4 PRACA Z UCZNIEM ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

  Moduły

4.1

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej
Identyfikowanie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Metody i narzędzia diagnozowania. Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

4.2

Praca z uczniem z zaburzeniami zachowania
Czym jest zaburzone zachowanie? Modelowanie sytuacji trudnych. Budowanie strategii korygowania zaburzonych zachowań w szkole.

4.3

Jak pracować z dzieckiem z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej
ADHD – charakterystyka konkretnych zachowań. Elementy mające wpływ na zaostrzenie objawów. Sposoby budowania relacji z rodzicami dziecka z ADHD. Praktyczne metody radzenia sobie z objawami ADHD w czasie zajęć. Superwizja konkretnych przypadków i sytuacji.

4.4

Praca z uczniem z zespołem Aspergera
Charakterystyka ucznia z zespołem Aspergera. Sprawdzone metody pracy z uczniem z zespołem Aspergera. Sposoby modelowania zachowania dziecka w czasie pobytu w szkole.

4.5

Procedury działań nauczycieli wobec dzieci z ADHD oparte na zasadach terapii oznawczo-behawioralnej
Dziecko z ADHD w szkole. Wygaszanie i wzmacnianie zachowań wobec dziecka z ADHD. Standardy "obsługi" dziecka z ADHD. Projektowanie działań interwencyjnych.

4.6

Procedury działań nauczycieli wobec dzieci z ODD (zachowania opozycyjno-buntownicze) oparte na zasadach terapii poznawczo-behawioralnej
Dziecko z ODD w szkole. Wygaszanie i wzmacnianie zachowań wobec dziecka z ODD. Standardy "obsługi" dziecka z ODD. Projektowanie działań interwencyjnych.

4.7

Procedury działań nauczycieli wobec dzieci z agresją impulsywną i wybuchami złości oparte na zasadach terapii poznawczo-behawioralnej
Dziecko z agresją impulsywną w szkole. Wygaszanie i wzmacnianie zachowań wobec dzieci z agresją impulsywną. Standardy "obsługi" dziecka z agresją impulsywną. Projektowanie działań interwencyjnych.

4.8

Nastolatek wśród nastolatków
Główne potrzeby w okresie dojrzewania. Co jest normą, a co już nie? Jak budować relacje z nastolatkiem?

4.9

Autodestrukcyjne zachowania nastolatków – zaburzenie odżywiania, samookaleczenia, próby samobójcze
Budowanie systemu pomocy i wsparcia. Scenariusze rozmowy z uczniem dokonującym samouszkodzeń, po próbie samobójczej, dotkniętym anoreksją. Zapobieganie rozprzestrzenianiu się fali samookaleczeń i prób samobójczych na terenie szkoły. Ochrona zasobów własnych – wypracowanie systemu samokontroli nastroju oraz posiadanych zasobów.

4.10

Uczeń z depresją
Rodzaje i symptomy zaburzeń depresyjnych. Depresja dziecięca i jej przyczyny – reakcje na trudne sytuacje (rozwód, utrata kontaktów emocjonalnych, śmierć bliskiej osoby). Specyficzne zaburzenia depresyjne u młodzieży. Postępowanie w szkole wobec ucznia z depresją.

4.11

Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w szkole masowej
Charakterystyka stopni niepełnosprawności intelektualnej, ich wpływ na możliwości uczenia się. Specyfika psychicznego, ruchowego i emocjonalnego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną (potrzeby, poziom uwagi, ograniczenia sprawności ruchowej itp.). Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w klasie szkolnej - sposoby wspierania adekwatnych relacji społecznych. Praca z rodziną oraz jej znaczenie dla efektywności oddziaływań terapeutycznych.

4.12

Potrzeby rozwojowe ucznia klas młodszych a oczekiwania nauczycieli
Rozwój myślenia u dzieci. Prawidłowości rozwojowe uczniów klas 4-6. Rozwijanie u uczniów samodzielności i odpowiedzialności za podejmowanie zadań szkolnych z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych na danym etapie nauki.

4.13

Uzależnienia u uczniów – profilaktyka, rozpoznawanie i interwencje
Wstępna diagnoza uzależnień u dzieci i młodzieży, sygnały ostrzegawcze. Psychopatologia. Mechanizmy uzależnienia. Kontekst systemowy i rodzinny. Zasady psychoprofilaktyki. Programy wczesnej interwencji na terenie szkoły

4.14

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie
Cyberprzemoc i ryzykowne zachowania w internecie – charakterystyka, geneza, skutki. Zasady podejmowania interwencji prawnych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dziecka i nastolatka w Internecie. Planowanie i przeprowadzanie skutecznych interwencji pedagogicznych – kryzysowych i psychoprofilaktycznych.

4.15

Fonoholizm u uczniów
Wstępna diagnoza uzależnień u dzieci i młodzieży od smartfona i sygnały ostrzegawcze. Psychopatologia. Mechanizmy uzależnienia. Kontekst systemowy i rodzinny. Phubbing, FOMO i inne formy zaburzonej relacji z telefonem i siecią. Zasady psychoprofilaktyki. Programy wczesnej interwencji na terenie szkoły.

4.16

Dopalacze – profilaktyka i interwencja
Dopalacze: objawy, skutki zdrowotne i społeczne. Co sprzyja wchodzeniu w uzależnienie? Jak rozmawiać o problemie z młodymi ludźmi i ich rodzicami. Skuteczna interwencja kryzysowa.

 

Zapisz się na szkolenie już dzisiaj