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w pracy zdalnej. Obserwacja pedagogiczna, badania i czynności diagnostyczne. Zasady współpracy nauczycieli i specjalistów szkolnych w pracy zdalnej – zintegrowane działania. Obszary i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych w bieżącej pracy z uczniem – instruktaż. Zabezpieczanie działań szkoły – indywidualna teczka badań i czynności uzupełniających, protokoły i notatki służbowe, regulaminy, procedury.ZAMÓW SZKOLENIE
INDYWIDUALIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJMetody i narzędzia diagnozowania potrzeb uczniów również uwarunkowanych pracą zdalną. Proces indywidualizacji i dostosowania wymagań edukacyjnych w bieżącej pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – znaczenie terminów, obowiązujące podstawy prawne. Obszary i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych w bieżącej pracy z uczniem – instruktaż. Zasady współpracy nauczycieli i specjalistów szkolnych w pracy zdalnej – zintegrowane działania. Pracownia specjalistów szkolnych – co może zrobić pedagog czy psycholog szkolny świadcząc pracę pomocową – aspekt prawny i praktyczny. Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w trzech krokach – odróżnianie opinii od orzeczeń, wskazań od zaleceń. Wywiązywanie się z powinności.ZAMÓW SZKOLENIE
JAK ROZMAWIAĆ Z ROSZCZENIOWYM RODZICEM?Autorytet nauczyciela w relacjach z rodzicami – zagrożenia wizerunku. Trudny rodzic roszczeniowy – podstawy diagnozy problemowej. Wypracowanie warunków współpracy z rodzicami – przepisy prawa i praktyka. Przykłady dobrych praktyk w kontakcie z rodzicami: minimalizowanie barier – techniki nawiązywania dobrego kontaktu: jak dotrzeć do istoty problemu – narzędzia "aktywnego słuchania"; strategie asertywne. Prowadzenie rozmów indywidualnych w różnych kontekstach sytuacji trudnych – ćwiczenia. Zabezpieczanie działań własnych i szkoły – protokoły, notatki służbowe, wzór kontraktu. Superwizja przypadków, panel dyskusyjny.ZAMÓW SZKOLENIE
ZEBRANIA Z RODZICAMI JAK BUDOWAĆ PRZESTRZEŃ DOBRYCH RELACJI?Rola nauczyciela wychowawcy w zakresie przeprowadzania spotkań z rodzicami. Sposoby tworzenia właściwej przestrzeni do zebrań. Jak poznać rodziców na pierwszym zebraniu. Sposoby określania oczekiwań i możliwości. Metody przełamywania barier komunikacyjnych i budowania zespołu. Tematyka spotkań z rodzicami. "Szwedzki stół" – baza pomysłów do praktycznego wykorzystania podczas zebrań z rodzicamiZAMÓW SZKOLENIE
ROZPOZNANIE I PRACA Z UCZNIEM Z OBNIŻONYM NASTROJEM I DEPRESJĄNiespecyficzne oznaki kryzysu – maski depresji. Depresja – kontekst psychologiczny ucznia z depresją, zaburzenia współwystępujące. Zasoby własne nauczyciela/wychowawcy w procesie wspierania ucznia; profilaktyka zagrożeń – czynniki chroniące. Zasady komunikacji wspierającej – co mówić, a czego unikać, gdy zdarzy się nagła sytuacja. Praktyczne propozycje wykorzystania elementów terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (TSR) w warunkach szkoły/placówki. Schemat rozmowy z uczniem, który zgłasza myśli samobójcze. Strategia wczesnej interwencji kryzysowej; procedura interwencyjna krok po kroku. Błędy w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkoły/placówki, wobec ucznia w kryzysie. Współpraca z rodzicami i podmiotami działającymi na rzecz dziecka i rodziny – informacja o potrzebie przeprowadzenia badania, wzór karty interwencji, wsparcie telefoniczne.ZAMÓW SZKOLENIE
DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE I INTERWENCYJNE W PRACY Z UCZNIEM TRUDNYMCzynniki ryzyka występowania trudności emocjonalnych u dzieci. Podstawy diagnozy problemowej "ucznia trudnego". Rodzaje interwencji – co robić, a czego unikać w sytuacji trudnej. Wybrane techniki behawioralne w łagodzeniu objawów trudnego zachowania ucznia. Elementy terapii realistycznej Williama Glassera w praktyce szkolnej. Zarządzanie procesem grupowym – jak sobie radzić z niepozytywnym liderem. Szkolny system bezpieczeństwa – zabezpieczanie działań własnych nauczyciela, szkolne procedury reagowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i/lub życia dzieci.ZAMÓW SZKOLENIE
DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE I INTERWENCYJNE W PRACY Z UCZNIEM NIEPEŁNOSPRAWNYM INTELEKTUALNIE I Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SPRZĘŻONĄPotrzeby ucznia niepełnosprawnego intelektualnie a teoria frustracji/agresji. Indywidualizacja w trakcie bieżącej pracy z uczniem – zabezpieczanie indywidualnych potrzeb ucznia, standardy wsparcia. Procedury wygaszania i wzmacniania zachowań w podejściu behawioralnym. Schemat analizy zachowania; plan interwencji krok po kroku. Rodzaje agresji. Algorytm pracy z wybuchem agresji impulsywnej – co robić, a czego unikać, gdy zdarzy się nagła sytuacja. Zasoby nauczyciela/wychowawcy/specjalisty – samoregulacja emocji, rezyliencja. Praca zespołu nauczycieli i specjalistów – wspólna odpowiedzialność za jej efekty. Wypracowanie warunków współpracy z rodzicami i ich znaczenie dla skuteczności oddziaływań edukacyjno-terapeutycznych. Zabezpieczenie działań szkoły/placówki – protokoły, notatki służbowe, zapis działań.ZAMÓW SZKOLENIE
JAK SKUTECZNIE ZARZĄDZAĆ TRUDNĄ KLASĄ? POZYTYWNA DYSCYPLINA W PRAKTYCEPozytywna dyscyplina – zakres merytoryczny. Nowe spojrzenie na nieodpowiednie zachowanie uczniów – cztery błędne cele wg Dreikursa. Dlaczego kara jest nieskuteczna? Narzędzia pozytywnej dyscypliny w praktyce. Partycypacja uczniów w klasie – doradztwo rówieśnicze. Pozytywne strategie zarządzania trudną klasą. Zasady współpracy nauczycieli i wychowawcy w budowaniu pozytywnej dyscypliny w trudnej klasie. Pozytywny plan wspomagania "trudnej klasy" – wzór. Narzędzia pozytywnego komunikowania się z "trudnymi rodzicami" – profil oparty na relacji.ZAMÓW SZKOLENIE
LEKCJE WYCHOWAWCZE Z POMYSŁEMRola szkoły i rolę wychowawcy w procesie wychowywania ucznia. Zastosowanie różnych form pracy wspierających proces wychowawczy. Metody i techniki do zespołu klasowego, dzięki którym uczniowie chętnie będą uczestniczyć w godzinie wychowawczej. Doświadczenie edukacji zdalnej jako pomysł na poprowadzenie ciekawych zajęć wychowawczych. "Sprawdzone gotowce", czyli baza pomysłów do praktycznego wykorzystania podczas lekcji.ZAMÓW SZKOLENIE
PRACA Z UCZNIEM ZE SPEKTRUM AUTYZMUKontekst psychologiczny dziecka autystycznego w klasie. Objawy zaburzeń, reakcje wyuczone w odpowiedzi na działania osób w środowisku – podtrzymanie objawów lub odpowiedź na działania wspierające. Co może zrobić nauczyciel? Umiejętności interwencyjne w sytuacji trudnej. Bieżąca praca z dzieckiem – "recepta" na zespół Aspergera. Co może zrobić specjalista szkolny? Modelowanie zachowań pożądanych z wykorzystaniem elementów terapii dramą. Zorganizowane formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkoły (zajęcia specjalistyczne). Przykłady rozmowy warsztatowej z rodzicem dziecka autystycznego oraz rodzicami pozostałych dzieci w klasie.ZAMÓW SZKOLENIE
JAK SOBIE RADZIĆ Z UCZNIEM Z ADHD, ZABURZENIAMI OPOZYCYJNO-BUNTOWNICZYMI (ODD) I ZABURZENIAMI ZACHOWANIA (CD)Kontekst psychologiczny i psychiatryczny dziecka z ADHD, ODD, CD w klasie. Co może zrobić nauczyciel/specjalista szkolny? Umiejętności interwencyjne w sytuacji trudnej – jak efektywnie prowadzić interwencje humanistyczne, psychodynamiczne i behawioralne. Bieżąca praca z dzieckiem. Zorganizowane formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkoły (zajęcia specjalistyczne). Praktyczne propozycje wykorzystania elementów terapii Glassera i Metody Wspólnej Sprawy w warunkach szkolnych. Szkolny system bezpieczeństwa – zabezpieczanie działań własnych nauczyciela. Algorytm pracy z wybuchem agresji impulsywnej. Autorska, skuteczna procedura interwencyjna. Przykłady rozmowy warsztatowej z rodzicem dziecka z ADHD, ODD, CD oraz rodzicami pozostałych dzieci w klasie.ZAMÓW SZKOLENIE
AUTODESTRUKCYJNE ZACHOWANIA WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻYGeneza i funkcje zachowań autodestrukcyjnych, diagnoza suicydalna, zespół presuicydalny Ringela. Gesty samobójcze, samobójstwa rozszerzone, ocena ryzyka, praktyczne wskazówki. Czynniki zwiększonego ryzyka samobójstwa, sygnały ostrzegawcze (ćwiczenie praktycznych umiejętności). Symptomy zachowań autodestrukcyjnych i zaburzeń towarzyszących – formy samookaleczeń, wpływ otoczenia, cechy charakterystyczne, czynniki kulturowe. Interwencja wobec osoby zagrożonej samobójstwem. Myśli a intencje – ocena ryzyka. Budowanie systemu pomocy i wsparcia. Scenariusze rozmowy z uczniem dokonującym samouszkodzeń, po próbie samobójczej, dotkniętym zaburzeniami odżywania oraz jego rodziną. Kontrakt współpracy – praktyczne ćwiczenia.ZAMÓW SZKOLENIE
BEZPIECZEŃSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY W INTERNECIECyberprzemoc i ryzykowne zachowania w internecie – charakterystyka, geneza, skutki. Zasady podejmowania interwencji prawnych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dziecka i nastolatka w Internecie. Planowanie i przeprowadzanie skutecznych interwencji pedagogicznych – kryzysowych i psychoprofilaktycznych.ZAMÓW SZKOLENIE
FONOHOLIZM U UCZNIÓWCzym jest uzależnienie behawioralne? Podstawowe kryteria diagnostyczne. Fonoholizm jako szczególna forma uzależnienia behawioralnego. Typologia. Objawy. Sygnały ostrzegawcze. Strategie postępowania w sytuacji rozpoznania fonoholizmu. Gdzie szukać pomocy? Formy redukowania konsekwencji choroby. Profilaktyka – strategie dla rodziców i szkoły.ZAMÓW SZKOLENIE
JAK STWORZYĆ WARUNKI DO ROZWOJU I WSPÓŁPRACY W ZRÓŻNICOWANEJ KULTUROWO I NARODOWO KLASIE?Interkulturowość i wielokulturowość – czym są i czym się różnią? Obserwowane zagrożenia i wyzwania z perspektywy szkoły i klasy, oraz rozwoju indywidualnego. Co robią ludzie w nowych środowiskach? – modele akulturacji. Jak pracować w środowisku otwartym i różnym kulturowo? Uczeń emigrant a uczeń reemigrant – co ich łączy a co jest różne? – analiza sytuacji psychologicznej, społecznej i prawnej z perspektywy nauczyciela. Co jest ważne? – dobre praktyki i rozwiązania pracy z uczniami opracowane na podstawie działań szkół międzynarodowych i międzykulturowych w Polsce i za granicą.ZAMÓW SZKOLENIE
INFORMACJA ZWROTNA JAKO NARZĘDZIE DO MOTYWOWANIA UCZNIÓWJak komunikować postępy w nauce uczniowi i jego rodzicom? Powody, dla których warto stosować informację zwrotną, również w kształceniu zdalnym. Elementy konstruktywnej informacji zwrotnej i jej formy. Informacja zwrotna a ocena sumująca. Rola IZ w zwiększaniu zaangażowania i budowaniu indywidualnej relacji z uczniem.ZAMÓW SZKOLENIE
PRACA Z UCZNIEM – SPRAWCĄ AGRESJIBezpieczeństwo w szkole – podstawa prawna. Szkolny system bezpieczeństwa – profilaktyka zachowań agresywnych. Procedura bezpiecznych relacji nauczyciel – uczeń. Przyczyny agresywnych zachowań uczniów, rodzaje agresji. Sprawca – ofiara – świadek agresji; schematy wejścia w rolę. Skuteczne metody i techniki pracy z uczniem: sprawcą agresji, ofiarą, świadkiem zdarzenia. Szkolne procedury reagowania w sytuacjach trudnych wychowawczo – działania doraźne i długofalowe, schematy postępowania, rodzaje interwencji. Algorytm pracy z wybuchem agresji impulsywnej/czy i kiedy wzywać karetkę Pogotowia Ratunkowego. Połączone siły – współpraca nauczycieli i specjalistów w realizowaniu procedur interwencyjnych, zabezpieczanie działań.ZAMÓW SZKOLENIE