Salon kompetencji WYCHOWAWCZYCH

SALON KOMPETENCJI WYCHOWAWCZYCH

Dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

 

TEMAT SZKOLENIEPROPOZYCJE TEMATYKI (do ustalenia)ZGŁOSZENIE
AGRESJA W GRUPIE PRZEDSZKOLNEJDzieci z trudnościami emocjonalnymi w przedszkolu – przyczyny trudności, typologia zachowań agresywnych. Objawy istotnych zaburzeń vs utrwalone zachowania niepożądane – rozpoznawanie i sposoby niezwłocznego reagowania w obu przypadkach. Działania profilaktyczne nauczyciela – jak mądrze ustawić granice. Przyjazne techniki behawioralne w pracy z grupą przedszkolną. Znaczenie interwencji – co robić, a czego unikać w sytuacji trudnej; procedura interwencyjna krok po kroku. Zasoby nauczyciela – samoregulacja emocji, rezyliencja, myślenie zastępcze. Zasady współpracy nauczycieli i specjalistów w budowaniu skutecznych oddziaływań wychowawczych w grupie. Zabezpieczanie działań przedszkola (wzory dokumentów). Wypracowanie warunków współpracy z rodzicami zgodnie z regulacjami prawnymi.ZAMÓW SZKOLENIE
JAK SOBIE RADZIĆ Z UCZNIEM Z ADHD W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJKontekst psychologiczny z ADHD w grupie/klasie, rozpoznanie ind. potrzeb ucznia. Objawy zaburzenia vs reakcje wyuczone w odpowiedzi na działania osób w środowisku - podtrzymanie objawów lub odpowiedź na działania wspierające. Czy rodzic może odmówić badania dziecka w poradni i/lub innej placówce specjalistycznej? Praktyczne wskazówki prawne. Szkolny system bezpieczeństwa – szkolne procedury reagowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i/lub życia dzieci, zabezpieczanie działań własnych nauczyciela. Umiejętności interwencyjne w sytuacji trudnej – interwencje humanistyczne, psychodynamiczne i  behawioralne. Bieżąca praca z dzieckiem, zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów. Algorytm pracy z wybuchem agresji impulsywnej i procedura interwencyjna. Przykład rozmowy warsztatowej z rodzicem dziecka z ADHD.ZAMÓW SZKOLENIE
BAJKOTERAPIA W PRZEDSZKOLU –JAK ROZWIJAĆ KOMPETENCJE EMOCJONALNO-SPOŁECZNE U MAŁYCH DZIECIRozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych dziecka na etapie przedszkolnym – ramy prawne zadania. Obserwacje pedagogiczne – dla kogo bajki terapeutyczne? Narzędzia i dokumentowanie. Krótko o bajkoterapii. Bajki terapeutyczne w praktyce – zdumiewające efekty w pracy z lękiem, złością, smutkiem u małego dziecka. Scenariusze zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym; ćwiczenia w pisaniu i wykorzystaniu bajek w trakcie bieżącej pracy z dziećmi.ZAMÓW SZKOLENIE
PRACA Z DZIECKIEM AUTYSTYCZNYM W PRZEDSZKOLU I W KLASACH 1–3Potrzeby uczniów z odmiennym wzorcem rozwoju (ASD). Standardy wsparcia dziecka z autyzmem w przedszkolu, szkole, placówce oświatowej. Planowanie pracy edukacyjno-terapeutycznej – "Żywy" IPET. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów z autyzmem – instruktaż. Działania interwencyjne: algorytm objawy osiowe vs zachowania opozycyjne, model ABC – schemat analizy zachowania, procedury wygaszania i wzmacniania zachowań. Plan interwencji do wybranego trudnego zachowania, algorytm pracy z wybuchem agresji impulsywnej; sprawdzona procedura interwencyjna krok po kroku. Zasoby nauczyciela/wychowawcy – samoregulacja emocji, rezyliencja. Kontrakt z uczniem – profil behawioralny. Akcja – Komunikacja – współpraca z rodziną ucznia oraz jej znaczenie dla efektywności oddziaływań psychologiczno-pedagogicznych.ZAMÓW SZKOLENIE
SKUTECZNE SPOSOBY UCZENIA DZIECKA SAMODYSCYPLINYZapobieganie niewłaściwym zachowaniom dzieci: niewłaściwe zachowania a normy rozwojowe, wartości w pracy nauczyciela jako podstawa jego odziaływań, normy i zasady – ich rola i prawidłowe wyznaczanie, praca z emocjami, pomocna pochwała i zachęta – ich rola i poprawne formułowanie. Reagowanie w sytuacjach łamania granic przez dzieci. Zachęcanie do współpracy – formułowanie efektywnych komunikatów. Idea konsekwencji zamiast kar.ZAMÓW SZKOLENIE
JAK ZACHĘCIĆ DZIECI DO WSPÓŁPRACY I WSPÓLNEGO ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓWRola nauczyciela i rodzica w konfliktach rówieśniczych w przedszkolu Przygotowanie dziecka do radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Najczęstsze błędy popełniane przez dorosłych. Jak dzieci rozwiązują konflikty i radzą sobie z problemami. Źródła i rodzaje konfliktów między dziećmi. Jakie motywy skłaniają dzieci do wszczynania konfliktów. Czy dzieci w wieku przedszkolnym są zdolne do współpracy? Metody działania, gdy dziecko ma konflikt z rówieśnikami w przedszkolu. Metoda mikrokręgów naprawczych. Kiedy gniew przechodzi w złość – dziecięce koła ratunkowe. Jak rozwiązywać konflikty w grupie? Przykładowe gry i zabawy przeciwko agresji.ZAMÓW SZKOLENIE

 

Dla wszystkich nauczycieli, wychowawców i specjalistów szkolnych

 

TEMAT SZKOLENIEPROPOZYCJE TEMATYKI (do ustalenia)ZGŁOSZENIE
SOS DLA RELACJI Jak skutecznie zintegrować zespół klasowy.Team building – ciekawe pomysły na stworzenie zgranego, dobrze funkcjonującego zespołu. Poznajmy się od nowa, czyli przełamujemy lody – proste zabawy integracyjne, które doskonale poprawią atmosferę w klasie. Album wspomnień dla każdego ucznia odbiciem lustrzanym dla nauczyciela. Moja bezpieczna baza. Jaka jest i jak powinna wyglądać? Bonusowe przypominajki i zwalniacze z trudnych sytuacji – mój nastrój w roli głównej. Kufer gier i zabaw na zintegrowanie zespołu klasowego: Sześć pytań o…, Wywiad z Bardzo Ważną Osobą, czyli Tobą, Przełamywanie lodów, Integracyjne Bingo, Rzeczy – ciekawostki o mnie, Wehikuł Czasu, Kosmici wylądowali. I na koniec, tzw. "wspomagajki" na każdą lekcję i dla każdego.ZAMÓW SZKOLENIE
ORGANIZACJA I UDZIELANIE POMOCY PSYCHOLOGICZNO–PEDAGOGICZNEJProces indywidualizacji i dostosowania wymagań edukacyjnych w bieżącej pracy z uczniem ze SPE – obowiązujące podstawy prawne. Procedura udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w pracy zdalnej. Obserwacja pedagogiczna, badania i czynności diagnostyczne. Zasady współpracy nauczycieli i specjalistów szkolnych w pracy zdalnej – zintegrowane działania. Obszary i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych w bieżącej pracy z uczniem – instruktaż. Zabezpieczanie działań szkoły – indywidualna teczka badań i czynności uzupełniających, protokoły i notatki służbowe, regulaminy, procedury.ZAMÓW SZKOLENIE
INDYWIDUALIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJMetody i narzędzia diagnozowania potrzeb uczniów również uwarunkowanych pracą zdalną. Proces indywidualizacji i dostosowania wymagań edukacyjnych w bieżącej pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – znaczenie terminów, obowiązujące podstawy prawne. Obszary i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych w bieżącej pracy z uczniem – instruktaż. Zasady współpracy nauczycieli i specjalistów szkolnych w pracy zdalnej – zintegrowane działania. Pracownia specjalistów szkolnych – co może zrobić pedagog czy psycholog szkolny świadcząc pracę pomocową – aspekt prawny i praktyczny. Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w trzech krokach – odróżnianie opinii od orzeczeń, wskazań od zaleceń. Wywiązywanie się z powinności.ZAMÓW SZKOLENIE

EWALUACJA KOŃCOWOROCZNA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

Rozpoznawanie indywidualnych  potrzeb uczniów – znaczenie terminu, obowiązujące podstawy prawne. Rozpoznanie wstępne – obserwacja pedagogiczna, badania i czynności diagnostyczne (narzędzia, dokumentowanie). Rozpoznanie monitorujące (ewaluacja) – ocena efektów pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym  objętym kształceniem specjalnym (WOPFU); wnioski do dalszej pracy (narzędzia, dokumentowanie). Zasady współpracy nauczycieli i specjalistów szkolnych – wspólna  odpowiedzialność  za ewaluację i jej efekty. Planowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w roku szkolnym na podstawie wniosków z ewaluacji.

ZAMÓW SZKOLENIE
JAK WSPÓŁPRACOWAĆ Z ROSZCZENIOWYM RODZICEM?Autorytet nauczyciela w relacjach z rodzicami – zagrożenia wizerunku. Trudny rodzic roszczeniowy – podstawy diagnozy problemowej. Wypracowanie warunków współpracy z rodzicami – przepisy prawa i praktyka. Przykłady dobrych praktyk w kontakcie z rodzicami: minimalizowanie barier – techniki nawiązywania dobrego kontaktu: jak dotrzeć do istoty problemu – narzędzia "aktywnego słuchania"; strategie asertywne. Prowadzenie rozmów indywidualnych w różnych kontekstach sytuacji trudnych – ćwiczenia. Zabezpieczanie działań własnych i szkoły – protokoły, notatki służbowe, wzór kontraktu. Superwizja przypadków, panel dyskusyjny.ZAMÓW SZKOLENIE
ZEBRANIA Z RODZICAMI JAK BUDOWAĆ PRZESTRZEŃ DOBRYCH RELACJI?

Formy współpracy z rodzicami/prawnymi opiekunami. Jak zorganizować wywiadówkę, aby rodzice/prawni opiekunowie chętnie w niej uczestniczyli - o tym właśnie należy pamiętać podczas planowania przebiegu zebrania z rodzicami. Oczekiwania nauczyciela kontra oczekiwania rodziców/prawnych opiekunów. Budowanie pozytywnego autorytetu wśród uczniów przepustką do dobrych relacji z rodzicami/prawnymi opiekunami. Jak radzić sobie ze stresem, wstydem, i niepewnością podczas spotkań z rodzicami/prawnymi opiekunami – gotowe zabiegi jako wsparcie dla nauczycieli. Metody przełamywania barier komunikacyjnych i budowania zespołu. Przykładowa tematyka spotkań z rodzicami/prawnymi opiekunami. Niezawodne zabiegi mające wpływ na obecność rodzica/prawnego opiekuna na zebraniu. „Szwedzki stół” – baza pomysłów do praktycznego wykorzystania podczas zebrań z rodzicami. W jaki sposób zakończyć wywiadówkę, aby rodzice/prawni opiekunowie nie mieli poczucia straconego czasu.

ZAMÓW SZKOLENIE
ROZPOZNANIE I PRACA Z UCZNIEM Z OBNIŻONYM NASTROJEM I DEPRESJĄNiespecyficzne oznaki kryzysu – maski depresji. Depresja – kontekst psychologiczny ucznia z depresją, zaburzenia współwystępujące. Zasoby własne nauczyciela/wychowawcy w procesie wspierania ucznia; profilaktyka zagrożeń – czynniki chroniące. Zasady komunikacji wspierającej – co mówić, a czego unikać, gdy zdarzy się nagła sytuacja. Praktyczne propozycje wykorzystania elementów terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (TSR) w warunkach szkoły/placówki. Schemat rozmowy z uczniem, który zgłasza myśli samobójcze. Strategia wczesnej interwencji kryzysowej; procedura interwencyjna krok po kroku. Błędy w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkoły/placówki, wobec ucznia w kryzysie. Współpraca z rodzicami i podmiotami działającymi na rzecz dziecka i rodziny – informacja o potrzebie przeprowadzenia badania, wzór karty interwencji, wsparcie telefoniczne.ZAMÓW SZKOLENIE
DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE I INTERWENCYJNE W PRACY Z UCZNIEM TRUDNYMCzynniki ryzyka występowania trudności emocjonalnych u dzieci. Podstawy diagnozy problemowej "ucznia trudnego". Rodzaje interwencji – co robić, a czego unikać w sytuacji trudnej. Wybrane techniki behawioralne w łagodzeniu objawów trudnego zachowania ucznia. Elementy terapii realistycznej Williama Glassera w praktyce szkolnej. Zarządzanie procesem grupowym – jak sobie radzić z niepozytywnym liderem. Szkolny system bezpieczeństwa – zabezpieczanie działań własnych nauczyciela, szkolne procedury reagowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i/lub życia dzieci.ZAMÓW SZKOLENIE
DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE I INTERWENCYJNE W PRACY Z UCZNIEM NIEPEŁNOSPRAWNYM INTELEKTUALNIE I Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SPRZĘŻONĄPotrzeby ucznia niepełnosprawnego intelektualnie a teoria frustracji/agresji. Indywidualizacja w trakcie bieżącej pracy z uczniem – zabezpieczanie indywidualnych potrzeb ucznia, standardy wsparcia. Procedury wygaszania i wzmacniania zachowań w podejściu behawioralnym. Schemat analizy zachowania; plan interwencji krok po kroku. Rodzaje agresji. Algorytm pracy z wybuchem agresji impulsywnej – co robić, a czego unikać, gdy zdarzy się nagła sytuacja. Zasoby nauczyciela/wychowawcy/specjalisty – samoregulacja emocji, rezyliencja. Praca zespołu nauczycieli i specjalistów – wspólna odpowiedzialność za jej efekty. Wypracowanie warunków współpracy z rodzicami i ich znaczenie dla skuteczności oddziaływań edukacyjno-terapeutycznych. Zabezpieczenie działań szkoły/placówki – protokoły, notatki służbowe, zapis działań.ZAMÓW SZKOLENIE
JAK SKUTECZNIE ZARZĄDZAĆ TRUDNĄ KLASĄ? POZYTYWNA DYSCYPLINA W PRAKTYCEPozytywna dyscyplina – zakres merytoryczny. Nowe spojrzenie na nieodpowiednie zachowanie uczniów – cztery błędne cele wg Dreikursa. Dlaczego kara jest nieskuteczna? Narzędzia pozytywnej dyscypliny w praktyce. Partycypacja uczniów w klasie – doradztwo rówieśnicze. Pozytywne strategie zarządzania trudną klasą. Zasady współpracy nauczycieli i wychowawcy w budowaniu pozytywnej dyscypliny w trudnej klasie. Pozytywny plan wspomagania "trudnej klasy" – wzór. Narzędzia pozytywnego komunikowania się z "trudnymi rodzicami" – profil oparty na relacji.ZAMÓW SZKOLENIE

ZRÓŻNICOWANA KLASA Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych w zespole klasowym

Jakie  dysfunkcje mogą wpływać na proces uczenia się? Jacy uczniowie mogą otrzymać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego? Kto może mieć opinię o pomocy psychologiczno-pedagogicznej? W jaki sposób przygotować klasę na pojawienie się osoby „innej” w klasie? Jakie mechanizmy grupowe przyspieszają i opóźniają proces integracji zespołu klasowego? Czy edukacja włączająca jest możliwa bez świadomości społecznej? Jak stereotypy i uprzedzenia wpływają na proces edukacji włączającej w klasie? Jaka jest rola wychowawcy, a jaka nauczycielaZAMÓW SZKOLENIE
LEKCJE WYCHOWAWCZE Z POMYSŁEMRola szkoły i rolę wychowawcy w procesie wychowywania ucznia. Zastosowanie różnych form pracy wspierających proces wychowawczy. Metody i techniki do zespołu klasowego, dzięki którym uczniowie chętnie będą uczestniczyć w godzinie wychowawczej. Doświadczenie edukacji zdalnej jako pomysł na poprowadzenie ciekawych zajęć wychowawczych. "Sprawdzone gotowce", czyli baza pomysłów do praktycznego wykorzystania podczas lekcji.ZAMÓW SZKOLENIE
PRACA Z UCZNIEM ZE SPEKTRUM AUTYZMUKontekst psychologiczny dziecka autystycznego w klasie. Objawy zaburzeń, reakcje wyuczone w odpowiedzi na działania osób w środowisku – podtrzymanie objawów lub odpowiedź na działania wspierające. Co może zrobić nauczyciel? Umiejętności interwencyjne w sytuacji trudnej. Bieżąca praca z dzieckiem – "recepta" na zespół Aspergera. Co może zrobić specjalista szkolny? Modelowanie zachowań pożądanych z wykorzystaniem elementów terapii dramą. Zorganizowane formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkoły (zajęcia specjalistyczne). Przykłady rozmowy warsztatowej z rodzicem dziecka autystycznego oraz rodzicami pozostałych dzieci w klasie.ZAMÓW SZKOLENIE
JAK SOBIE RADZIĆ Z UCZNIEM Z ADHD, ZABURZENIAMI OPOZYCYJNO-BUNTOWNICZYMI (ODD) I ZABURZENIAMI ZACHOWANIA (CD)Kontekst psychologiczny i psychiatryczny dziecka z ADHD, ODD, CD w klasie. Co może zrobić nauczyciel/specjalista szkolny? Umiejętności interwencyjne w sytuacji trudnej – jak efektywnie prowadzić interwencje humanistyczne, psychodynamiczne i behawioralne. Bieżąca praca z dzieckiem. Zorganizowane formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkoły (zajęcia specjalistyczne). Praktyczne propozycje wykorzystania elementów terapii Glassera i Metody Wspólnej Sprawy w warunkach szkolnych. Szkolny system bezpieczeństwa – zabezpieczanie działań własnych nauczyciela. Algorytm pracy z wybuchem agresji impulsywnej. Autorska, skuteczna procedura interwencyjna. Przykłady rozmowy warsztatowej z rodzicem dziecka z ADHD, ODD, CD oraz rodzicami pozostałych dzieci w klasie.ZAMÓW SZKOLENIE
AUTODESTRUKCYJNE ZACHOWANIA WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻYGeneza i funkcje zachowań autodestrukcyjnych, diagnoza suicydalna, zespół presuicydalny Ringela. Gesty samobójcze, samobójstwa rozszerzone, ocena ryzyka, praktyczne wskazówki. Czynniki zwiększonego ryzyka samobójstwa, sygnały ostrzegawcze (ćwiczenie praktycznych umiejętności). Symptomy zachowań autodestrukcyjnych i zaburzeń towarzyszących – formy samookaleczeń, wpływ otoczenia, cechy charakterystyczne, czynniki kulturowe. Interwencja wobec osoby zagrożonej samobójstwem. Myśli a intencje – ocena ryzyka. Budowanie systemu pomocy i wsparcia. Scenariusze rozmowy z uczniem dokonującym samouszkodzeń, po próbie samobójczej, dotkniętym zaburzeniami odżywania oraz jego rodziną. Kontrakt współpracy – praktyczne ćwiczenia.ZAMÓW SZKOLENIE
BEZPIECZEŃSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY W INTERNECIECyberprzemoc i ryzykowne zachowania w internecie – charakterystyka, geneza, skutki. Zasady podejmowania interwencji prawnych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dziecka i nastolatka w Internecie. Planowanie i przeprowadzanie skutecznych interwencji pedagogicznych – kryzysowych i psychoprofilaktycznych.ZAMÓW SZKOLENIE
FONOHOLIZM U UCZNIÓWCzym jest uzależnienie behawioralne? Podstawowe kryteria diagnostyczne. Fonoholizm jako szczególna forma uzależnienia behawioralnego. Typologia. Objawy. Sygnały ostrzegawcze. Strategie postępowania w sytuacji rozpoznania fonoholizmu. Gdzie szukać pomocy? Formy redukowania konsekwencji choroby. Profilaktyka – strategie dla rodziców i szkoły.ZAMÓW SZKOLENIE
JAK STWORZYĆ WARUNKI DO ROZWOJU I WSPÓŁPRACY W ZRÓŻNICOWANEJ KULTUROWO I NARODOWO KLASIE?

Interkulturowość i wielokulturowość – czym są i czym się różnią? Obserwowane zagrożenia i wyzwania z perspektywy szkoły i klasy, oraz rozwoju  indywidualnego. Co robią ludzie w nowych środowiskach? – modele akulturacji. Jak pracować w środowisku otwartym i różnym kulturowo? Uczeń emigrant a uczeń reemigrant – co ich łączy a co jest różne? – analiza sytuacji psychologicznej, społecznej i prawnej z perspektywy nauczyciela. Co jest ważne? – dobre praktyki i rozwiązania pracy z uczniami opracowane na podstawie działań szkół międzynarodowych i międzykulturowych w Polsce i za granicą.

ZAMÓW SZKOLENIE
JAK STWORZYĆ WARUNKI DO ROZWOJU I WSPÓŁPRACY W ZRÓŻNICOWANEJ KULTUROWO I NARODOWO KLASIE?Interkulturowość i wielokulturowość – czym są i czym się różnią? Obserwowane zagrożenia i wyzwania z perspektywy szkoły i klasy, oraz rozwoju indywidualnego. Co robią ludzie w nowych środowiskach? – modele akulturacji. Jak pracować w środowisku otwartym i różnym kulturowo? Uczeń emigrant a uczeń reemigrant – co ich łączy a co jest różne? – analiza sytuacji psychologicznej, społecznej i prawnej z perspektywy nauczyciela. Co jest ważne? – dobre praktyki i rozwiązania pracy z uczniami opracowane na podstawie działań szkół międzynarodowych i międzykulturowych w Polsce i za granicą.ZAMÓW SZKOLENIE
INFORMACJA ZWROTNA JAKO NARZĘDZIE DO MOTYWOWANIA UCZNIÓWJak komunikować postępy w nauce uczniowi i jego rodzicom? Powody, dla których warto stosować informację zwrotną, również w kształceniu zdalnym. Elementy konstruktywnej informacji zwrotnej i jej formy. Informacja zwrotna a ocena sumująca. Rola IZ w zwiększaniu zaangażowania i budowaniu indywidualnej relacji z uczniem.ZAMÓW SZKOLENIE
PRACA Z UCZNIEM – SPRAWCĄ AGRESJIBezpieczeństwo w szkole – podstawa prawna. Szkolny system bezpieczeństwa – profilaktyka zachowań agresywnych. Procedura bezpiecznych relacji nauczyciel – uczeń. Przyczyny agresywnych zachowań uczniów, rodzaje agresji. Sprawca – ofiara – świadek agresji; schematy wejścia w rolę. Skuteczne metody i techniki pracy z uczniem: sprawcą agresji, ofiarą, świadkiem zdarzenia. Szkolne procedury reagowania w sytuacjach trudnych wychowawczo – działania doraźne i długofalowe, schematy postępowania, rodzaje interwencji. Algorytm pracy z wybuchem agresji impulsywnej/czy i kiedy wzywać karetkę Pogotowia Ratunkowego. Połączone siły – współpraca nauczycieli i specjalistów w realizowaniu procedur interwencyjnych, zabezpieczanie działań.ZAMÓW SZKOLENIE

SKUTECZNE METODY ROZWIJAJĄCE INTELIGENCJĘ EMOCJONALNĄ UCZNIA

Socjoterapia jako metoda wspomagająca każdego nauczyciela. Odkrycie socjoterapii jako narzędzia kreatywnego działania w pracy szkolnej i na każdym przedmiocie. Znam, rozpoznaję i rozumiem swoje emocje – umiem z nimi współpracować. Moja mapa marzeń. Moje mocne strony. Nietuzinkowe sposoby na poradzenie sobie ze złymi emocjami – kreatywne gadżety na różne stany emocjonalne. „Ja nauczyciel”, „ja dziecko” potrafię odczytać emocje innych – umiem reagować. Smutasom stanowczo mówimy NIE! - przegląd i analiza metod, form pracy na poprawę motywacji wewnętrznej – nasze rytuały. Kwadrat Eisenhowera - sposób na efektywne zarządzanie sobą w czasie. Samowiedza, a osobista odpowiedzialność. Niezwykłe miejsce w klasie – tam nabieram super mocy, czyli pięć minut tylko dla mnie.ZAMÓW SZKOLENIE

WYCIECZKA SZKOLNA w aspekcie edukacyjno-wychowawczym. „Narzędziownik wycieczkowy” organizatora/wychowawcy

Wiedzodzielnia - rola i zadania wychowawcy klasy oraz uczestników wycieczki – w grupie MOC. Kontrakt „wycieczkowy” – forma i znaczenie. Zanim wsiądziemy do …. zadanie na start – rakieta wystartowała! Nauczycielu, nudzimy się! – krótkie, efektywne i kreatywne zabawy, zadania podczas podróży. Poznajmy się od nowa, czyli przełamujemy lody - proste zabawy integracyjne, które doskonale poprawią atmosferę w grupie. Team building – niezapomniana przygoda integracyjna np.: na wodzie, każdy z nas może być Robinsonem, Wielki obraz naszych możliwości i atrakcyjności, Czy już wszystko o sobie wiemy?, Podziurawiony most i co dalej?, Wyzwania zespołowe, Wieża naszych możliwości. Ślepe zaufanie, Powiązania zespołu, Równowaga,  itp. ciekawe pomysły na stworzenie zgranego, dobrze funkcjonującego zespołu, który potrafi efektywnie współpracować w innym środowisku niż sala lekcyjna. „Narzędziownik wycieczkowy” metody i techniki dla każdego: różnorodne gry zapoznawcze,   gry i zabawy integracyjne, gry i zabawy aktywizujące z ciekawymi gadżetami, gry i zabawy wyciszające i te sprzyjające przeciwdziałania zachowaniom niepożądanymZAMÓW SZKOLENIE

NARZĘDZIOWNIK WYCHOWAWCY metody i techniki wpływające na efektywną integrację

Wiedzodzielnia - rola i zadania wychowawcy klasy a współpraca nauczycieli uczących. Kontrakt klasowy – forma i znaczenie. Poznajmy się od nowa, czyli przełamujemy lody - proste zabawy integracyjne, które doskonale poprawią atmosferę w klasie. Album wspomnień dla każdego ucznia…odbiciem lustrzanym dla nauczyciela. Team building – ciekawe pomysły na stworzenie zgranego, dobrze funkcjonującego zespołu, który potrafi efektywnie współpracować. Budowanie zgranego zespołu – na co koniecznie należy zwrócić uwagę. Klasowa „bomba” – współpraca się opłaca. Klasowe Bingo, Trimino, Drzewo z mocnymi korzeniami itp. Narzędzia do pracy z uczniami nad poczuciem własnej wartości. Emocje, jak sobie z nimi radzić? – bogaty zbiór gier i zabaw.

Korzyści płynące z naszej różnorodności – „narzędziownik” metod i technik - Kufer gier i zabaw na zintegrowanie zespołu klasowego
ZAMÓW SZKOLENIE

SAMOUSZKODZENIA NIESAMOBÓJCZE Jak pomóc osobie, która rani swoje ciało?

Problemy terminologiczne. Definicja i proponowane kryteria diagnostyczne. Formy samouszkodzeń niesamobójczych. Funkcje samouszkodzeń niesamobójczych. Samouszkodzenia niesamobójcze a próby samobójcze. Uwarunkowania samouszkodzeń niesamobójczych. Sygnały ostrzegawcze i pomoc.

ZAMÓW SZKOLENIE

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

Profilaktyka uzależnień a profilaktyka problemowa. Współczesne koncepcje profilaktyki – wprowadzenie w teoretyczny kontekst działań i modeli współczesnej profilaktyki. Warunki skuteczności oddziaływań profilaktycznych. Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży. Czynniki chroniące i czynniki ryzyka. Rola rodziny w kształtowaniu zachowań ryzykownych. Kryteria uzależnień wg ICD-11. Ogólne mechanizmy powstawania uzależnień (substancjonalnych i behawioralnych). Wzorce rozwoju uzależnień u dzieci i młodzieży. Psychologiczny i pedagogiczny kontekst powstawania uzależnień. Prezentacja i analiza dostępnych testów diagnostycznych w zakresie wystąpienia uzależnień. Przegląd procedur reagowania w przypadku pojawienia się w szkole substancji psychoaktywnych lub przypominających substancje psychoaktywne bądź podejrzenia, że uczeń znajduje się pod wpływem takich substancji. Opracowanie procedur interwencyjnego reagowania w szkole. Oddziaływania profilaktyczne w pracy z  uczniem, rodzicami i nauczycielami. Zasady i formy współpracy, metody pokonywania barier psychologicznych. Gdzie i jak szukać pomocy dla osób z ryzykiem uzależnienia bądź uzależnionych.ZAMÓW SZKOLENIE
ZASADY KOMUNIKACJI WSPIERAJĄCE RELACJE NAUCZYCIELA Z UCZNIEMPodstawy diagnozy problemowej - żeby uczeń czuł się bezpiecznie.. Procedura bezpiecznych relacji personel szkoły-uczeń. Kształtowanie postawy tolerancji pozytywnej - wychodząc od akceptacji możemy wiele. O tym, jak słowa zmieniają szkołę - Porozumienie bez przemocy Marshalla Rosenberga. Uczeń w sytuacji kryzysowej - zasady prowadzenia rozmów wspierających.  Zabezpieczanie działań szkoły. Z praktyki szkolnej - ćwiczenia online.ZAMÓW SZKOLENIE
Masz problemy z czytaniem, kliknij i użyj tego menu aby wybrać pomocne funkcje