3 RELACJE W EDUKACJI

  Moduły

3.1

Budowanie efektywnego zespołu nauczycieli/rodziców/uczniów
Grupa a zespół. Struktura zespołu. Dynamika i fazy rozwoju. Zasady pracy zespołowej. Zachowania ułatwiające i utrudniające współpracę. Wykorzystanie potencjału zespołu do realizacji celów.

3.2

Jak budować dobrą atmosferę w pracy?
Psychologiczne determinanty stosunków między ludźmi. Konflikt a emocje. Przyczyny konfliktów. Blokady komunikacji interpersonalnej. Narzędzia komunikacji. Radzenie sobie w sytuacjach trudnych na poziomie osobistym i organizacyjnym.

3.3

Asertywność w pracy nauczyciela
Istota asertywności. Konsekwencje zachowań agresywnych i uległych. Asertywna komunikacja w relacjach zawodowych. Użyteczne techniki do stosowania w sytuacjach trudnych i nowych. Przyjmowanie i wyrażanie krytyki. Radzenie sobie z poczuciem winy.

3.4

Motywowanie w pracy zespołowej uczniów/nauczycieli/rodziców
Tworzenie środowiska sprzyjającego rozwojowi zespołu. Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna. Skuteczne metody motywujące zespół.

3.5

Konstruktywna informacja zwrotna
Mechanizmy i zasady informacji zwrotnej. Udzielanie i przyjmowanie informacji zwrotnej – trening umiejętności. Budowanie nowych standardów komunikacji. Komunikacja na linii nauczyciel-nauczyciel, nauczyciel-uczeń, nauczyciel-rodzic.

3.6

Praca z trudną klasą
Etykietowanie – warto czy nie? Jakie narzędzia są przydatne do pracy z "trudną klasą"? Diagnozowanie, określanie zasobów wewnętrznych i zewnętrznych, wyznaczanie celów w pracy z klasą.

3.7

Zgrana klasa – gry i zabawy budujące pozytywne relacje w zespole klasowym
Warsztat gier, ćwiczeń i zadań rozwijających umiejętności współpracy, budujących poczucie własnej wartości, rozwijających kompetencje społeczne. Rola wychowawcy w budowaniu się zespołu klasowego – jakie role można przyjąć podczas zabaw z uczniami. Wychowawca przywódcą dla zespołu klasowego.

3.8

Kreatywne rozwiązywanie konfliktów
Mechanika powstawania konfliktów i punkty ich przełamywania. Komunikacja w konflikcie. Poszukiwanie kreatywnych rozwiązań w sytuacji konfliktowej.

3.9

Gry i zabawy interpersonalne
Warsztat gier i zabaw rozwijających integrację i współpracę, wzmacniających samoocenę, kształtujących umiejętności społeczne oraz pokazujących, jak nauczyć szacunku do samych siebie.

3.10

Analiza transakcyjna w pracy nauczyciela
Czym jest analiza transakcyjna i czemu służy. Znaki rozpoznawania w języku analizy transakcji. Typy transakcji. Trójkąt dramaturgiczny. Motory napędowe.

3.11

Trudny rozmówca
Typologia "trudnych rozmówców". Jak dotrzeć do istoty problemu – narzędzia aktywnego słuchania. Minimalizowanie barier – techniki nawiązywania dobrego kontaktu. Radzenie sobie z agresją, manipulacją i wywieraną presją.

3.12

Mediacja w szkole
Zasady i etapy mediacji. Techniki na impas. Podstawowe umiejętności komunikacyjne mediatora. Przeprowadzenie mediacji w sytuacji szkolnej – warsztaty.

3.13

Nauczyciel i rodzice. Budowanie wzajemnych relacji
Rozpoznawanie oczekiwań i możliwości. Bariery komunikacyjne pomiędzy rodzicami i nauczycielami – jak przekazywać rodzicom informacje o ich dzieciach. Sposoby na współpracę z rodzicami, czyli jak poradzić sobie z różnymi formami niechęci i oporu.

3.14

Profesjonalne zebrania z rodzicami
Zasady organizacji efektywnych zebrań. Komunikacja werbalna i niewerbalna podczas zebrań z rodzicami. Sytuacje trudne podczas spotkań z rodzicami.

3.15

Współpraca z roszczeniowym rodzicem
Zasady efektywnej komunikacji i współpracy w relacjach z rodzicami. Prowadzenie rozmów indywidualnych w sytuacji trudności wychowawczych. Prowadzenie spotkań z rodzicami. Autorytet nauczyciela w relacjach z rodzicami. Zagrożenia wizerunku nauczyciela w relacjach z rodzicami.

3.16

Zasady, które dają wolność, czyli jak utrzymać dyscyplinę w klasie
Przyczyny braku dyscypliny na lekcji. Zachowania nauczyciela wspierające ład i dyscyplinę w klasie. Znaczenie psychologiczne zasad w życiu dziecka. Kreowanie zasad w klasie. Praca nauczyciela z niepożądanymi zachowaniami w klasie oparta na zasadach terapii poznawczo-behawioralnej – podstawowe techniki.

3.17

Metoda dialogu motywującego w szkole
Dialog Motywujący – definicja, założenia. Narzędzia/metody DM – pytania otwarte, odzwierciedlenia, wzmocnienia, klaryfikacje, parafrazy, praca z ambiwalencją. Fazy zmiany. Język zmiany i język podtrzymania. Plan zmiany. Praca z wartościami.

3.18

Gdy uczeń łamie granice – działania profilaktyczne i interwencyjne nauczyciela
Przyczyny braku dyscypliny na lekcji. Zachowania nauczyciela wspierające ład i dyscyplinę w klasie. Znaczenie psychologiczne zasad i reguł w klasie. Kreowanie zasad i reguł w klasie. Praca nauczyciela z niepożądanymi zachowaniami w klasie.

3.19

Wygaszanie sytuacji trudnych wychowawczo
Wartości w pracy nauczyciela jako podstawa jego oddziaływań. Przyczyny nieprawidłowości w zachowaniu uczniów. Umiejętne radzenie sobie z emocjami swoimi i uczniów. Wygaszanie i wzmacnianie zachowań. Umiejętne chwalenie jako profilaktyka sytuacji trudnych wychowawczo.

3.20

Jak zapanować nad "trudną klasą" i utrzymać w niej dyscyplinę?
Nieświadomie prowokowanie trudnych zachowań uczniów. Kontrakt z klasą, który działa. Reguły, zasady i procedury. Wyciąganie konsekwencji a trenowanie zachowań. Postawa proaktywna i reagowanie na bieżąco. Panowanie nad klasą.

3.21

Atrakcyjne lekcje wychowawcze
Jak poznać potrzeby swoich uczniów? Klasowy program lekcji wychowawczych. Aktywne metody pracy na lekcjach wychowawczych. Jak napisać scenariusz lekcji, które zostają w pamięci?

3.22

Bezczelność, wulgarność, przemoc
Rozpoznawanie celowości zachowań wulgarnych, bezczelnych, przemocowych. Skuteczne reagowanie na takie zachowania. Współpraca nauczycieli na rzecz blokowania takich zachowań. Współpraca z rodzicami.

3.23

Interwencje kryzysowe w okresie dorastania
Charakterystyka młodzieńczych kryzysów rozwojowych. Norma i patologia zachowań młodzieńczych. Metody postępowania wobec osoby w kryzysie. Dynamika sytuacji kryzysowej.

 

Zapisz się na szkolenie już dzisiaj