Proponowane obszary doskonalenia:

 

 


ORGANIZACJA SZKOLENIA ZAMKNIĘTEGO ONLINE – krótka instrukcja dla Lidera WDN

Określ potrzebę szkoleniową.
TEMATYKA SZKOLEŃ ZAMKNIĘTYCH NA NASZEJ STRONIE TO TYLKO INSPIRACJA. Zastanów się, jakie kompetencje chcą rozwijać nauczyciele w Twojej szkole/placówce oświatowej.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy
Formularz jest dostępny na stronie www.empiria.edu.pl , Menu Zgłoszenia > ZGŁOSZENIA na szkolenia zamknięte

Wypełnij ankietę wstępną.
Ankietę otrzymasz od nas po to, żebyś mógł przekazać nam, co potrzebujesz (temat szkolenia, oczekiwania w zakresie wiedzy i umiejętności, liczba uczestników, termin szkolenia). Trener na tej podstawie opracuje SPECJALNY DLA TWOICH NAUCZYCIELI PROGRAM SZKOLENIA.

Wyślij do nas adresy mailowe do swoich nauczycieli.
Każdy z nauczycieli otrzyma zaproszenie do udziału w webinarium.

Weź udział w szkoleniu

Wypełnij ankietę ewaluacyjną na podsumowanie szkolenia.
Zależy nam na tym BARDZO! Dlatego, że lubimy mieć świadomość jaką pracę wykonaliśmy dla Twojej szkoły. W jakim stopniu pomogliśmy nauczycielom "rozwinąć skrzydła".

Odbierz materiał szkoleniowy i certyfikat.
Po szkoleniu – każdy uczestnik otrzyma na swój adres mailowy materiał szkoleniowy i certyfikat.

 

 


 

Efektywność w nauczaniu i uczeniu się

 

Jak prowadzić lekcje na odległość?

Poziom edukacyjny: wszystkie etapy edukacyjne

1. Wideokonferencje z uczniami: podstawowe wymagania techniczne w prowadzeniu lekcji online. Jakie darmowe narzędzie wybrać? (whereby, skype, whatsapp). Jakie możliwości oferują platformy do wideokonferencji. Jak zorganizować lekcje online. Współpraca z rodzicami i uczniami.
2. (Współ)praca w chmurze czyli co oferuje Google? Google Classroom. Dokumenty, formularze, prezentacje Google. Udostępnianie materiałów. Wspólna praca.
3. Tworzenie ćwiczeń i gier dla uczniów online (learningapps).
4. Lekcja odwrócona ze SMART Learning Suite Online.
5. Gotowe materiały w sieci - jak je znaleźć i jak porządkować?

Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej na odległość

Poziom edukacyjny: wszystkie etapy edukacyjne

1. Proces indywidualizacji i dostosowania wymagań edukacyjnych w bieżącej pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  - znaczenie terminów, obowiązujące podstawy prawne.
2. Procedura udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w pracy zdalnej.
3. Obserwacja pedagogiczna, badania i czynności diagnostyczne w pracy na odległość
4. Zasady współpracy nauczycieli i specjalistów szkolnych w pracy zdalnej – zintegrowane działania.
5. Obszary i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych w bieżącej pracy z uczniem – instruktaż.
6. Współpraca z poradnią w praktyce szkolnej – zasady opracowania informacji o uczniu.
7. Zabezpieczanie działań szkoły – indywidualna teczka badań i czynności uzupełniających, protokoły i notatki służbowe, regulacje prawne.

Przedszkole online: narzędziownik

Poziom edukacyjny: edukacja przedszkolna

1. Nowoczesne prezentacje: powtoon.
2. Film, nagranie dźwiękowe a może mówiący awatar?
3. Generatory, czyli jak szybko stworzyć labirynt, domino czy  dooble?
4. Smart Learning Suite Online: tworzenie ćwiczeń, udostępnianie, baza lekcji.
5. Gotowe materiały w sieci - jak je znaleźć i jak porządkować?

Kompetencje kluczowe w kształceniu zdalnym

Poziom edukacyjny: szkoła podstawowa

1. Kompetencje kluczowe a potrzeba samorealizacji.
2. Omówienie wiedzy, umiejętności i postaw w zakresie kompetencji kluczowych.
3. Umiejscowienie kompetencji kluczowych w prawie oświatowym.
4. Praktyczne rozwiązania służące rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów w kształceniu zdalnym.

Informacja zwrotna jako narzędzie do motywowania uczniów w kształceniu zdalnym.

Poziom edukacyjny: szkoła podstawowa

1. Jak komunikować postępy w nauce uczniowi i jego rodzicom?
2. Powody dla których warto stosować informację zwrotną w kształceniu zdalnym.
3. Elementy konstruktywnej informacji zwrotnej i jej formy.
4. Informacja zwrotna a ocena sumująca.
5. Rola IZ w zwiększaniu zaangażowania i budowaniu indywidualnej relacji z uczniem.   

Ogarnij chaos! Jak skupić się i zwiększyć swoją pamięć!

1. Mózg – źródło olbrzymich możliwości.
2. Odpowiednia dieta i aktywność fizyczna a praca mózgu.
3. Jak rozruszać leniwe komórki?
4. Ćwiczenia lewo i prawopółkulowe.
5. Ważna rola zapomnianych ćwiczeń Denisona.
6. Zagadki, quizy, które usprawniają pracę mózgu.
7. Jogging mózgu dla każdego i w każdym miejscu.
8. Niezawodne techniki pamięciowe oraz te na poprawę koncentracji sprawdzające się również podczas nauki zdalnej.
9. Inspirujące pomysły na kreatywne i twórcze myślenie. 9. Mnemotechniki.
10. Kreatywne ćwiczenia na pamięć i koncentrację tu i teraz

Nauka zdalna a umiejętność uczenia się 

Poziom edukacyjny: szkoła podstawowa

1. Jak uczyć się w domu - organizacja efektywnego procesu uczenia się podczas pracy zdalnej.
2. Fundamenty uczenia się.
3. Stan skupieni i stan rozproszenia.
4. Aktywne powtórki.
5. Rola przerwy w nauce.
6. Pomodoro – jedna z efektywnych metod uczenia się.
7. Prokrastynacja – jak z nią walczyć?
8. Sprawdzone techniki i metody sprzyjające uczeniu się.
9. Ćwiczenia Denisona – ich znaczenie w procesie uczenia się.
10. Tic Tok i inne nowalijki – czyli coś co może posłużyć przyjemnemu uczeniu się

Motywowanie uczniów podczas nauki zdalnej i nie tylko 

Poziom edukacyjny: szkoła podstawowa

1. Rodzaje motywacji – reaktywna, instrumentalna, poznawcza.
2. Sekret motywacji wewnętrznej. 3. Motywacja a manipulacja.
4. Co widzi nauczyciel a co uczeń? 5. Jak pozbyć się niechęci do przedmiotu?
6. Motywacja w epoce cyfrowej.
7. Skuteczne mobilizowanie i angażowanie uczniów do współpracy.
8. Rola grup wsparcia – tzw. "Pogotowie klasowe".
9. Motywowanie przez ocenianie, czy docenianie? – czyli informacja zwrotna podczas pracy zdalnej.
10. Gotowe pomysły na kreatywne metody online

Pomysły na przyjemną i efektywną lekcję – nowoczesne metody nauczania podczas pracy zdalnej  

Poziom edukacyjny: szkoła podstawowa

1. Jak rozpocząć lekcję online? Czy ze wszystkimi i w tym samym czasie?
2. Gotowe pomysły na kreatywne metody online.
3. Sprawdzone narzędzia i linki do pracy z uczniami – domino, trimono, zakodowane obrazki, kart Bingo i DIXIT i wiele różnych kreatywnych zasobów.
4. Grupy wsparcia – "Pogotowie edukacyjne".
5. Pokój ekspercki – metoda dla każdego – dzielimy się wiedzą i pomysłami.
6. Stacje zadaniowe podczas nauki zdalnej.
7. W gąszczu możliwości Internetu.
8. Escape Room w nauczaniu zdalnym.
9. Metody nauczania pozwalające na kształcenie największej ilości umiejętności kluczowych, a tym samym atrakcyjne i ciekawe dla ucznia

Praca zdalna z uczniami o różnych potrzebach edukacyjnych 

Poziom edukacyjny: szkoła podstawowa

1. Czy wszystko dla każdego?
2. W jaki sposób dawkować materiał do pracy zdalnej?
3. Karty pracy – czy to wystarczy.
4. Dostosowanie metod, form i środków do potrzeb i możliwości ucznia w realiach pracy zdalnej.
5. Wytyczne do realizacji zajęć np. wyrównawczych bądź socjoterapeutycznych.
6. Sprawdzony kufer metody i techniki zrozumiałych dla każdego – czyli pomagamy i nauczamy 

Jak uczyć uczenia się w szkole ponadpodstawowej?

Poziom edukacyjny: szkoła ponadpodstawowa

1. Jak skutecznie nauczyć czytania ze zrozumieniem?
2.  Uczenie się jako wyzwanie i sposób na rozwijanie ciekawości.
3. Prezentacja kreatywnych technik uczenia się (m.in.: strategia Walta Disney'a, technika 635, metoda PQ4R, LEGO LOGOS) wraz z propozycją ich wykorzystania.

Indywidualizacja w pracy zdalnej

Poziom edukacyjny: wszystkie etapy edukacyjne

1. Potrzeby uczniów w sytuacji epidemii koronawirusa w Polsce.
2. Metody i narzędzia diagnozowania potrzeb uczniów uwarunkowanych pracą zdalną.
3. Proces indywidualizacji i dostosowania wymagań edukacyjnych w bieżącej pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  - znaczenie terminów, obowiązujące podstawy prawne.
4. Obszary i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych w bieżącej pracy z uczniem – instruktaż.
5. Zasady współpracy nauczycieli i specjalistów szkolnych w pracy zdalnej – zintegrowane działania.
6. Pracownia specjalistów szkolnych – co może zrobić pedagog czy psycholog szkolny świadcząc pracę pomocową zgodnie z Rozp. MEN z dnia 20 marca 2020 r.
7. Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w trzech krokach – umiejętność odróżniania opinii od orzeczeń, umiejętność odróżniania wskazań od zaleceń, umiejętność wywiązywania się z powinności.

 

Organizacja pracy szkoły

 

Odpowiedzialność prawna w zawodzie nauczyciela

Poziom edukacyjny: wszystkie etapy edukacyjne

1. Przesłanki i zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli w świetle nowych przepisów. Za co odpowiedzialność dyscyplinarna. Kary w postępowaniu dyscyplinarnym i skutki ukarania nauczyciela. Przebieg postępowania dyscyplinarnego i zadania dyrektora szkoły w tym zakresie.
2. Odpowiedzialność porządkowa nauczyciela i pracownika niepedagogicznego. Zasady odpowiedzialności porządkowej pracownika. Tryb nakładania kar porządkowych – zasady poprawności dla dyrektora szkoły.
3. Odpowiedzialność karna nauczyciela. Zasady odpowiedzialności karnej nauczyciela i dyrektora szkoły. Narażenie na niebezpieczeństwo jako najczęściej popełniany przez nauczycieli czyn karalny.
4.Odpowiedzialność cywilna nauczyciela i dyrektora szkoły. Odpowiedzialność za nienależyte sprawowanie nadzoru. Sposoby i warunki ograniczenia odpowiedzialności cywilnej nauczyciela i dyrektora szkoły. Skutki odpowiedzialności cywilnej.
5. Sposoby i warunki ograniczenia bądź wyłączenia odpowiedzialności prawnej nauczyciela i dyrektora placówki oświatowej. 

 

Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 

Praca z uczniem z zaburzeniami zachowania

Poziom edukacyjny: edukacja wczesnoszkolna, klasy 4-8


1.Zaburzenia zachowania u dzieci jako zespół psychopatologiczny sprzężony ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Epidemiologia i definicja zaburzeń zachowania. Różne postacie zaburzeń zachowania, w tym: ADHD, Autyzm, Zespół Aspergera, Zaburzenia opozycyjno – buntownicze.
2. Wpływ środowiska rodzinnego i szkolnego na zaburzenia zachowania dzieci. Rodzinne uwarunkowania zaburzeń zachowania. Zaburzenia zachowania ujawniające się w szkole.
3. Model pracy z uczniem z zaburzeniami zachowania. Działania zaradcze, interwencyjne i korygujące. Trudny rodzic - zasady skutecznej komunikacji, współpracy rodziców ze szkołą.

Autodestrukcyjne zachowania nastolatków – zaburzenia odżywiania, samookaleczenia, próby samobójcze

Poziom edukacyjny: Klasy 4 – 8, szkoła ogólnokształcąca ponadpodstawowa, szkoła branżowa

1.Autodestrukcyjność – mechanizm i funkcje. Osobowość autodestrukcyjna.
2. Rodzaje najczęstszych autodestrukcyjnych zachowań nastolatków oraz skala problemu. Analiza przypadków. Zaburzenia odżywiania (anoreksja i bulimia). Samookaleczenia. Próby samobójcze.
3. Przyczyny autodestrukcyjnych zachowań.
4. Jak rozpoznać sygnały zagrożenia.
5. Jak rozmawiać z uczniem z grupy ryzyka.
6. Czynniki chroniące, profilaktyka.

Fonoholizm u uczniów

Poziom edukacyjny: wszystkie etapy edukacyjne

1. Czym jest uzależnienie behawioralne?
2. Podstawowe kryteria diagnostyczne.
3. Fonoholizm jako szczególna forma uzależnienia behawioralnego.
4. Typologia.
5. Objawy.
6. Sygnały ostrzegawcze.
7. Strategie postępowania w sytuacji rozpoznania fonoholizmu.
8. Gdzie szukać pomocy?
9. Formy redukowania konsekwencji choroby.
10. Profilaktyka – strategie dla rodziców i szkoły

Cyberprzemoc i ryzykowne zachowania  w internecie 

Poziom edukacyjny: wszystkie etapy edukacyjne

1. Charakterystyka poszczególnych zjawisk dotyczących bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie: cyberprzemoc, szkodliwe treści, gry i wirtualne światy, pornografia, wykorzystywanie seksualne w Internecie, grooming, seksting, hejt, stalking, trollowanie, flaming, phishing,spoofing, darknet.
2. Zaburzenia, których rozwój związany jest z nieprawidłowym korzystaniem z internetu: nadmierne korzystanie z internetu - ZUI, multifrenia, phubbing, hikikomori, zespół amotywacyjny, zaburzenia koncentracji i uwagi, depresja i zaburzenia lękowe, zaburzenia suicydalne wśród ofiar cyberprzemocy, zaburzenia osobowości np. osobowość pastiszowa, multiplikacja osobowości, zaburzenia zachowania i emocjonalne – objawy, postać kliniczna, kierunki wdrażania pomocy.
3. Cyberprzemoc – perspektywa ofiary i sprawcy w ujęciu Karmpana.
4. Przyczyny realizowania omawianych zachowań w cyberprzestrzeni – wyzwania ponowoczesności, adaptacja do wyzwań świata współczesnego a rozwój dzieci
i młodzieży.
5. Rodzina w kryzysie: wpływ nadmiernego korzystania z internetu na funkcjonowanie rodziny

Uczeń z depresją

Poziom edukacyjny: wszystkie etapy edukacyjne

1. Diagnoza zaburzeń nastroju.
2. Podstawowe kliniczne komponenty depresji.
3. Zaburzenia poznawcze w przebiegu depresji.
4. Interwencje i sposób postępowania w szkole.
5. Współpraca z rodziną ucznia z depresją.
6. Depresja w ujęciu systemowy,

Dzieci i młodzież w kryzysie psychologicznym, możliwości wsparcia w szkole

Poziom edukacyjny: wszystkie etapy edukacyjne


1. Kontekst psychologiczny i psychiatryczny  ucznia w kryzysie – drogowskazy, przyczyny występowania, rodzinne dziedziczenie traumy.
2. Niespecyficzne oznaki kryzysu – różnicowanie, nazywanie.
3. Znaczenie psychologicznych mechanizmów obronnych człowieka w kontekście kryzysu.
4. Zasoby własne nauczyciela/specjalisty szkolnego w procesie wspierania ucznia w kryzysie.
5. Zasady komunikacji wspierającej – co mówić, a czego unikać, gdy zdarzy się nagła sytuacja.
6. Dzieci krzywdzone – proces powstawania błędnego koła destrukcji (filmoteka).
7. Błędy w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkoły – zawyżone wymagania edukacyjne w bieżącej pracy z uczniem, etiologia powstawania wyuczonej bezradności intelektualnej i wtórnych zaburzeń emocjonalnych.
8. Co może zrobić nauczyciel/specjalista szkolny/inny pracownik szkoły? Umiejętności interwencyjne w sytuacji trudnej – strategia wczesnej interwencji kryzysowej, profilaktyka zagrożeń, zasady bezpieczeństwa.
9. Praktyczne propozycje wykorzystania elementów  terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (TSR)  w warunkach szkolnych.
10. Współpraca z podmiotami działającymi na rzecz dziecka i rodziny – wzór karty interwencji, wsparcie telefoniczne.
11. Przykłady rozmowy psychoedukacyjnej z rodzicami ucznia w kryzysie psychologicznym. 

 

Relacje w edukacji

 

Jak rozmawiać z dziećmi w sytuacji zagrożenia?

Poziom edukacyjny: wszystkie etapy edukacyjne

1. Czynniki ryzyka występowania trudności emocjonalnych u dzieci.
2. Strach i lęk - jak rozumieć dzieci, które się boją?
3. Agresja, zamrożenie emocji, wycofanie – sposoby na obronę w kontekście zagrożenia – jak pomóc dzieciom?
4.Zdolność do samoregulacji w sytuacji stresu – kompetencje wychowawcze rodzica i nauczyciela.
5. Komunikacja wspierająca – co i jak mówić, a czego unikać w sytuacji trudnej; dostosowanie komunikatów do wieku rozwojowego dzieci.
6. Wybrane techniki terapeutyczne pomocne w redukowaniu strachu i lęku u dzieci.
7. Zasady współpracy rodziców i nauczycieli w udzielaniu pomocy dzieciom – praca zdalna.
8. Planowanie dzieciom czasu w domu podczas stanu epidemii – rytm dnia, zasady i obowiązki, relaks, wspólna weryfikacja informacji płynących z mediów

Jak budować dobre relacje z rodzicami?  Rozmowy indywidualne

Poziom edukacyjny: wszystkie etapy edukacyjne

 

Szkoła a skonfliktowani rodzice ucznia w nauczaniu zdalnym

Poziom edukacyjny: wszystkie etapy edukacyjne

1. Jakie konsekwencje w kontaktach ze szkołą ma częściowe ograniczenie praw rodzicielskich.
2. W jakiej sytuacji prawnej znajduje się dziecko podczas rozwodu a także po rozwodzie rodziców.
3. Jak interpretować wyroki i postanowienia sądu.
4. Jakie prawa mają osoby żyjące w konkubinacie/związkach nieformalnych w stosunku do dziecka swojego partnera.
5. Jakich informacji i komu może udzielać nauczyciel na temat ucznia.
6. Jak odpowiadać na pisma z sądu dotyczące ucznia.
7.W jakich sytuacjach powiadomić organy wymiaru sprawiedliwości – wzory pism (wniosek o wgląd w sytuację dziecka, zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa).
8. Jakie są skuteczne środki prawne pomagające dziecku dotkniętemu przemocą

Ochrona dóbr osobistych nauczyciela

Poziom edukacyjny: wszystkie etapy edukacyjne
1. Czy uczeń lub rodzic mogą nagrywać nauczyciela?
2. W jaki sposób nauczyciel może chronić swój wizerunek i swoje dobre imię?
3. Jakie są obowiązki dyrektora w zakresie ochrony dóbr osobistych nauczycieli?
4. Jakie są praktyczne konsekwencje korzystania przez nauczycieli z  ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych?
5. Jak skutecznie chronić  dobra osobiste nauczyciela na gruncie prawa cywilnego i postąpić w przypadku ich naruszenia (z uwzględnieniem czynów popełnianych w internecie)? Wzory pism.
6. Jakie środki ochrony przysługują nauczycielowi na gruncie prawa karnego w sytuacji zniesławienia i zniewagi (z uwzględnieniem czynów popełnianych w internecie, na portalach społecznościowych),- wzory pism.
7. W jakich sytuacjach powiadomić organy wymiaru sprawiedliwości?.
8. Jaką odpowiedzialność ponoszą niepełnoletni uczniowie za naruszenie dóbr osobistych nauczyciela?

Uczucia - jak sobie z nimi radzić ? (ze szczególnym uwzględnieniem złości)

1. Uczucia- czym są i ich rola w życiu człowieka.
2. Mechanizmy powstawania złości.
3. Sposoby radzenia sobie z własnymi uczuciami.
4. Umiejętne reagowanie na emocje innych.

Uwalnianie od grania ról - rujnująca rola etykiet w relacjach 

Poziom edukacyjny: wszystkie etapy edukacyjne

1. Czym są etykiety?
2. Rola etykiet w wychowaniu i ich wpływ na rozwój człowieka.
3. Metody pomocne w uwalnianiu od grania ról

Jak zachęcić dzieci do współpracy i wspólnego rozwiązywania konfliktów

Poziom edukacyjny: edukacja przedszkolna

1. Rola nauczyciela i rodzica w konfliktach rówieśniczych w przedszkolu. Przygotowanie dziecka do radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Najczęstsze błędy popełniane przez dorosłych.
2. Jak dzieci rozwiązują konflikty i radzą sobie z problemami. Źródła i rodzaje konfliktów między dziećmi. Jakie motywy skłaniają dzieci do wszczynania konfliktów. Czy dziEci w wieku przedszkolnym są zdolne do współpracy?
3. Metody działania, gdy dziecko ma konflikt z rówieśnikami w przedszkolu. Metoda mikrokręgów naprawczych.
4. Kiedy gniew przechodzi w złość – dziecięce koła ratunkowe. "pudełko złości", "taśma złości", "balonowa eksplozja".
5. Jak rozwiązywać konflikty w grupie? Przykładowe gry i zabawy przeciwko agresji

Metody coachingowe w pracy nauczyciela szkoły ponadpodstawowej

Poziom edukacyjny: szkoła ponadpodstawowa

1. Jak pomóc uczniowi wykorzystać swój dobrostan w procesie edukacyjnym?
2. Praktyczne metody  coachingowe (m.in.: strategia Walta Disney'a, technika 635, metoda PQ4R ) jako alternatywa dla tradycyjnej lekcji.
3. Narzędziownik trenera, czyli techniki i narzędzia aktywizujące uczniów w twórczym procesie nauczania. 

 

Rozwój osobisty nauczyciela

 

Jak zadbać o siebie w sytuacji stresu?

Poziom edukacyjny: wszystkie etapy edukacyjne: wszystkie etapy edukacyjne

1. Stres. Zrozumienie przyczyn stresu – kryzys i sytuacje trudne. Najczęstsze zniekształcenia myślenia, czyli jak nieświadomie się nakręcamy. Indywidualne zasoby w radzeniu sobie ze stresem. Nawykowe mechanizmy obronne.
2. Rozpoznawanie wyuczonych schematów i przekonań mających wpływ na postrzeganie rzeczywistości i odczuwanie stresu, niepokoju.
3. Jak sobie radzić z niepokojem. "To już się kiedyś wydarzyło", czyli jak działają kotwice. "Strach ma wielkie oczy", czyli jak wczucie się w swoje lęki pozwala nam je oswajać. Dlaczego uciekanie od emocji wzmacnia ich intensywność?
4. Zarządzanie emocjami i stresem – jak radzić sobie w trudnych sytuacjach. Pięć kroków, od których możesz zacząć praktykowanie pozytywnego myślenia. Sposoby redukowania nadmiernego stresu.

Jak pracować zdalnie i nie zwariować?
Moja praca – mój dom i moje emocje

Poziom edukacyjny: wszystkie etapy edukacyjne

1. Nowa rzeczywistość jako czynnik stresogenny. Rola przekonań w pracy z uczniem. Ograniczanie negatywnych przekonań na temat pracy zdalnej. Ustalenie zasad pracy z samym sobą. Ustalenie zasad pracy z dziećmi i ich rodzicami. Ustalenie zasad pracy z rodziną i dziećmi. Rytm biologiczny a rytm pracy. Przykłady dobrego i złego funkcjonowania zajęć zdalnych, kontaktu z uczniem i rodzicem.
2. Organizacja pracy zdalnej. Pięć najważniejszych zasad.
3. Netykieta - internetowy savoir vivre. 4. Work-life-balance w pracy zdalnej. Zmęczony mózg. Sposoby na zwiększanie energii.

Autocoaching – jak generować energię, gdy brakuje sił?

Poziom edukacyjny: wszystkie etapy edukacyjne

1. Rola coachingu w procesie motywowania oraz satysfakcji z pracy. Coaching i autocoaching – co to takiego?
2. Stres i wypalenie zawodowe. Czynniki determinujące wypalenie zawodowe. Etapy wypalenia zawodowego
3. Autocoaching. Elementy autodiagnozy osobowości. Rozpoznawanie wyuczonych schematów i przekonań. Zarządzanie emocjami i stresem. Wyznaczanie celu i dobór metody w celu osiągnięcia określonego efektu. Koło relacji. Praca ze zmianą perspektywy

Jakie przekonania  - takie życie. I co z tym zrobisz?

Poziom edukacyjny: wszystkie etapy edukacyjne

1. Czym są przekonania?
2. Moje przekonania – systemowe, wypracowane przez doświadczenia życiowe.
3. Pułapki myślenia – czym są i jak ich uniknąć?
4. Jak radzić sobie z negatywnym myśleniem – szukaj wyjątków od reguły, potrenuj swoje "ale", postaw to na głowie, zapytaj siebie – "jak mogłam w to uwierzyć", to moje przekonanie – naprawdę?
5. Zmiana sposobu myślenia przez zmianę zachowania.