2 EFEKTYWNOŚĆ W NAUCZANIU I UCZENIU SIĘ

  Moduły

2.1

Podstawy neurodydaktyki – nauczania przyjaznego mózgowi
Czym jest neurodydaktyka? Jak działa mózg? Formatowanie do wizji czy rozwijanie indywidualnych zdolności? Podstawowe zasady pracy nauczyciela zgodne z neurodydaktyką.

2.2

Metody i techniki rozwijające pamięć i koncentrację
Prawa funkcjonowania pamięci. Mechanizmy zapamiętywania. Mnemotechniki ułatwiające zapamiętywanie: łańcuchowa metoda zapamiętywania (ŁMZ),zakładkowa metoda zapamiętywania (ZMZ),technika słów zastępczych (TSZ),główny system pamięciowy (GSP). Mapy myśli.

2.3

Metoda projektu edukacyjnego – sposób na rozwijanie u uczniów kreatywności i przedsiębiorczości
Techniki kształtujące kreatywność, samodzielność i odpowiedzialność ucznia. Planowanie, realizacja i ewaluacja projektu. Rola nauczyciela i uczniów. Projekty edukacyjne, społeczno-obywatelskie i młodzieżowe. Bank pomysłów na tematykę, realizacjęi ewaluację projektu.

2.4

Nowoczesne metody aktywizujące
Uczenie przez doświadczenie – cykl Kolba. Przykłady i zastosowanie metod aktywizujących. Metody aktywizujące na różnych etapach edukacyjnych i różnych przedmiotach. Dobór metod do potrzeb i możliwości uczniów. Najnowsze trendy w edukacji.

2.5

Energizery i lodołamacze – sposoby na aktywną lekcję
Przykłady energizerów. Energizery aktywizujące i synchronizujące pracę półkul mózgowych. Rola energizerów i lodołamaczy w procesie lekcyjnym.

2.6

Jak rozwijać kreatywność u uczniów?
Trening twórczości – praktyczne narzędzia rozwijające kreatywność uczniów i nauczycieli – gry, zabawy, ćwiczenia. Kreatywne rozwiązywanie problemów. "Potwory kreatywności" – jak sobie z nimi radzić?

2.7

Pytania, które uczą myśleć
Wprowadzenie do systemu "myślenia pytaniami". Różnica między "ścieżką uczącego się" a "ścieżką wyrokującego". Zastosowanie otwierających pytań w procesie edukacji. Taksonomia Blooma. Strategie zamiany pytań. Pytania kluczowe.

2.8

Gry i zabawy – innowacyjny sposób nauczania
Gry, zabawy i ćwiczenia rozwijające myślenie logiczne, kreatywne i strategiczne. Gry i zabawy animacyjne. Gry strategiczne, gry symulacyjne.

2.9

Jak wykorzystać rzeczy typowe i nietypowe w czasie lekcji?
Wykorzystanie w procesie uczenia się rzeczy typowych i nietypowych, dziwnych i zwyczajnych. Organizowanie zajęć wokół przedmiotu (gadżetu). Pożyteczne wykorzystanie w czasie lekcji telefonu komórkowego. Utrwalanie wiedzy, odpytywanie, sprawdzanie umiejętności z wykorzystaniem różnych przedmiotów.

2.10

Jak uczyć, by nauczyć czytać, pisać i liczyć?
Wymagania programowe a możliwości psychofizyczne dziecka w edukacji wczesnoszkolnej. Różnorodność metod nauki czytania. Metody poprawnego pisania od wprowadzenia liter do poprawności ortograficznej i kreatywności w tworzeniu tekstów. Kształtowanie sprawności rachunkowych w dziecięcym liczeniu.

2.11

Jak nauczyć się uczyć?
Diagnoza własnego stylu uczenia się. Wzorce myślowe. Dobór metod, technik i form pracy do własnego stylu uczenia się. Techniki sprzyjające uczeniu się. Metody pomagające pobudzać obie półkule mózgowe.

2.12

Jak rozpoznać, że uczniowie się uczą?
Lekcje wyzwalające zaangażowanie, stawiające wyzwania, budujące pewność siebie. "Widoczny" dla uczniów i nauczyciela proces uczenia się. Praca z celami, która ma sens. Rozwijanie głębokiego myślenia. Budowanie wiedzy proceduralnej ("umiem" zamiast "wiem"). Wykształcenie u uczniów odpowiedzialności za własne uczenie się. Praca z taksonomią SOLO.

2.13

Metody coachingowe jako narzędzie wspierania procesu uczenia się
Jak pomóc uczniowi odkryć własne zasoby i z nich korzystać? Przekonania ograniczające i wspierające. Metody do zmiany przekonań. Jak pomóc uczniowi w planowaniu procesu uczenia się? Koło rozwojowe i inne narzędzia w planowaniu procesu uczenia się.

2.14

Uczyć się z głową
Fakty i mity o uczeniu się, czyli co tak naprawdę utrudnia, a co ułatwia uczenie się. Skupienie i rozproszenie a rozumienie treści i doskonalenie umiejętności. Testowanie jako narzędzie uczenia się. Aglutynacja, czyli jak sklejać ze sobą porcje wiedzy. Prokrastynacja – wróg uczenia się, jak skutecznie z nią walczyć. Co zrobić, by wykorzystać słabości systemu system klasowolekcyjnego do efektywnego uczenia się.

2.15

Sposoby motywowania uczniów do nauki
Metody, techniki i gry motywacyjne. Ocenianie a motywacja. Pochwały i nagany. Ćwiczenia umacniające poczucie własnej wartości, zabawy rozwijające umiejętności współpracy.

2.16

Jak dobrze zacząć, jak z sensem zakończyć lekcję?
Co powinno się wydarzyć na początku lekcji? Jak "zaprząc" klasę do pracy od razu po dzwonku i nie zmarnować ani minuty? Jak zastąpić wykład porywającą uczniów narracją? Jak zaskoczyć, zaintrygować uczniów? Jak z sensem zakończyć lekcję? Co robić, kiedy lekcja się kończy, a materiał jeszcze nie? Czym zastąpić tradycyjne zadanie domowe?

2.17

Uczeń jako dociekliwy badacz
Uczeń jako badacz. Praca oparta na zaangażowaniu i entuzjazmie. Stawianie i weryfikacja hipotez, uzasadnianie wniosków, rozwiązywanie problemów, podejmowanie decyzji, dociekanie. Przejęcie przez ucznia odpowiedzialności za własne uczenie się. Uczeń gospodarzem lekcji. Nauczanie a uczenie się uczniów.

2.18

Magia eksperymentów, czyli jak dotykać nauki
Doświadczenia kształtujące proces obserwacji. Doświadczenia na lekcjach i w domu. Rola nauczyciela w przygotowaniu doświadczeń. Pytania jako droga do odkryć. Doświadczenia modelowe. Bank pomysłów projektowych. Gry środowiskowe.

2.19

Ocenianie kształtujące. Dlaczego warto je stosować?
Elementy oceniania kształtującego: cele lekcji, "nacobezu". Współpraca z rodzicami. Pytania kluczowe. Informacja zwrotna. Ocena koleżeńska. Samoocena.

2.20

Tablica interaktywna w procesie edukacyjnym
Podstawy obsługi tablicy interaktywnej. Programy do obsługi tablic Class Flow, Smart Learning Suite on line. Interaktywne ćwiczenia z wykorzystaniem tablicy multimedialnej. Narzędzia i aplikacje tj.: puzzle, learningapps.org.

2.21

Interaktywne zajęcia z wykorzystaniem laptopów, tabletów, smartfonów
Kiedy wykorzystywanie TIK na lekcji jest celowe? Prawo autorskie w Internecie – licencje Creative Commons, wyszukiwanie plików, otwarte zasoby edukacyjne. Narzędzia i aplikacje online – uczeń twórcą materiałów edukacyjnych: mapy myśli, komiksy, książki on-line, mozaiki słowne, filmy animowane, interaktywny plakat.

2.22

Komunikacja i współpraca z wykorzystaniem TIK
Poznanie narzędzi TIK wspomagających komunikację i współpracę: praca w "chmurze", portale społecznościowe w edukacji, Skype, blogi, portale edukacyjne (np. learningapps.org, Edmodo).

2.23

Przygotowanie i realizacja lekcji z wykorzystaniem TIK
Elementy prawa autorskiego w sieci w praktyce nauczycielskiej. Zasoby Internetu wspierające proces nauczania/uczenia się. Narzędzia on-line nauczyciela edukacji: powtarzanie i utrwalanie wiedzy, motywowanie do podejmowania twórczych działań, gromadzenie i udostępnianie zasobów. Komunikacja i współpraca nauczycieli z wykorzystaniem TIK. Przykłady wykorzystania TIK na lekcji.

2.24

Programowanie w Scratch. "Od Juniora do Scratcha 3.0"
Nowe możliwości Scratch 3.0. Tworzenie interaktywnych historyjek, animacji, gier, muzyki. Korelacja nauki programowania z edukacją polonistyczną, matematyczną, przyrodniczą, muzyczną.

2.25

Google Apps dla edukacji
Efektywne wykorzystanie darmowych narzędzi Google: poczty Gmail, dysku, kalendarza, praca w chmurze czyli wspólna edycja i udostępnianie dokumentów, grafik, prezentacji i arkuszy kalkulacyjnych, tworzenie ankiet, sprawdzianów, testów w formularzach, aplikacje Classroom, Blogger.

2.26

"Nie taki robot straszny" czyli programowanie robotów
Prezentacja możliwości i sposobów programowania dostępnych na rynku narzędzi: Ozobota, Blue-Bota, Dasha & Dota, Codey Rocky, Scottie Go!, Makey Makey, MicroBit (inne w zależności od potrzeb).

2.27

Skuteczne (zapomniane?) zasady dobrej edukacji
Czasami wyważamy otwarte drzwi, a może warto sięgnąć po sprawdzone metody nauczania, o których zdążyliśmy zapomnieć? Kierowanie uwagi, czyli co zrobić, by uczeń zauważył, czego ma się nauczyć. Jak porcjować wiadomości. W którym miejscu w czasiebi w przestrzeni powinna pojawić się informacja, by została zapamiętana. Zakotwiczanie, odnoszenie do "Ja" i emocje – wielka trójca prowadząca do uczenia się.

2.28

Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów
Kompetencje kluczowe a podstawa programowa kształcenia ogólnego. Metody diagnozowania poziomu rozwoju kompetencji kluczowych uczniów. Planowanie działań nauczycieli różnych przedmiotów nauczania rozwijających kompetencje kluczowe uczniów. Praktyczne i efektywne metody i techniki nauczania rozwijające kompetencje kluczowe.

2.29

Nauczanie bez stopni – innowacja pedagogiczna
Nauczanie bez stopni a prawo oświatowe. Wpływ oceny na motywację uczniów do nauki w świetle badań naukowych. Jak pracować bez stopni? Doświadczenia praktyków. Jak komunikować postępy w nauce uczniowi i jego rodzicom? Narzędzia nauczania bez stopni – jak z nich korzystać?

 

Zapisz się na szkolenie już dzisiaj