4 PRACA Z UCZNIEM ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

  Moduły

4.1

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej
Identyfikowanie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Metody i narzędzia diagnozowania. Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

4.2

Psychopedagogiczna diagnoza uzdolnień
Diagnoza zdolności. Przegląd metod i narzędzi diagnostycznych dostępnych dla nauczycieli. Opracowywanie własnych narzędzi adekwatnych do rodzaju uzdolnień. Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

4.3

Praca z uczniem zdolnym
Uczeń zdolny w dokumentach prawa oświatowego. Indywidualny program nauki. Indywidualny tok nauki. Metody, formy pracy w klasie i na zajęciach dodatkowych. Planowanie i ewaluacja pracy nauczyciela z uczniem zdolnym. Rozwijanie zdolności uczniów w szkole – praktyczne rozwiązania.

4.4

Szkolny program wspierania uzdolnień
Zawartość i tworzenie programu pracy z uczniem zdolnym w oparciu o rozporządzenie MEN. Planowanie ewaluacji. Dobór metod i narzędzi. Tworzenie szkolnego programu wspierania rozwoju uczniów zdolnych.

4.5

Praca z uczniem z zaburzeniami zachowania
Czym jest zaburzone zachowanie? Modelowanie sytuacji trudnych. Budowanie strategii korygowania zaburzonych zachowań w szkole.

4.6

Jak pracować z dzieckiem z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej
ADHD – charakterystyka konkretnych zachowań. Elementy mające wpływ na zaostrzenie objawów. Sposoby budowania relacji z rodzicami dziecka z ADHD. Praktyczne metody radzenia sobie z objawami ADHD w czasie zajęć. Superwizja konkretnych przypadków i sytuacji.

4.7

Praca z uczniem z zespołem Aspergera
Charakterystyka ucznia z zespołem Aspergera. Sprawdzone metody pracy z uczniem z zespołem Aspergera. Sposoby modelowania zachowania dziecka w czasie pobytu w szkole.

4.8

Procedury działań nauczycieli wobec dzieci z ADHD oparte na zasadach terapii oznawczo-behawioralnej
Dziecko z ADHD w szkole. Wygaszanie i wzmacnianie zachowań wobec dziecka z ADHD. Standardy "obsługi" dziecka z ADHD. Projektowanie działań interwencyjnych.

4.9

Procedury działań nauczycieli wobec dzieci z ODD (zachowania opozycyjno-buntownicze) oparte na zasadach terapii poznawczo-behawioralnej
Dziecko z ODD w szkole. Wygaszanie i wzmacnianie zachowań wobec dziecka z ODD. Standardy "obsługi" dziecka z ODD. Projektowanie działań interwencyjnych.

4.10

Procedury działań nauczycieli wobec dzieci z agresją impulsywną i wybuchami złości oparte na zasadach terapii poznawczo-behawioralnej
Dziecko z agresją impulsywną w szkole. Wygaszanie i wzmacnianie zachowań wobec dzieci z agresją impulsywną. Standardy "obsługi" dziecka z agresją impulsywną. Projektowanie działań interwencyjnych.

4.11

Nastolatek wśród nastolatków
Główne potrzeby w okresie dojrzewania. Co jest normą, a co już nie? Jak budować relacje z nastolatkiem?

4.12

Autodestrukcyjne zachowania nastolatków – zaburzenie odżywiania, samookaleczenia, próby samobójcze
Budowanie systemu pomocy i wsparcia. Scenariusze rozmowy z uczniem dokonującym samouszkodzeń, po próbie samobójczej, dotkniętym anoreksją. Zapobieganie rozprzestrzenianiu się fali samookaleczeń i prób samobójczych na terenie szkoły. Ochrona zasobów własnych – wypracowanie systemu samokontroli nastroju oraz posiadanych zasobów.

4.13

Uczeń z depresją
Rodzaje i symptomy zaburzeń depresyjnych. Depresja dziecięca i jej przyczyny – reakcje na trudne sytuacje (rozwód, utrata kontaktów emocjonalnych, śmierć bliskiej osoby). Specyficzne zaburzenia depresyjne u młodzieży. Postępowanie w szkole wobec ucznia z depresją.

4.14

Ryzyko dysleksji, ryzyko dyskalkulii – jak zauważyć i pomóc?
Przyczyny i symptomy ryzyka dysleksji, dysgrafii, dysortografii i dyskalkulii oraz sposoby przezwyciężania trudności w nauce czytania, pisania i liczenia o charakterze specyficznym. Diagnoza ryzyka dysleksji. Dostosowanie wymagań do potrzeb i możliwości edukacyjnych dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce.

4.15

Indywidualizacja pracy z uczniem z zaburzeniami neurorozwojowymi
Dostosowanie wymagań edukacyjnych do uczniów: ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej, z niepełnosprawnością intelektualną, z zaburzeniami komunikacji, ze spektrum zaburzeń autystycznych, z zaburzeniami ruchowymi. Dobór metod nauczania. Praktyczne rozwiązania. Skuteczne i efektywne indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne – planowanie, realizacja, ewaluacja.

4.16

Funkcjonalna terapia ręki – doskonalenie sprawności manualnej i grafomotoryki na zajęciach z dziećmi
Ontogeneza i funkcjonowanie ręki. Jak rozpoznać nieprawidłowości w rozwoju manualnym i grafomotorycznym dziecka 5-, 6-, 7-letniego. Wpływ zaburzeń sensorycznych na rozwój motoryki małej. Ćwiczenia i zasady prowadzenia zajęć usprawniających sprawność manualną i grafomotoryczną. Jak opracować program rozwoju sprawności grafomotorycznej dziecka.

4.17

Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej
Jak rozpoznać dziecko z zaburzeniami integracji sensorycznej? Symptomy dysfunkcji procesów SI – Kwestionariusz Przesiewowy dla nauczycieli. Pomoc dziecku z zaburzeniami SI – możliwości i ograniczenia w środowisku ucznia. Terapia integracji sensorycznej – przebieg i zasady jej właściwego prowadzenia.

4.18

Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w szkole masowej
Charakterystyka stopni niepełnosprawności intelektualnej, ich wpływ na możliwości uczenia się. Specyfika psychicznego, ruchowego i emocjonalnego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną (potrzeby, poziom uwagi, ograniczenia sprawności ruchowej itp.). Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w klasie szkolnej - sposoby wspierania adekwatnych relacji społecznych. Praca z rodziną oraz jej znaczenie dla efektywności oddziaływań terapeutycznych.

4.19

Seksualność osób niepełnosprawnych
Fazy rozwoju seksualnego. Specyfika seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną. Normy w zachowaniach seksualnych. Terapia i edukacja osób z niepełnosprawnością intelektualną w zakresie wychowania do życia w rodzinie.

4.20

Uczeń z dysfunkcją wzroku w szkole
Rozwój poznawczy u dzieci niewidomych i słabowidzących. Słabowzroczność. Przygotowanie miejsca pracy oraz podręczników przy uwzględnieniu potrzeb dziecka słabowidzącego. Ocena i modyfikacja otoczenia dla osób słabowidzących. Zasady savoir vivre w kontakcie z osobą niewidomą. Adaptacja i zasady przygotowywania podręczników dla ucznia słabowidzącego. Programy wspierające dziecko niewidome i słabowidzące.

4.21

Uczeń z dysfunkcją słuchu w szkole
Rodzaje niedosłuchu. Czynniki rozwoju mowy dziecka z wadą słuchu. Trudności językowe uczniów z wadą słuchu. Sposoby indywidualizowania zadań oraz dostosowania warunków pracy podczas zajęć lekcyjnych. Ocenianie efektów pracy dziecka z dysfunkcją słuchu.

4.22

Praca z uczniem z wadami wymowy
Klasyfikacja zaburzeń mowy. Rozpoznanie wad wymowy. Podstawowe zasady pracy z uczniami z wadami wymowy na lekcjach. Wywoływanie głosek. Utrwalanie poprawnej wymowy.

4.23

Praca z uczniem z dysleksją
Przyczyny, uwarunkowania i typy dysleksji rozwojowej. Skala Ryzyka Dysleksji. Ćwiczenia słuchu werbalnego uczniów z dysleksją w szkole. Trudności w tworzeniu i ocenie poprawności własnych tekstów, wypowiadaniu się, dyskusji i pracy w grupie. Sposoby pomocy w klasie uczniowi dyslektycznemu.

4.24

Uczeń z FAS
Przyczyny, objawy i trudności dziecka z FAS w szkole. Funkcjonowanie w środowisku. Współpraca z rodzicami

4.25

Potrzeby rozwojowe ucznia klas młodszych a oczekiwania nauczycieli
Rozwój myślenia u dzieci. Prawidłowości rozwojowe uczniów klas 4-6. Rozwijanie u uczniów samodzielności i odpowiedzialności za podejmowanie zadań szkolnych z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych na danym etapie nauki.

4.26

Uzależnienia u uczniów – profilaktyka, rozpoznawanie i interwencje
Wstępna diagnoza uzależnień u dzieci i młodzieży, sygnały ostrzegawcze. Psychopatologia. Mechanizmy uzależnienia. Kontekst systemowy i rodzinny. Zasady psychoprofilaktyki. Programy wczesnej interwencji na terenie szkoły

4.27

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie
Cyberprzemoc i ryzykowne zachowania w internecie – charakterystyka, geneza, skutki. Zasady podejmowania interwencji prawnych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dziecka i nastolatka w Internecie. Planowanie i przeprowadzanie skutecznych interwencji pedagogicznych – kryzysowych i psychoprofilaktycznych.

4.28

Fonoholizm u uczniów
Wstępna diagnoza uzależnień u dzieci i młodzieży od smartfona i sygnały ostrzegawcze. Psychopatologia. Mechanizmy uzależnienia. Kontekst systemowy i rodzinny. Phubbing, FOMO i inne formy zaburzonej relacji z telefonem i siecią. Zasady psychoprofilaktyki. Programy wczesnej interwencji na terenie szkoły.

4.29

Dopalacze – profilaktyka i interwencja
Dopalacze: objawy, skutki zdrowotne i społeczne. Co sprzyja wchodzeniu w uzależnienie? Jak rozmawiać o problemie z młodymi ludźmi i ich rodzicami. Skuteczna interwencja kryzysowa.

 

Zapisz się na szkolenie już dzisiaj