5 ORGANIZACJA PRACY NAUCZYCIELA

  Moduły

5.1

Odpowiedzialność prawna w zawodzie nauczycielskim
Odpowiedzialność porządkowa, dyscyplinarna, cywilna, karna, majątkowa nauczycieli. Procedury postępowania dyscyplinarnego. Organizacja turystyki szkolnej i zawodów sportowych w kontekście odpowiedzialności prawnej nauczyciela. Zasady postępowania nauczycieli w sytuacji popełnienia czynów karalnych i demoralizacji. Status nauczyciela, ochrona funkcjonariusza publicznego.

5.2

Tworzenie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły
Podstawy prawne realizacji zadań wychowawczo-profilaktycznych. Rola i zadania dyrektora, specjalistów, nauczycieli i rodziców w realizacji zadań wychowawczo-profilaktycznych. planowanie i zasady przeprowadzania ewaluacji. Przegląd rekomendowanych programów profilaktycznych.

5.3

RODO w jednostce oświatowej
Istotne pojęcia i definicje dotyczące ochrony danych osobowych. Obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych wynikające z wewnętrznych aktów prawnych szkoły (polityka, regulamin bezpieczeństwa). Klauzula zgody oraz klauzula informacyjna. Zbiory danych osobowych funkcjonujące w szkole. Zagrożenia w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych uczniów i pracowników szkoły.

5.4

Obowiązkowa dokumentacja pracy nauczyciela i wychowawcy
Dokumentacja przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej. Dokumentacja wychowawcy klasy, nauczyciela ubiegającego się o awans. Uchwały i zarządzenia dyrektora. Druki ścisłego zarachowania.

5.5

Ewaluacja wewnętrzna i zewnętrzna
Założenia ewaluacji. Planowanie i projektowanie ewaluacji. Realizacja procesu ewaluacji: przygotowanie narzędzi badawczych, prezentacja wyników, zarządzanie procesem ewaluacji. Praktyczne przygotowanie do ewaluacji zewnętrznej.

5.6

Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną
Podstawy prawne udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Opinie, orzeczenia i ich interpretacja. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce.

5.7

Nadzór pedagogiczny – prawa i obowiązki nauczyciela
Organizacja pracy rady pedagogicznej. Arkusz organizacyjny szkoły. Zadania nauczyciela wynikające z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły/placówki. Kontrole wewnętrzne, obserwacje zajęć.

5.8

Prawa i obowiązki nauczyciela po reformie oświaty
Nowe zasady oceny pracy nauczyciela. Procedury awansu zawodowego w świetle aktualnych przepisów prawa oświatowego. Realizacja zajęć i czynności w ramach zadań statutowych szkoły. Obowiązki nauczyciela/wychowawcy w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej – zadania, dokumentacja. Aktualne zmiany w prawie oświatowym w pytaniach i odpowiedziach.

5.9

Obserwacje koleżeńskie – skuteczna metoda doskonalenia nauczycieli
Nauczyciel nauczycielowi... nauczycielem! Obserwacja lekcji bez stresu, w życzliwej atmosferze, wykluczająca krytykę. Wsparcie, rozwój, budowanie pewności siebie, integracja zespołu. Szkoła jako organizacja ucząca się. Obserwacja koleżeńska a "hospitacja" i lekcja otwarta.

5.10Doskonaląca analiza nauczania z wykorzystaniem nagranej lekcji
Dlaczego warto zespołowo poprawiać praktykę nauczania? Jak organizować współpracę i wymianę doświadczeń między nauczycielami? Czemu służy nagrywanie lekcji? Doskonaląca analiza nauczania – krok po kroku. Wykorzystywane narzędzia.
Jak przeprowadzić rozmowę poobserwacyjną? Koło Deminga a planowanie przyszłych działań..

 

Zapisz się na szkolenie już dzisiaj